Szkoły wyższe

Teksty dostępne w tej kategorii.

 • Pojęcie „Total Quality Management” najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski jako „Kompleksowe zarządzanie przez jakość”. W literaturze polskiej i zagranicznej coraz częściej przyjmuje się angielską wersję językową tego pojęcia lub jej skrót - TQM1. Kompleksowe zarządzanie jakością jest filozoficzną koncepcją zarządzania, która przyporządkowuje podjęcie decyzji ciągłemu wzrostowi jakości pracy i produktu. Pojęcie TQM nie jest opisanym, zadekretowanym systemem zarządzania. Total Quality Management nie jest jakąś inną, specjalną, dodatkową działalnością, to filozofia i strategia dochodzenia do wyższej jakości pracy i tą drogą osiągania ciągłej poprawy jakości wyrobów i świadczonych usług. TQM dąży do spełnienia wymagań jakościowych i trwałego zadowolenia klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

  Kompleksowe zarządzanie przez jakość jest przeciwieństwem i zaprzeczeniem totalnego zarządzania przez ilość – filozofii zarządzania, która podporządkowuje podejmowanie decyzji ciągłemu wzrostowi ilości pracy i produktu (świadczonych usług badawczych i dydaktycznych). Szkoły wyższe mają do wyboru – kierować się w swych decyzjach ilością czy jakością?

  W minionej epoce okresu PRL decyzje były podejmowane głównie z myślą o wzroście ilości usług badawczych i dydaktycznych, a problem jakości był przesunięty na dalszy plan i często podporządkowany ilości. Od tego czasu niewiele zmieniło się na lepsze, dlatego też tak ważna jest projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym.

  ZałącznikRozmiar
  tqm_i_jakosc_zarzadzania_w_szkole_wyzszej.pdf838.31 KB
 • Punktem wyjścia w określeniu szans i barier rozwoju polskich uczelni oraz przyjęcia strategii i wyboru drogi wzrostu realizacji jest identyfikacja punktu wyjścia, a ten dla polskich szkół wyższych jest niepokojący. Ranking Web of Word Universities – styczeń 2012 wymienia Uniwersytet Jagielloński dopiero na 293 miejscu; jest to pierwsza uczelnia z Polski w tym rankingu. Na 113 miejscu wymienia Akademię Górniczo-Hutniczą z Krakowa. Natomiast uczelnie warszawskie zajmują kolejno: 347 pozycję – Uniwersytet Warszawski i 354 – Politechnika Warszawska. Natomiast Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu jest 381, Uniwersytet Śląski – 574, Uniwersytet Mikołaja Kopernika – 683, Politechnika Krakowska – 860 i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 8601. W tym rankingu UJ zajmuje 110 pozycję w Europie, AGH – 139, UW – 139, PW – 145. W drugiej setce szkół wyższych Europy na 158 miejscu znalazł się uniwersytet z Poznania. Natomiast w trzeciej setce w Europie znalazły się: Uniwersytet Śląski (252), Politechnika Śląska (261) oraz uniwersytet z Torunia (295); w czwartej: Politechnika Krakowska (341) i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (374).

  W pierwsze dwusetce powyższego rankingu uniwersytetów (styczeń 2012 rok) nie ma żadnej polskiej uczelni, a są uczelnie: USA (99), Chin wraz z Hong Kongiem i Tajwanem (14), niemieckie (15), brytyjskie (8), włoskie (7), brazylijskie (7)3. Faktyczny udział uczelni państw w rankingu liczby szkół wyższych na całym świecie przedstawia tabela nr 1. W pierwszej pięćsetce uczelni w świecie Polska posiada tylko 5. Tymczasem kraje europejskie mają ich 212, w tym: Niemcy – 44, Chiny wraz z Hong Kongiem i Tajwanem – 34, Wielka Brytania – 30, Kanada – 23 i Brazylia – 12..

