Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wawak

Tadeusz Wawak
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wawak

Życiorys

Urodzony w 1946 roku w Bielsku-Białej. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie podejmuje  1.10.1970 r. pracę na etacie starfszego asystenta w Instytucie Ekonomicznym  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  W latach 1992-1994 jest kierownikiem I Katedry Ekonomii UJ,   a nastepnie, po likwidacji Instytutu Ekonomicznego,  w latach 1994 do 2002 - kierownikiem Samodzielnego Zakładu Ekonomii Stosowanej na Wydziale Prawa i Aministracji.  W roku 2002 Zakład Ekonomii Stosowanej został przeniesiony na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, a w 2004 administracyjnie,  naruszając wcześniejsze ustalenia został włączony w skład Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Od 2001 roku był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 12 listopada 2013 r. profesor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Tytuł został nadany postanowieniem Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Od 2014 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1 marca 2017 r. jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

W latach 1991-1993 jest kierownikiem Samodzielnego Zakładu Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W roku akademickim 1994-1995 jest profesorem i rektorem Profesjonalnej Szkoły Biznesu w Krakowie.   

W 1988 roku  podejmuje prace na drugim etacie, profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Administracji na Wydziale Administracji, kieruje Zakładem Ekonomii i Zarządzania. Na Wydziale Prawa i Administracji wykładał: ekonomię,  międzynarodowe stosunki gospodarcze, prywatyzację, analizę ekonomiczną; obecnie w WSA: mikroekonomię, makroekonomię zintegrowane systemy zarządzania, zarządzania w warunkach Unii Europejskiej oraz na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej: mikroekonomię, makroekonomię, ekonomikę jakości, Total Quality Management, Ponadto prowadził wykłady w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Politechnice Krakowskiej i  Politechnice Śląskiej.

Jest: magistrem ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie - temat pracy magisterskiej:"Proces integracji gospodarczej a wzrost gospodarczy w krajach EWG"; doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie - temat pracy doktorskiej: "Integracja ekonomiczna w Afryce Zachodniej, Środkowej, i Wschodniej" i doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - ekonomika jakości - temat pracy habilitacyjnej: "Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce".

Od 20 lat zajmuje się ekonomika jakości i zarządzaniem jakością w: przemyśle, administracji publicznej, służbie zdrowia i w  szkolnictwie wyższy. Od kilku lat swoją uwagę koncentruje na problemach zarządzania w szkolnictwie wyższym. Tej problematyce poświęcił kilkadziesiąt publikacji (w tym w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim) oraz wiele referatów na konferencjach krajowych  i zagranicznych.

Jest promotorem 10 zakończonych prac doktorskich, recenzentem prac habilitacyjnych i doktorskich.

W pracach badawczych, referatach  i w publikacjach naukowych zajmuje się:

 • ekonomicznymi problemami integracji w UE i krajach słabo rozwiniętych;
 • makroekonomicznymi problemami jakości w Polsce;
 • transformacją ekonomiczną polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem: własności, prywatyzacji i tworzenia instytucji gospodarki rynkowej;
 • dostosowanie systemu zarządzania organizacjami i zapewnienia jakości do wymogów integrującej się Europy w ramach Unii Europejskiej a szczególnie wdrażanie europejskich norm i prawa europejskiego w zakresie gospodarki, administracji publicznej, służby zdrowia i szkolnictwa wyższego;
 • zarządzaniem jakością i ekonomiką jakości w przemyśle, administracji publicznej, służbie zdrowia i szkolnictwie wyższym,
 • jakością zarządzania w szkołach wyższych.

Dorobek naukowy

Autor i współautor 28 książek, autor 235 innych publikacji, laureat Polskiej Nagrody Jakości w 2000 roku w dziedzinie pracy naukowej.

 • autor książek, m. in.: "Makroekonomiczne problemy jakości produktów
  przemysłowych w Polsce", "Zarządzanie przez jakość ", "System jakości ISO 9000", "Jakość zarządzania w szkołach wyższych";
 • 21 książek - prac zbiorowych wydanych pod redakcją Tadeusz Wawaka;
 • 9 niepublikowanych prac badawczych;
 • 16 niepublikowanych raportów, ekspertyz i ocen zrealizowanych jako rzeczoznawcza
 • 45 prac NIK, FK, URM, Klubu PF ISO 9000.
 • organizator ponad dwudziestu konferencji , seminariów i sympozjów naukowych, międzynarodowych  i krajowych z zakres: problemów własności, ochrony konsumenta i środowiska, ekonomiki jakości, zarządzania jakością, zarządzania.

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne prowadzi głównie w Uniwersytecie Jagiellońskim  oraz ponadto w niepublicznych wyższych szkołach zawodowych, w tym głównie w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.

 • wykłady z: mikroekonomii i makroekonomii, zarządzania przez jakość, ekonomika jakości;
 • prowadzi seminarium magisterskie i konwersatoria dla doktorantów z ekonomii;

Jest twórcą pierwszego w Polsce programu autorskiego specjalności "Zarządzanie przez jakość i kształcenie menedżerów jakości " na kierunku "Zarządzanie"  oraz inicjatorem i współzałożycielem kierunku studiów "Ekonomia " , uruchomionych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Współpracuje naukowo z kilkunastoma uczelniami w Polsce, głównie: uniwersytetami,  politechnikami oraz  PAN i kilkoma instytucjami naukowo-badawczymi i badawczo-wdrożeniowymi.w kraju i za granica.

Kontakt z praktyką

Ściśle współpracuje z praktyką na szczeblu: makro i mikro regionu, aplikując osiągnięcia teorii do praktyki i vice versa; pełnił między innymi następujące funkcje: Przewodniczący Rady Naczelnej Federacji Konsumentów (1981-19830, Wiceprzewodniczący Klubu Polskie Forum Jakości ISO 9000 (1997 -2008) ,  rzeczoznawca Komitetu Integracji Europejskiej, konsultant Ministerstwa Gospodarki, koordynator Małopolskiego Programu Promocji Jakości, wiceprzewodniczący Kapituły Małopolskiej Nagrody Jakości, wiceprzewodniczący Klubu Polskie Forum ISO 9000, Przewodniczący Krakowskiej Sekcji Klubu Polskie Forum ISO 9000; obecnie pełni funkcje: członek Kolegium Sędziowskiego oraz Komitetu Polskiej Nagrody Jakości (od 15 lat), Wice-przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania.