Publikacje dotyczące szkół wyższych

 1. Projakościowe kształcenie społeczeństwa, [w:] materiałach konferencji „Projakościowe kształcenie i wychowanie społeczeństwa na drodze do gospodarki rynkowej”, Kraków 1990, s. 72-77.
 2. Kształcenie specjalistów w zakresie TQM, [w:] „Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej”,  materiały konferencji Akademii Ekonomicznej w Krakowie zebrane i opracowane przez J. Kaniewskiego, Kraków 1996 r., s. 33-42.
 3. Quality – oriented changes in knowledge management in colleges of higher education – an outline of the problem, [w:] „Enterprises in the Face of contemporary challenges”, pod red. A. Anastasi and R. Borowieckiego, Krakow University of Economics and University of Messina, Krakow – Messina 2000.
 4. Restrukturyzacja zarządzania wiedzą a jakość kształcenia w Polsce, [w:] „Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości”, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Skrzypek, UMCS Lublin, 2001 r., s. 132-154.
 5. Uniwersytet organizacją uczącą się, [w:] „Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym”,  praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002, s. 851-861.
 6. Kryteria wartości organizacji edukacyjnej w amerykańskiej Nagrodzie Jakości im. Malcolma Boldridg’ea – 2003, (współautor), [w:] „Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek,  Kraków 2003” UMCS, Lublin 2003, s. 463-475.
 7. Zastosowanie metody EMEA w uczelni”, [w:] „Narzędzia jakości w doskonaleniu zarządzania jakością”, praca zbiorowa pod red. T. Sikory Wyd. AE Kraków, Kraków 2004, s. 122-123.
 8. Edukacja – spojrzenie w przyszłość, (współautor), [w:], „Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji”, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, UMCS Lublin 2005, s. 363-379.
 9. Standardi zabezpieczenia jakosti nawczanija w sistemi europejsko wiszczoj oswiti (na prykładi Polszczi ta inszych krain; czlieniw Ewropejskowo Sajuzu), [w:] materiałach Międzynarodowej Konferencji „Reformuwanija sistiemi wiszczoj finansowo- ekonomicznoj oswiti konteksti położeni Bolońsko Deklaracji”, Kijów 2005 r.
 10. Kształcenie, wiedza w organizacji inteligentnej. Dylematy zarządzania, [w:] „Współczesne nurty w inżynierii jakości”, praca zbiorowa pod red. P. Gradowski, J. Preihs i P. Waszczura, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdańsk 2005, s. 49-60.
 11. Doskonalenie jakości zarządzania w szkole wyższej, [w:] „Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym”, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo AE w Krakowie, 2006, s. 427-438.
 12. Strategia zapewnienia jakości w systemie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Jakość kształcenia w społeczeństwie wiedzy”, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 139-146.
 13. Doskonalenie jakości zarządzania szkoła wyższą poprzez wdrożenie wewnętrznego i zewnętrznego systemu jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia – wyzwania teorii i praktyki”, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 333-342.
 14. Zewnętrzne zapewnienie jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Problemy Jakości”, nr 5, 2007, s. 6-11.
 15. Agencje zewnętrznego zapewnienia jakości w systemie oceny zgodności w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Systemy zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne”, pod red. D. Wosika, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 2007, str. 99-111.
 16. Dylematy jakości zarządzania w szkołach wyższych w świetle wymogów Unii Europejskiej, [w:] „Inżynieria Jakości”, praca zbiorowa pod red. P. Grudowskiego, J. Preihs i P. Waszczura,Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, s. 70-78.
 17. Rola informacji w społeczeństwie wiedzy, [w:]  „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi, praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007, s. 7-17.
 18. Dostosowanie systemu zarządzania w szkole wyższej do wymogów Procesu Bolońskiego, [w:] „Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki”,  praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i A. Jaki,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, str. 249-260.
 19. Uwarunkowania doskonalenia jakości kształcenia w ramach Procesu Bolońskiego – Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych”, praca zbiorowa pod red. naukową Stefana Doroszewicza i Anny Kobylińskiej,SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007, s. 556-566.
 20. Kształcenie menedżerów jakości na studiach magisterskich w warunkach procesu bolońskiego, [w:] "Współczesne Zarządzanie ",  nr 4/2007 Białystok, s. 119-127.
 21. Od A. Bollanda do E. Deminga - ewolucja zasad zarządzania jakością kształcenia towaroznawców, [w:]  "Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju",  praca zbiorowa pod. red. J. Żuchowskiego, Wyd. Naukowe ITE - PIB, Radom 2008, s. 184-192.