  ZałącznikRozmiar
  szanse_i_bariery_rozwoju_polskich_szkol_wyzszych.pdf768.22 KB
 • Punktem wyjścia budowy każdej strategii i wyboru drogi jej realizacji jest zawsze identyfikacja punktu wyjścia, a ten dla polskich uczelni jest przykry i bardzo niepokojący. Ranking Web of Word Universities – styczeń 2012 wymienia Uniwersytet Jagielloński dopiero na 293 miejscu; jest to pierwszą uczelnie z Polski w tym rankingu. Na 113 miejscu wymienia Akademie Górniczo-Hutnicza z Krakowa. Natomiast uczelnie warszawskie zajmują kolejno: 347 pozycje – Uniwersytet Warszawski i 354 – Politechnika Warszawska. Natomiast Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu jest 381, Uniwersytet Śląski – 574, Uniwersytet Mikołaja Kopernika – 683, Politechnika Krakowska – 860 i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 860.1 W tym rankingu UJ zajmuje 110 pozycje w Europie, AGH – 139, UW – 139, PW – 145. W drugiej setce szkół wyższych Europy na 158 miejscu znalazł się uniwersytet z Poznania. Natomiast w trzeciej setce w Europie znalazły się: Uniwersytet Śląski (252), Politechnika Śląska (261) oraz uniwersytet z Torunia (295); a w czwartej: Politechnika Krakowska(341) i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (374).
  ZałącznikRozmiar
  rewolucja_czy_ewolucja_w_programach_ksztalcenia.pdf973.91 KB
 • Celem realizowanych badań ankietowych było zebranie opinii studentów, w I etapie – w wybranych uczelniach w Krakowie; a w II etapie: W szkołach wyższych na Ukrainie, w Rosji (Orle) i w Algierii (Mostagane), na temat czynników:
  • decydujących o naborze utalentowanych kandydatów na studia I i II stopnia,
  • wewnętrznych i zewnętrznych w szkole wyższe przyciągających utalentowanych stu-dentów do uczelni,
  • determinujących poziom jakości kształcenia,
  • zapewniających rozwój studentów.
  • wpływających na decyzje studentów w sprawie wyboru studiów II i III stopnia,
  • wpływających na decyzje studentów o uczestniczeniu w międzyuczelnianej wymianie międzynarodowej.
  ZałącznikRozmiar
  projakosciowa_restrukturyzacja_zarzadzania_w_szkolnictwie_wyzszym-studenci.pdf942.76 KB
 • Cele I etapu realizowanych badań ankietowych
  - zebranie opinii profesorów i doktorów
  - dokonanie, na podstawie zebranych w drodze anonimowej ankiety, opinii profe-sorów i doktorów
  - opracowanie założeń do konstruowania modelu projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkolnictwie wyższym w Polsce.
  ZałącznikRozmiar
  projakosciowa_restrukturyzacja_zarzadzania_w_szkolnictwie_wyzszym-projekt.pdf894.32 KB
 • 1. Społeczeństwo wiedzy jest pojęciem powstałym z połączenia dwóch terminów:gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo informacyjne. Jest więc syntezą „społeczeństwa gospodarującego” i „społeczeństwa informacyjnego” – stąd tak wielkie znaczenie informacji w społeczeństwie wiedzy. Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka:
  - bezpośrednio oparta na generowaniu, dystrybucji i zastosowaniu wiedzy i informacji w organizacjach, które uzyskuję dzięki niej przewagę konkurencyjną;
  - nowego typu, której głównym potencjałem jest wiedza, a nie kapitał jak w gospodarce przemysłowej, ziemia i praca w gospodarce rolnej;
  -nadmiaru wiedzy, czyli nad możliwości, których wykorzystanie staje się strategicznym czynnikiem rozwoju;
  -sukcesu opartego na wiedzy, informacji, kapitale intelektualnym, jakości pracy, nowoczesnej technologii i nauce, umiejętnościach, doświadczeniu, pasji oraz świadomości celu,
  -w której prym wiodą inteligentne organizacji oparte na wiedzy, czyli instytucji uczącej się nieustannie powiększać swoje możliwości tworzenia własnej przyszłości,
  -postindustrialną, w której większość zatrudnianych pracuje w sektorze usług.
  W dobie globalizacji i integracji na rynku zwycięży ta organizacja, która będzie miała dostęp do informacji oraz umiejętności jej przetworzenia i stosowania; a do najważniejszych czynników jej sukcesu zaliczyć należy: wiedzę, informacje, kapitał intelektualny, jakość: pracy, procesów i produktów. Dlatego też praca musi zawierać coraz więcej elementów uczenia się. W organizacjach gospodarki opartej na wiedzy wszyscy się uczą i powiększają swe możliwości uczestnictwa w tworzeniu wartości dodanej i własnej przyszłości.
  ZałącznikRozmiar
  projakosciowa_restrukturyzacja_zarzadzania_w_szkolnictwie_wyzszym-2.pdf572.97 KB
 • A debate over the issue of what is university - whether it is an enterprise or a public sector office - has been going on for years. The rise of a few hundred private higher education institutions indicates that universities should not be categorised under the public sector despite the fact that they are founded by the state. At the same time, universities are institutions with no owner and they issue diplomas bearing a national emblem. They can be founded by a natural person or a legal entity; a general partnership or the state; a particular individual or an association. Universities are under strict supervision by the Minister, and thus by the governement; yet the state in its capacity of the university founder is treated differently - more harshly - than the founder of a private institution according to the “Law on Higher Education” legislative act, which states that none of these universities are regarded as enterprises founded on the basis of commercial law. In the above mentioned act - referring to both state and private schools - a university is defined as “a school providing higher education, established in the way as defined in the act.
  ZałącznikRozmiar
  improving_quality_of_management_in_higher_education.pdf957.4 KB
 • 1.Jakość zarządzania w szkole wyższej to jakość działalności kierowniczych (czyli pracy zarządzających) w uczelni, którzy świadczą swe usługi menedżerskiej uniwersytetowi. Jakość zarządzania uprawianego przez konkretnego menedżera jest konsekwencją jego wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji osobistych, w tym intuicji zarządczej, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji. Doskonalenie jakości zarządzania wymaga wdrożenia efektywnego systemu zarządzania jakością opartego na zasadach Total Quality Control, Total Quality Commitment oraz dziewięciu kryteriach modelu znakomitości (doskonałości) EFQM. Postępująca globalizacja wymaga projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkołach wyższych, w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości zarządzania oraz innego spojrzenia na nowe paradygmaty zarządzania sformułowane przez P. F. Druckera. Realizacja misji i celów uczelni wymaga ciągłego doskonalenia jakości zarządzania w uczelni. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia jakości kształcenia we wszystkich uniwersytetach w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego i zaleceniami Unii Europejskiej.
  ZałącznikRozmiar
  projakosciowa_restrukturyzacja_zarzadzania_w_szkolnictwie_wyzszym.pdf673.68 KB
 • W raporcie z badań przeprowadzonych przez autora w roku akademickim 2008/2009. przedstawiono opinie profesorów na temat wyławiania, przyciągania, kształcenia i rozwoju TALENTÓW wśród studentów.1 Wówczas nie zapytano studentów o zdanie w tych kwestiach. Nie poddano ocenie opinii profesorów o działaniach, jakie powinny podjąć uczelnie w zakresie wyławiania, przyciągania, kształcenia i rozwoju TALENTÓW wśród studentów. Podjęcie ko-lejnego etapu badań przez autora pozwoliło na zapytanie studentów, co o tym sądzą, w kontek-ście przygotowywanej wówczas reformy szkolnictwa wyższego.

