Jakość zarządzania

Teksty dostępne w tej kategorii.

 • 1.Jakość zarządzania w szkole wyższej to jakość działalności kierowniczych (czyli pracy zarządzających) w uczelni, którzy świadczą swe usługi menedżerskiej uniwersytetowi. Jakość zarządzania uprawianego przez konkretnego menedżera jest konsekwencją jego wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji osobistych, w tym intuicji zarządczej, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji. Doskonalenie jakości zarządzania wymaga wdrożenia efektywnego systemu zarządzania jakością opartego na zasadach Total Quality Control, Total Quality Commitment oraz dziewięciu kryteriach modelu znakomitości (doskonałości) EFQM. Postępująca globalizacja wymaga projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkołach wyższych, w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości zarządzania oraz innego spojrzenia na nowe paradygmaty zarządzania sformułowane przez P. F. Druckera. Realizacja misji i celów uczelni wymaga ciągłego doskonalenia jakości zarządzania w uczelni. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia jakości kształcenia we wszystkich uniwersytetach w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego i zaleceniami Unii Europejskiej.
  ZałącznikRozmiar
  projakosciowa_restrukturyzacja_zarzadzania_w_szkolnictwie_wyzszym.pdf673.68 KB
 • W ramach tematu badawczego: „Model projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej”, realizowanego przez Autora na przełomie roku 2008/2009, przeprowadzono badania w pięciu publicznych szkołach wyższych w Krakowie, których celem było, między innymi, dokonanie oceny jakości zarządzania i systemu zarządzania jakością:
  • na 20 wydziałach ( cztery wydziały z każdej uczelni),
  • w administracji podległej kanclerzowi i w kwesturze badanych uczelni.
  Realizacji powyższego tematu towarzyszyła hipoteza badawcza głosząca: „Zachowanie wysokiej pozycji konkurencyjnej uczelni wymaga projakościowej restrukturyzacji zarządzania głównymi procesami zachodzącymi w szkole wyższej”.

  Badania rozpoczęto od samooceny jakości zarządzania i systemu zarządzania jakością, przeprowadzonej przez dziekanów, kanclerzy i kwestorów w podległych im jednostkach organizacyjnych szkoły wyższej.

  ZałącznikRozmiar
  jakosc_zarzadzania_w_uczelniach_w_ocenie_wladz.pdf1.45 MB
 • Od kilkunastu miesięcy przygotowywana jest nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym”1. W pierwszej połowie 2009 r. pojawiły się na stronach internetowych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego „Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”, zwane dalej „Założenia do nowelizacji ustawy”.

  Po kilkumiesięcznej dyskusji zostały one przez Min. Szk. W. skorygowane i 30.10.2009 r. Rada Ministrów przyjęła te założenia, stwarzając tym samym możliwość do dalszych prac nad nowelizacją ustaw, których „Założenia do nowelizacji ustawy” dotyczyły. Oczekuje się, że ustawy te zostaną znowelizowane najpóźniej w czerwcu 2010 r., tak aby mogły one wejść w życie od nowego roku akademickiego 2010-2011.

  ZałącznikRozmiar
  innowacyjna_projakosciowa_strategia_szkoly_wyzszej.pdf719.21 KB
 • Jakość zarządzania w szkole wyższej to jakość działalności kierowniczych, czyli jakość pracy zarządzających, którzy świadczą swe usługi menedżerskiej uczelni. jakość zarządzania uprawianego przez konkretnego menedżera jest konsekwencją jego wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji osobistych, w tym intuicji zarządczej, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.

  Doskonalenie jakości zarządzania wymaga wdrożenia efektywnego systemu zarządzania jakością opartego na zasadach Total Quality Control, Total Quality Commitment oraz dziewięciu kryteriach modelu znakomitości (doskonałości) EFQM.

  Musimy pamiętać o tym, że globalizacja wymaga projakościowej restrukturyzacji zarządzania w organizacjach w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości zarządzania. Dotyczy to także szkół wyższych, które kształcą kadrę dla potrzeb gospodarki nie tylko kraju, ale także Europy i całego świata.

  Doskonalenie jakości zarządzania wymaga innego spojrzenia we wszystkich organizacjach, w tym zwłaszcza w szkołach wyższych, na nowe paradygmaty zarządzania sformułowane przez P. F. Druckera.