 22. Zarządzanie rozwojem szkoły wyższej w warunkach niedoskonałej konkurencji, [w:] "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym", tom 2 praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, ,, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 1, Kraków 2008, s. 586- 596.
 23. Zarządzanie procesowe w produkcyjnej Szkole Wyższej, [w:] "Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa", praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 61-72.
 24. Wstępna ocena aktualnego projektu założeń reformy szkolnictwa wyższego MNiSzW, [w:]  "Wyzwania zarządzania jakością", praca zbiorowa pod red. M. Salerno-Kochana, Akademia Ekonomiczna w  Krakowie, Wyd. Portal www.outsorcing.edu.pl, Kraków 2008, s.212–216.
 25. Rynek wiedz oferowanej przedsiębiorstwom przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia, [w:] "Wiedza jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa", praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 153 – 159.
 26. Ewolucja europejskiego systemu szkolnictwa wyższego w ramach Procesu Bolońskiego a zarządzanie uczelnią w warunkach postępującej integracji i globalizacji, [w:] "Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne", praca zbiorowa pod red.: J. Filipka, I. Głuszyńskiej, A. Wąsińskiego, M. Płaszewskiego WSA, Bielsko-Biała 2008, s. 81 – 98.
 27. GROWTH MARKET FOR  ENTREPRENEURIAL EDUCATION IN POAND AND IN CHINA ( współautor), [w:] "Journal of the Washington Institute of China Studies", Washington, Summer 2008, Vol. 3 , No. 2, s. 90-98.
 28. DOES CHINESE QUALITY CONTROL MEET THE GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE",  (współautor), [w:] "Journal of the Washington Institute of China Studies", Washington, Winter 2008, Vol. 3, No. 4, 59 -67.
 29. Uwarunkowania, założenia i dylematy zarządzania jakością w szkole wyższej – dyskusyjny szkic ocen i propozycji, [w:] „TQM stymulatorem innowacyjności”, praca zbiorowa pod red.  Zbigniew Kłosa,Wyd. Politechnika Poznańska KMB, Poznań, 2008, s. 413 – 428.
 30. Zarządzanie zatrudnieniem w szkole wyższej – rozważania modelowe, [w:]  „Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości”, praca zbiorowa pod  red. naukową T. Borysa i Piotra Rogali, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 149 – 165.
 31. Innowacje a zarządzanie w szkole wyższej, [w:]” „Kapitał intelektualny i jego ochrona”, praca zbiorowa pod red. naukową E. Okoń-Horodyńską i R. Wisły,Wyd.: Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 233 – 246.
 32. Identyfikacja determinant jakości kształcenia – wyniki badań, [w:] „Wybrane aspekty zarządzania jakością”, praca zbiorowa po red. M. Salerno-Kochana,Uniwersytet Ekonomiczny w Kraskowie, www.outsorcing.edu.pl Kraków, 2009, 270 – 275.
 33. Rola uczelni w rozwoju talentów – głównych filarów kapitału intelektualnego – wyniki badań, [w:] „Kapitał intelektualny w organizacji”, praca zbiorowa pod red. naukowa E. Skrzypek, UMCS, Lublin, 2009, 242 – 247.
 34. Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym zarządzaniu w szkole wyższej, [w:] „Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu”, tom I, praca zbiorowa pod red. naukowa E. Skrzypek, UMCS,  Lublin. 2009, s. 87 – 98.
 35. Specyfika znormalizowanego systemu zarządzania jakością w szkole wyższej,  [w:] „ Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym”, pracy zbiorowej pod red. P. Grudowskiego, M. Dobrzyńskiego, J. Preihs, P. Waszczura,Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 65 – 71.
 36. Coming of the Global Knowledge Society: Prospecks and Promises [w:]"Journal of the Washington Institute of China Studies", Washington, Spring 2009, Vol. 4, No. 1, s. 1-12.
 37. Problemy projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej – wyniki badań, [w:] „Przedsiębiorczość Rozwój Zarządzanie”. praca zbiorowa pod red. R. Barcika, G. Biesoka, M. Jakubca, Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej 2010 , s. 250 – 262.
 38. Nowe trendy w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym, [w:] „Komunikacja i jakość w zarządzaniu” praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2010, s. 201 – 223.
