Szkoły wyższe

Teksty dostępne w tej kategorii.

 • Pojęcie „zapewnienia jakości” pojawiło się w normie ISO 8402 w roku 1987.1 W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił intensywny rozwój europejskich instytucji certyfikujących systemy zapewnienia jakości w organizacjach, nazywanych w Raporcie „agencjami zewnętrznego zapewnienia jakości” zwanych dalej „agencjami”. Utworzenie tego rodzaju instytucji certyfikujących proponuje Raport Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) zatytułowany: „Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”.

  ZałącznikRozmiar
  zewnetrzne_zapewnienie_jakosci_w_EOSW.pdf412.21 KB
 • Proces integracji państw Europy wkroczył w obszar szkolnictwa wyższego. Pierwszym krokiem była: Deklaracja Sorbońska podpisana 25 maja 1998r. przez ministrów czterech państw: Francji, Niemiec, W.Brytanii i Włoch. Podkreślono w niej konieczność „hormonizacji” struktury systemów zarządzania szkolnictwem wyższym w celu zwiększenia mobilności i poprawy stanu zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Idea „czwórki” rozwinęła się szybko w Unii Europejskiej. Rok później, 19 czerwca 1999 roku ministrowie edukacji 29 państw Europy (w tym Polski) podpisali tzw. Deklarację Bolońską.

  ZałącznikRozmiar
  strategia_zapewnienia_jakosci.pdf361.12 KB
 • W ramach tematu badawczego: „Model projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej”, realizowanego przez Autora, na przełomie roku 2008/2009, w pięciu publicznych szkół wyższych w Krakowie, dokonano oceny jakości zarządzania i systemu zarządzania jakością:

  • na wydziałach,
  • w administracji podległej kanclerzowi i w kwesturze.


  ZałącznikRozmiar
  ocena_jakosci_zarzadzania.pdf325.05 KB
  zarzadzanie_w_szkole_wyzszej-prezentacja.pdf552.61 KB
 • Proces kształcenia menedżerów jakości podlega od 1992 roku ciągłej ewolucji. Studia na specjalności „Zarządzanie jakością – kształcenie menedżerów jakości” w Uniwersytecie Jagiellońskim obecnie dostosowane są do wymogów Procesu Bolońskiego i nowych standardów kształcenia na kierunku zarządzanie oraz wymogów Unii Europejskiej i Europejskiej Organizacji Jakości w zakresie kształcenia menedżerów jakości.

  ZałącznikRozmiar
  ksztalcenie_menedzerow_jakosic.pdf366.3 KB
 • Z inicjatywy Fundacji Rektorów Polskich, popartej przez KRASP (Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich) został opracowany Kodeks DOBREJ PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH. Ten nie znany w uczelniach Kodeks opracowany przez Komisję, pod kierunkiem ks. prof. A. Szostka, został uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 26 kwietnia 2007 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w czasie uroczystości Dziesięciolecia KRASP.

  ZałącznikRozmiar
  Etyka_zarzadzania_szkola_wyzsza.pdf390.74 KB
 • Ideą nadającą kierunek „Spojrzenia w Przyszłość” powinna być potrzebą godnego życia i ciągłego doskonalenia „Jakości Życia”. Potrzebne jest, więc nowe spojrzenia na życie obywateli, na ich cele i związaną z nimi odpowiedzialność. Wejście Polski do Unii Europejskiej, wymaga od naszego Państwa opracowania i realizacji wizji i strategii, które będą kreować warunki rozwoju i doskonalenia funkcjonowania gospodarki oraz jakości życia wszystkich obywateli.

  ZałącznikRozmiar
  Edukacja_spojrzenie_w_przyszlosc.pdf381.34 KB
 • Integracja europejska wyszył poza obręb przemysłu, rolnictwa i handlu oraz objęła swym zakresem także naukę i szkolnictwo wyższe. Podpisana przez Ministra Edukacji 29 krajów (w tym Polski) 19.06.1999, tzw. Deklaracja Bolońska (do której później dołączyło się kolejnych 26 państw) zakłada utworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) w którym znacznie ułatwiona będzie mobilność studentów i pracowników akademickich oraz nastąpi pełen rozwój ich osobowości i odczuwalny wzrost umiejętności studentów dostosowanych do rynku pracy.

  ZałącznikRozmiar
  Doskonalenie_jakosci_zarzadzania_szkola_wyzsza.pdf356.26 KB
 • W procesie kształcenia (kogoś) nie możemy zapomnieć o jego dwóch stronach; kształcenie to nie tylko przekazywanie wiedzy ale także kształtowanie osobowości człowieka. Jakże często o tym zapominają Ci, którzy zawodowo zajmuje się kształceniem lub za to kształcenie odpowiadają. Jakość kształcenia kogoś musi więc być oceniana przez pryzmat obu tych stron tego pojęcia .

  ZałącznikRozmiar
  Determinanty_jakosci_ksztalcenia.pdf362.86 KB
 • Od kilkunastu miesięcy przygotowywana jest nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym”1. W pierwszej połowie 2009 r. pojawiły się na stronach internetowych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego „Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”, zwane dalej „Założenia do nowelizacji ustawy”.

  ZałącznikRozmiar
  strategia_zapewnienia_jakosci.pdf361.12 KB
  innowcyjna_strategia-prezentacja.pdf506.86 KB
 • Realizacja misji i celów uczelni wymaga ciągłego doskonalenia jakości zarządzania w uczelni. W tym celu szkoły wyższe muszą zidentyfikować determinanty jakości zarządzania i zaangażować pracowników i doktorantów w zarządzanie uczelnią. Korzystając z doświadczeń Japonii uczelnie dążąc do doskonałości powinny zastosować główne wartości i zasady ciągłego doskonalenia zarządzania w szkole wyższej ujęte w Modelu Znakomitości Europejskiej fundacji zarządzania Jakością. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego i decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego.

  ZałącznikRozmiar
  Dylematy_jakosci_zarzadzania_w_szkolach_wyzszych.pdf390.02 KB
  dylematy_jakosci_zarzadzania-prezentacja.pdf1.25 MB