  Młody człowiek wkraczając w mury uczelni chce odnieść sukces, a studia mają mu to umożliwić. Szkoły wyższe nie zawsze w pełni biorą to pod uwagę. Dlatego też w projekcie re-formy szkolnictwa wyższego, przygotowanej przez MNiSW, uwzględniono potrzebę odejścia od kształcenia na poziomie przeciętnym, czyli dostatecznym, radykalnego podniesienia jakości kształcenia oraz zwrócenie szczególnej uwagi uczelni na wyławianie, przyciąganie, kształcenie i rozwój TALENTÓW wśród studentów. Uczelnie powinny podjąć konkretne działania prowa-dzące do tego celu. Warto w tym miejscu zapytać studentów, co o tym sądzą? Z badań i do-świadczenia autora wynika, że szkoły wyższe w niewielkim stopniu interesują się studentami utalentowanymi i tym sposobem uniemożliwiają, blokują lub utrudniają im osiągnięcie sukce-su, choć w folderach reklamowych to zapewniają.

  ZałącznikRozmiar
  oczekiwania_studentow-skrocony_raport_z_badan_ankietowych.pdf892.39 KB
 • Celem poniższego opracowania, jak wynika z tytułu jest przedstawienie opinii profesorów, dotyczących propozycji projakościowych zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce, uzyskanych w ramach badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce przez autora w roku akademickim 2010 – 2011. Projakościowa restrukturyzacja szkolnictwa wyższego ma swój wymiar międzynarodowy i krajowy. Oba te wymiary są z sobą mocno powiązane. Wymiar międzynarodowy restrukturyzacji szkolnictwa wyższego to przede wszystkim realizacja zaleceń Unii Europejskiej, co wiąże się z koniecznością wdrożenia ustaleń Procesu Bolońskiego (do czego Rząd III RP się zobowiązał a Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego musiał jak najszybciej i jak najmniejszym kosztem wykonać). W pytaniu otwartym w drugiej części formularza ankiety (nr 2.22.) zapisano: „Proszę zwięźle przedstawić pięć najważniejszych propozycji zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce”. Pytanie to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem respondentów wypełniających kwestionariusz ankiety.
  ZałącznikRozmiar
  najwazniejsze_propozycje_zmian_w_systemie_zarzadzania_szkolnictwem_wyzszym.pdf826.12 KB