 39. Innowacyjna, projakościowa strategia naprawczo - rozwojowa jednostki organizacyjnej szkoły wyższej – w warunkach nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, [w:] „Innowacyjność i jakość – wyznaczniki sukcesu”, praca zbiorowa pod red.  Z. Kłosa, Wydawnictwo: Politechnika Poznańska IMR i PS, Poznań, 2010, s. 327 – 335.
 40. Restrukturyzacja zarządzania w szkole wyższej w społeczeństwie wiedzy – w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, [w:] materiałach konferencji „Fundamentalne stosowane problemy współczesnych technologii”, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu, Ukraina, 19-20 maja 2010. Tarnopol, Ukraina.
 41. Projakościowe zarządzanie strategiczne w szkolnictwie wyższym w warunkach kryzysu, [w:] „Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem”, pracy zbiorowej pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl seria wydawnicza, Encyklopedia Zarządzania, s.13 – 25.
 42. Etyka w zarządzaniu w szkole wyższej, [w:] „Problemy etyczne w organizacji uczącej się”,  monografia pod redakcją Elżbiety Skrzypek, Wyd. UMCS w Lublinie,  Lublin 2010, s. 295 – 314.
 43. Uwagi na kanwie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższy, [w:] „Metody, techniki i narzędzia zarządzania”,  praca zbiorowej po red. naukowa E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2011, s.428 - 434.
 44. Znormalizowane systemy zarządzania jakością w szkole wyższej – specyfika i właściwości.”, [w:] „Rola znormalizowanych systemów zarządzania w  zrównoważonym rozwoju”, praca zborowa pod red. naukowa J. Łańcuckiego, Zeszyty Naukowe, nr 166, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 84 – 102.
 45. Jakość zarządzania w uczelniach w ocenie dziekanów, kanclerzy i kwestorów - wyniki badań, [w:] „Wyzwania jakości zarządzania w szkołach wyższych”, praca zbiorowa pod red.  naukowa T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s.319-355.
 46. Wstępny, roboczy raport z I etapu badań na temat: „Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym, [w:] „Wyzwania jakości zarządzania w szkołach wyższych”, praca zbiorowa pod red.  naukowa T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011. s. 357-376.
 47. Znaczenie reformy szkolnictwa wyższego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] „Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji . Dywersyfikacja – Integracja – Rozwój”, praca zbiorowa pod red. naukowa R. Borowieckiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
 48. Szanse i bariery rozwoju polskich szkół wyższych w opinii profesorów i doktorów – wyniki badań, [w:] „Determinanty potencjału rozwoju organizacji”, praca zbiorowa pod red. naukową A. Stabryły i K. Woźniaka., Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2012, s. 45- 57.
 49. Rewolucja czy ewolucja w programach kształcenia na studiach menedżerskich, [w:] „Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi”,  praca zbiorowa pod red. naukową J.S. Kardasa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012, s. 58-72.
 50. Dylematy jakości zarządzania w szkole wyższej, [w:] „Praktyka zarządzania jakością w  XXI wieku”,  praca zbiorowa pod red. naukową T. Sikory i M. Giemzy, wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2012. s. 253-272.
 51. ВИЯВЛЕННЯ, ЭАЛУЧЕННЯ, НАВЧАННЯ, РОЭВИТОК I МОБIЛЬНIСТЬ ТАЛАНТIВ СЕРЕД СТУДЕНТIВ — РЕЭУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕННЯ, [w:] „Iнтеграцiя Украïий в европейсьлий соцiально-правовий, iнформацiйний та фiнансовий простiр: проблеми наули та практики”, praca zbiorowa pod red. Naukową П. I. Юxимунка, Видавництво Бiлоцеркiвського iнституту економiки та управлiння вищого навчального эакладу ВМУРoЛ „ Украϊниа”, Бiла Церква, Україна, 2012, s, 101-103.
 52. АДАПТАЦIЯ ВИЩОЇ ОСВIТИ В ПОЛЬЩI ДО РЕКОМЕНДАЦIЙ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ, [w:] „IНТЕГРАЦIЙНI ПРОЦЕСИ ТА ПРIОРИТЕТНI ОРIЕНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМIКИ УКРАΪНИ: ЕКОНОМIКА, ФIНАНСИ, ПРАВО”, УДУФМТ, КИΪВ, Україна, 2012, s.  11- 15.
 53. TQM a jakość zarządzania w szkole wyższej w okresie reformy, [w:]  „Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacji w zmiennym otoczeniu”, praca zbiorowa pod red. naukową E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2012, s. 41-57.