  ZałącznikRozmiar
  dylematy_jakosci_zarzadzania_w_szkole_wyzszej.pdf889.87 KB
 • współautor: Wiesław Bracha

  IV Ogólnopolska Konferencja Wyzwania Zarządzania Jakością, AE Kraków 17-18 maja 2007

  ZałącznikRozmiar
  wdrazanie_szj_w_sw-prezentacja.pdf361.98 KB
 • Specyfika szkolnictwa wyższego oraz wiekowe tradycje autonomii uczelni powoduje, że znormalizowane przez ISO systemy zarządzania nie znajdują powszechnego uznania wśród profesorów. Dlatego też w tzw. Procesie Bolońskim kładzie się olbrzymi nacisk na wprowadzenie skutecznego, adekwatnego do wymagań szkolnictwa wyższego w Europie, systemu zapewniania jakości opartego na własnych standardach i wskazówkach, przyjętych przez Konferencje Ministrów właściwych do szkolnictwa wyższego, krajów sygnatariuszy Procesu Bolońskiego. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła powyższe ustalenia, dotyczące normalizacji systemu zapewniania jakości (zarządzania jakością), jako zalecenie Unii Europejskiej, obowiązujące w Polsce. Ich realizacja służy tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego; a w najbliższym czasie stanie się obowiązkiem obciążającym uczelnie.

  ZałącznikRozmiar
  znormalizowany_szj_w_szkole_wyzszej.pdf365.17 KB
 • Prof. dr hab. Arnold Bolland (chemik) założył w 1924 roku Instytut Towaroznawczy z którego z czasem wyrósł Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Edward Deming w 1928 roku uzyskał stopień doktora filozofii w dziedzinie fizyki matematycznej na Yale University. Co ich łączy? Obaj są doktorami nauk ścisłych i do swej pracy podchodzą z niezwykłą dokładnością i starannością.

  ZałącznikRozmiar
  od-Bollanda-do-Deminga-prezentacja.pdf446.6 KB
  od_bollanda_do_deminga.pdf365.56 KB
 • Ekonomia wyrosła, jak wszystkie inne nauki z filozofii dla której zasadniczym wyznacznikiem jest kryterium „wartości” a nie kryterium „korzyści”, którymi interesują się nauki ekonomiczne. Zdaniem J.Wala ekonomia koncentruje uwagę na wartościach materialnych, a filozofia daje priorytet wartościom duchowym, nie deprecjonując jednocześnie jednak rangi wartości materialnych i ich doniosłej roli w codziennym życiu człowieka. W związku z powyższym w obrębie tych dyscyplin możemy przyjąć stosowną hierarchie wartości, mającą charakter etyczno-moralnego uporządkowania ludzkich zachowań i działań.

  ZałącznikRozmiar
  zarzadzanie_jakoscia_zycia-prezentacja.pdf803.57 KB
  zarzadzanie_jakoscia_zycia.pdf301.67 KB
 • Wszystko na świecie jest zmienne, płynne i nietrwałe. Musimy więc nauczyć się zarządzać zmianami w przedsiębiorstwie, aby jak najlepiej zaspokoić, stale rosnące potrzeby otoczenia. Ciągła poprawa jakości produktów realizuje zarówno ambicje jak i potrzeby człowieka. Wdrażanie zasad Total Quality Management sprzyja, poprzez poprawę jakości pracy i zarządzania, nieustannemu doskonaleniu produktów i rozwojowi zmieniającego się przedsiębiorstwa.

  ZałącznikRozmiar
  zarzadzanie_zmianami_a_ciagla_poprawa_jakosci.pdf815.5 KB
 • Racjonalne działanie w warunkach ograniczonych zasobów powinno mieć największe zastosowanie w administracji samorządowej, albowiem tu dysponuje się pieniędzmi podatników i ich wykorzystanie musi być poddane analizie ekonomiczno-celowościowej. Dlatego też rozwijające się dynamicznie nauki o zarządzaniu dostarczają, wypracowanych na bazie doświadczeń administracji prywatnej: rozwiązań, narzędzi, metod i systemów zarządzania, które mogą być zaadaptowane do administracji publicznej.

  ZałącznikRozmiar
  wdrazanie_szj_w_ap.pdf441.78 KB