Publikacje w latach 2000-2009

I. KSIĄŻKI

1.    „Jakość zarządzania w szkołach wyższych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, 794 strony.

II. REDAKCJA NAUKOWA I WSPÓŁAUTOR PRAC ZBIOROWYCH
   1. „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 3. Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, 2000 r., s. 832.
   2. „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 4, „Zarządzanie zmianami”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, UJ 2001 – Kraków, s. 870.
   3. „Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego”, Zeszyt 6, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, 2001 r., s. 223.
   4. „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 5, „Zarządzanie pracą”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, UJ 2002 – Kraków, s. 738 .
   5. „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 6, „Determinanty jakości a efektywność procesów”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, UJ 2003 – Kraków, s. 445.
   6. „Konkurencyjność przedsiębiorstw dziś i w przyszłości”, Materiały Międzynarodowego Seminarium Naukowego Polski i Ukrainy, 2004, s. 102.
   7. „Projekty i realność europejska”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005, s. 308.
   8. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007, s. 214.

   9. Komunikacja i jakość w zarządzaniu, tom I i II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010,  1 tom - s. 590, II tom – s. 508.

 10.Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011 – s. 398.

11. „CURRENT PROBLEMS OF UNIVERSITY MANAGEMENT” praca zbiorowa pod red.       naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego – po pozytywnych         recenzjach w druku.


II. PUBLIKACJE
   1. Koszty i korzyści wdrażania projektu poprawy jakości w służbie zdrowia, [w:] materiałach 5 Ogólnopolskiej Konferencji „Jakość w opiece zdrowotnej”, 12–14 kwietnia 2000 r., Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków, 2000, s. 255-265.
   2. Analiza ekonomiczna jako narzędzie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie, [w:] materiałach II Konferencji z cyklu „Metody i narzędzia doskonalenia jakości”, 22–23 maja 2000 r., Popowo, Klub PF ISO 9000, Warszawa 2000, s. 49-53.
   3. Nowoczesne pro jakościowe metody zarządzania warunkiem doskonalenia funkcjonowania samorządu terytorialnego – dostosowania do wymogów Unii Europejskiej, [w:] materiałach Międzynarodowej Konferencji „Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy”, 29–31 maja 2000 r., Krzyżowa, Uniwersytet Opolski, s. 471-484.
   4. Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w okresie przedakcesyjnym – warunek efektywnej integracji, [w:] pracy zbiorowej pod red. T. Wawaka „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, tom 3, Kraków 2000, s. 45-60.
   5. Wdrażanie systemów jakości i zasad TQM w urzędach adinistracjpublicznej,[w:] materiałach II Konferencji z cyklu "Metody i narzędzia doskonalenia jakości , 22-23 maja 2000 r,Popowo, Klub Polskie Forum iso 9000.
   6. Projakościowa strategia wzrostu produktywności firmy, [w:] „Strategie wzrostu produktywności firmy”, praca zbiorowa pod red. Adama Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 620-629.
   7. Zintegrowany system zarządzania w warunkach zaostrzającej się konkurencji rynkowej, [w:] w materiałach Konferencji Naukowej „Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością”, 25 – 26 września 2000, Akademia Ekonomiczna, Kraków, Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością, Kraków 2000, s. 173-188.
   8. Ekonomiczny aspekt wymagań i zaleceń norm ISO – DIS 9001 – 9004 – Wizja 2000, [w:] pracy zbiorowej pod red. E. Krzemienia i M. Śmiechowskiej „Zintegrowane systemy zarządzania – jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo, Politechnika Śląska i Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Szczyrk 2000, s. 435-443.
   9. Koszty nieprawidłowego pomiaru, [w:] materiałach VI Sympozjum Klubu PF ISO 9000 "Metoga w systemach jkości - 3", 16 - 18 października 2000,Kielce Politechnika Świętokrzyska.
  10.  Quality – oriented changes in knowledge management in colleges of higher education – an outline of the problem, [w:] „Enterprises in the Face of contemporary challenges”, pod red. A. Anastasi and R. Borowieckiego, Krakow University of Economics and University of Messina, Krakow – Messina 2000, s. 91-100.
  11. Metody projakościowej restrukturyzacji zarządzania w urzędach administracji samorządowej – zarys problemu, [w:] „ Zintegrowane systemy zarządzania”, materiały Konferencji Naukowej, 1 – 3 grudnia 2000, AIESEC – Lublin, s. 329-345.
  12. Sylwetka Laureata Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w dziedzinie nauki - Prof. Elżbiety Skrzypek, Problemy Jakości Nr 5/2000, Warszawa.
  13. Partycypacja pracownicza a jakość zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach Unii Europejskiej, [w:] „Partycypacja pracownicza. Echa przyszłości czy perspektywy rozwoju”, pracy zbiorowej pod redakcją Stanisława Rudolfa, Ośrodek Naukowo - Badawczy Partycypacyjnych Form Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, luty 2001, s. 229-244.
  14. „Integracja – Zarządzanie – Konkurencja wyzwania XXI wieku, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej, nr 7 z 2001 r., s. 17-34.
  15. „Rola samorządu terytorialnego w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego”, [w:] „Strategia obrony nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego”, praca zbiorowa pod red. Stanisława Rudolfa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 264-283.
  16. „Wdrożenie systemów zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej”, [w:] „Jakość w Administracji”, praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi, Łódź 2001 r., s.69-87
  17. „Zarządzanie jakością pracy i życia” [w:] „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 4 „Zarządzanie zmianami”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków 2001, s. 67-84.
  18. „Projakościowa restrukturyzacja zarządzania jednostek samorządu terytorialnego i jej finansowanie” [w:] „Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego” pod red. T. Wawaka, Zeszyt 6, Wyższa Szkoła Administracji – Bielsko-Biała, 2001, s. 194-223.
  19. „TQM a zarządzanie zmianami” [w:] „Przegląd Organizacji” nr 5 z 2001 r., s. 34-37.
  20. „Zmiany w otoczeniu a jakość zarządzania i zarządzania jakością”, [w:] „Przegląd Organizacji” nr 6 z 2001 r., s. 27-31.
  21. Restrukturyzacja zarządzania wiedzą a jakość kształcenia w Polsce, [w:] „Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości”, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Skrzypek, UMCS Lublin, 2001 r., s. 132-154.
  22.  