 54. Najważniejsze  propozycje zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce w opinii  ankietowanych profesorów – wyniki badań,  [w:] „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, część 1, nr 3, wrzesień 2012, Gdańsk, s. 370-393.
  Zdezintegrowane przez cele zarządzanie w szkołach wyższych, [w:] „Zintegrowane systemy zarządzania w usługach”, praca zbiorowa pod red. naukową E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2012, s. 11-26.
 55. Якісна реструктуризація управління вищою освітою — Вступні тези українсько-польського проекту„ЄВРОУНІВЕР 2014”, [w:] „АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ТЕОРIÏ  ТА ПРАКТИКИ НЕПЕРЕРВНОÏ СТУПЕНЕВОÏ ПIДГОТОВКИ ФАХIВЦIВ В СИСТЕМI ВИЩОÏ ЩСИВIТИ”, матерiали конференцï13-14.11.2012 p., Тернопiьський нацiональний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, Україна, Тернопiль 2012, s. 20-25.
 56. Expectations of Students of the Jagiellonian University in cracow and Cracow University of Economics about the Quality of Education, (współautor z Joanną Piękoś), [w:]  „KNOWLEDGE — ECONOMY — SOCIETY  TRANSFER OF  KNOWLEDGE IN THE CONTEMPORARY ECONOMY”, praca zbiorowa pod red. naukową P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Uniwesytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 77-94.
 57. Zarys modelu doskonalenia zarządzania w szkołach wyższych, [w:]   „Orientacja na wyniki – modele, metody i dobre praktyki”, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU PN 264”,  Wrocław 2012, s. 451-474.            
 58. Pro quality restructuring of management in higher education [w:] „CURRENT PROBLEMS OF UNIVERSITY MANAGEMENT”, praca zbiorowa pod red. naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 17-83.
 59. The European Union strategy „Europe 2020” – Introduction and An attempt at summary,  [w:] „CURRENT PROBLEMS OF UNIVERSITY MANAGEMENT”, praca zbiorowa pod red. naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 9-15  oraz 201-205.
 60. Warunki doskonalenia zarządzania w uczelniach – w założeniach noweli prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] „Uwarunkowania jakościowe. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce.”, praca zbiorowa pod redakcja naukową J. Łopatowskiej       i G. Zielińskiego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, s. 29-51.
 61. Dojrzałość organizacyjna szkół wyższych, [w:] „Dojrzałość procesowa organizacji i dojrzałość w zakresie wiedzy”, monografia pod red. naukową E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013, s. 125-146.
 62. Mobilność w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w zaleceniach Procesu Bolońskiego i Unii Europejskiej oraz w strategii „EUROPA 2020”,МОБІЛЬНІСТЬ В ДІЛЯНЦІ НАУКИ І ВИЩОЇ ОСВІТИ В РЕКОМЕНДАЦІЯХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В СТРАТЕГІЇ “ЄВРОПА 2020” w materiałach V Międzynarodowej Naukowej Konferencji “ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО НАУКОВОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПИ ТА ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ” Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тарнополь, 2013, s. 343 - 347.
 63. ДИЛЕМИ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ПРОСТОРОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ (Dylematy procesu integracji polskiego szkolnictwa wyższego z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego),  [w:] materiałach Międzynarodowej Naukowej Konferencji „ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РОЗВИТОК”, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій , Україна, Тарнополь, 2013, s. 215 - 223.
 64. Wyznaczniki jakości zarządzania w szkołach wyższych, [w:] „Zarządzanie jakością”         Nr 2/2013 (32), Warszawa 2013, s. 40-50.
 65. TRANSNATIONAL LEARNING MOBILITY – A CHALLENGE FOR UNIWERSITY MANAGEMENT AND A CHANCE FOR STUDENTS, [w:] „Knowledge – Econmy – Society”, praca zbiorowa pod naukowa redakcją:  P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Publishing House Fundation of the Cracow Uniwersity of Economics,  Kraków 2013,  s. 133-152.
 66. THE PROJECT OF RESTRUCTURING OF HIGHER EDUCATION IN THE PROSPOSED AMENDMENT TO THE LAW IN THE CONTEXT OF GLOBAL MARKET DEVELOPMMENT, [w:] MANAGING ORGANIZATIONS IN CHANGIG ENVIRONMENT, MODELS – CONCEPTS – MECHANISMS, praca zbiorowa pod red. naukową  A. Jaki i T. Rojek,  Foundation of the Cracov University of Economics, Cracow2014, s. 505-520.
