Szkoły wyższe

Teksty dostępne w tej kategorii.

 • W Deklaracji Sorbońskiej, podpisanej 25 maja 1998 r. przez ministrów właściwych dla szkolnictwa wyższego: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, podkreślono rolę stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego jako klucza do zwiększenia mobilności i zatrudnialności obywateli oraz ogólnego rozwoju kontynentu. Idea ta spotkała się z gorącym poparciem rządów 29 europejskich państw, w imieniu których ministrowie właściwi do szkolnictwa wyższego podpisali w dniu 19 czerwca 1999 r. w Bolonii wspólną deklarację, rozpoczynającą tzw. Proces Boloński[1]. Deklarację Bolońską, zawierającą zadania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich oraz postanowienie stworzenia do 2010 r. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, podpisało dotychczas 47 państw, w tym Polski i Ukrainy[2].
  ZałącznikRozmiar
  mobilnosc_w_obszarze_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego.pdf651.08 KB
 • W ramach tematu badawczego: „Model projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej”, realizowanego przez Autora na przełomie roku 2008/2009, przeprowadzono badania w pięciu publicznych szkołach wyższych w Krakowie, których celem było, między innymi, dokonanie oceny jakości zarządzania i systemu zarządzania jakością:
  • na 20 wydziałach ( cztery wydziały z każdej uczelni),
  • w administracji podległej kanclerzowi i w kwesturze badanych uczelni.
  Realizacji powyższego tematu towarzyszyła hipoteza badawcza głosząca: „Zachowanie wysokiej pozycji konkurencyjnej uczelni wymaga projakościowej restrukturyzacji zarządzania głównymi procesami zachodzącymi w szkole wyższej”.

  Badania rozpoczęto od samooceny jakości zarządzania i systemu zarządzania jakością, przeprowadzonej przez dziekanów, kanclerzy i kwestorów w podległych im jednostkach organizacyjnych szkoły wyższej.

  ZałącznikRozmiar
  jakosc_zarzadzania_w_uczelniach_w_ocenie_wladz.pdf1.45 MB
 • Od kilkunastu miesięcy przygotowywana jest nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym”1. W pierwszej połowie 2009 r. pojawiły się na stronach internetowych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego „Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”, zwane dalej „Założenia do nowelizacji ustawy”.

  Po kilkumiesięcznej dyskusji zostały one przez Min. Szk. W. skorygowane i 30.10.2009 r. Rada Ministrów przyjęła te założenia, stwarzając tym samym możliwość do dalszych prac nad nowelizacją ustaw, których „Założenia do nowelizacji ustawy” dotyczyły. Oczekuje się, że ustawy te zostaną znowelizowane najpóźniej w czerwcu 2010 r., tak aby mogły one wejść w życie od nowego roku akademickiego 2010-2011.

  ZałącznikRozmiar
  innowacyjna_projakosciowa_strategia_szkoly_wyzszej.pdf719.21 KB
 • Integracja to żmudny i długotrwały proces scalenia systemu i obszaru nauki i edukacji w jedną, jednolitą całość. W przypadku szkolnictwa wyższego to stopniowe scalenie odrębnych systemów i obszarów usług badawczych i edukacyjnych świadczonych w krajach rozwijającego się związku integracyjnego w jeden system panujący na jednolitym obszarze ugrupowania integracyjnego, obejmującego te państwa. Takim nieformalnym ugrupowaniem integracyjnym jest Europejski Obszar Szkolnictwa Szkolnictwa Wyższego.

  Rozwój społecznego podziału pracy i wymiany w Europie wymagał przekształcenia międzynarodowego podziału pracy w zintegrowany obszar, między innymi, gospodarki, nauki, edukacji, finansów, który rozszerzać się będzie i obejmie strefę militarną, społeczno-kulturową i polityczną. Integracja ta prowadzi w przyszłości do utworzenia federacji – Stanów Zjednoczonych Europy, od Lizbony po Ural i dalej (tak jak tego chcieli w swych marzeniach pisarz Victor M. Hugo, prezydent Francji gen. Charles de Gaulle i inni). Dobrze zarządzana i postępująca integracja europejska jest nieuchronnym procesem gwarantującym bezpieczeństwo i rozwój w Europie pozbawionej wojen.

  ZałącznikRozmiar
  dylematy_procesu_integracji_polskiego_szkolnictwa_wyzszego_z_EOSW.pdf580.88 KB
 • Jakość zarządzania w szkole wyższej to jakość działalności kierowniczych, czyli jakość pracy zarządzających, którzy świadczą swe usługi menedżerskiej uczelni. jakość zarządzania uprawianego przez konkretnego menedżera jest konsekwencją jego wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji osobistych, w tym intuicji zarządczej, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.

  Doskonalenie jakości zarządzania wymaga wdrożenia efektywnego systemu zarządzania jakością opartego na zasadach Total Quality Control, Total Quality Commitment oraz dziewięciu kryteriach modelu znakomitości (doskonałości) EFQM.

  Musimy pamiętać o tym, że globalizacja wymaga projakościowej restrukturyzacji zarządzania w organizacjach w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości zarządzania. Dotyczy to także szkół wyższych, które kształcą kadrę dla potrzeb gospodarki nie tylko kraju, ale także Europy i całego świata.

  Doskonalenie jakości zarządzania wymaga innego spojrzenia we wszystkich organizacjach, w tym zwłaszcza w szkołach wyższych, na nowe paradygmaty zarządzania sformułowane przez P. F. Druckera.

  ZałącznikRozmiar
  dylematy_jakosci_zarzadzania_w_szkole_wyzszej.pdf889.87 KB
 • Konferencja: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polańczyk, 10-13 września 2008

  ZałącznikRozmiar
  Zarzadzanie-rozwojem-szkoly-wyzszej-prezentacja.pdf472.96 KB
 • Konferencja: Wyzwania zarządzania jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15-16 maja 2008 r.

  ZałącznikRozmiar
  wstepna_ocena_projektu_reformy-prezentacja.pdf513.8 KB
 • współautor: Wiesław Bracha

  IV Ogólnopolska Konferencja Wyzwania Zarządzania Jakością, AE Kraków 17-18 maja 2007

  ZałącznikRozmiar
  wdrazanie_szj_w_sw-prezentacja.pdf361.98 KB
 • VII Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu: ”WYZWANIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ”, Kraków 28 -29 kwietnia 2010 r.

  ZałącznikRozmiar
  dylematy_reformy_sw-prezentacja.pdf527.23 KB
 • Specyfika szkolnictwa wyższego oraz wiekowe tradycje autonomii uczelni powoduje, że znormalizowane przez ISO systemy zarządzania nie znajdują powszechnego uznania wśród profesorów. Dlatego też w tzw. Procesie Bolońskim kładzie się olbrzymi nacisk na wprowadzenie skutecznego, adekwatnego do wymagań szkolnictwa wyższego w Europie, systemu zapewniania jakości opartego na własnych standardach i wskazówkach, przyjętych przez Konferencje Ministrów właściwych do szkolnictwa wyższego, krajów sygnatariuszy Procesu Bolońskiego. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła powyższe ustalenia, dotyczące normalizacji systemu zapewniania jakości (zarządzania jakością), jako zalecenie Unii Europejskiej, obowiązujące w Polsce. Ich realizacja służy tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego; a w najbliższym czasie stanie się obowiązkiem obciążającym uczelnie.

  ZałącznikRozmiar
  znormalizowany_szj_w_szkole_wyzszej.pdf365.17 KB