 67. Profil praktyczny kształcenia w projektach zmiany ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, [w:] „Państwo demokratyczne i socjalne, STUDIA PRAWNE, tom 3, pod red. naukową Mariana Grzybowskiego, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi A. Maciągowi, Kraków 2014, s. 51- 79.
 68. FACTORS IMPEDING AND BOOSTING UNIVERSITIESIN THEIR EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF THE PROVIDED SERVICES, [w:] CONFERENCE MANNUAL GLOBAL QUALITY, wyd. Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia, 2014, s. 583-596.
 69. Innowacje organizacyjne w sferze zarządzania w małych przedsiębiorstwach, [w:] „Wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach”, praca zbiorowa pod red. naukową W. Kowalczewskiego, i B.R. Kuca, DYSKUSJE O ZARZĄDZANIU Nr 4, Warszawa 2014, s. 49-55.
 70. Pentagon rozwijającego się uniwersytetu, [w:] „Zarządzanie operacyjne; teoria, praktyka i zastosowanie”,   Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014 - Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 65-81.
 71. Strategia zarządzania i rozwoju uniwersytetów Krakowa, [w:] „Strategia zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, praca zbiorowa” pod. red. naukową A. Stabryły i T. Małkusa, wyd. Mfiles.pl , seria wydawnicza: Encyklopedia Zarzadzania, Kraków 2014, s. 33-55.
 72. Концепція сталого конкурентного розвитку університету в умовах Європейського Союзу, [w:] ТРАНСФОРМАЦIЙНI ПРОЦЕСИ ЕКОНОМIЧНОÏ СИСТЕМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКIВ, monografia pod red. naukową В.I. Гринчуцького, wyd. Тернопiльський  Нацiщнальний Економiчний Унiверситет, Тернопiль, 2014, s. 244-254.
 73. Społeczny audyt finansowy źródłem wiedzy o przyczynach i skutkach jakości zarządzania w szkole wyższej, [w:] „Wpływ wiedzy na sukces w organizacji w nowej gospodarce”, monografia pod red. naukową E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2014, s. 201-219.
 74. Zrównoważony rozwój uniwersytetów w warunkach permanentnej reformy szkolnictwa wyższego, [w:] „Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne”, pod red. naukową T. Borysa, T. Brzozowskiego, S. Zaremby-Warnke, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Nr 378, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 340-357.
 75. Przywódca, lider, promotor i egzekutor zmian, [w:] „Menedżer Przedsiębiorca Przywódca” pod red. naukową W. Kowalczewskiego i B.R. Kuc, DYSKUSJE O ZARZĄDZANIU Nr 5, Wydawnictwo EMENTON, Warszawa 2015, s. 39-48.
 76. Ewolucja koncepcji zarządzania w szkołach wyższych w kierunków wymogów XXI wieku, [w:] „Wybrane aspekty zarządzania jakością usług”, pod red.  naukową J. Dziadkowiec i T. Sikory, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015.
 77. РОЗВИТОК ПЕРСПЕКТИВНОГО ЛІБЕРАЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, [w:] „Розвиток національної економіки: теорія і практика, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції”, 3-4 квітня 2015 року, Частина 2, s. 52-64.
 78. TQM – miękka koncepcja zarządzania, [w:] „Miękkie koncepcje zarządzania”, pod red. naukową W. Kowalczewski, B.R.  Kuc, DYSKUSJE O ZARZĄDZANIU Nr 6, Wydawnictwo EMENTON, Warszawa 2015, s.25-31.
 79. Aktualne, wybrane wyzwania i uwarunkowania restrukturyzacji szkolnictwa wyższego, [w:] „Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji”, Wyd. UEK Kraków 2015 r., s. 411-428.
 80. Uwarunkowania jakości kształcenia i uzyskiwania wartości dodanej w procesie dydaktycznym w ocenie wykładowców i studentów w Polsce i na Ukrainie, współautor Wiesław Bracha, [w:] „Wpływ jakości na zarządzanie organizacją w warunkach zmian otoczenia”, pod  red. naukową E. Skrzypek, M. Hofmana, G. Grela, Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 2015 r.
 81. (w druku) ЛІБЕРАЛЬНА І ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОНЦЕПЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ВКАЗІВКА ДЛЯ ВИБОРУ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ,
 82. (w druku) Wydawnictwo Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza
  Uniwersytet na rozdrożu – dążący do doskonałości w poszukiwaniu optymalnej koncepcji rozwoju, Wydawnictwo UJ.
 83. (w druku) Wybrane determinanty jakości zarządzania w szkołach wyższych (UG/PG).