      The Impact of Intellectuals Capital on the Quality of Work, [w:] Sbornik Konference, Jakost 2002, 11th International Conference “Quality 2002”, Ostrawa 2002, część I, s. 14-21.
  23. Koszt Jakości w turystyce, [w:] „Koszt jakości w zarządzaniu jakością”, praca zbiorowa pod red. T. Sikory, AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 131-146.
  24. Ocena uwarunkowań i efektywności wdrażania systemu ISO – wyniki badań, [w:] „Organizacja i zarządzanie”, Z 12, Zeszyty Naukowe Nr 1528, Politechnika Śląska, Gliwice 2002., s. 267-289.
  25. Jakość a zarządzanie pracą, [w:] „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, Tom 5, „Zarządzanie pracą”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, UJ, Kraków 2002, s. 93-106.
  26. Uniwersytet organizacją uczącą się, [w:] „Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym”, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002, s. 851-861.
  27. Miejsce zarządzania jakością w zarządzaniu organizacją, [w:] „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”, praca zbiorowa pod red. J. Żuchowskiego, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2002, s. 13-28.
  28. TQM a zarządzanie organizacjami XXI wieku, [w:] „Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa”, praca zbiorowa pod red E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 429-444.
  29. Zasady wdrażania TQM w administracji, [w:] „TQM nadal aktualne – nowe obszary: wiedza, środowisko, administracja, restrukturyzacja...”, praca zbiorowa pod red. Z. Kłosa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002, s. 271-289.
  30. Dostosowanie systemu zarządzania organizacją do wymogów Unii Europejskiej na terenach wiejskich, [w:] „Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno - gospodarczej aktywności obszarów wiejskich”, praca zbiorowa pod red. A Mickiewicza, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2002, t.2, s. 399-406.
  31. Stan dostosowań przedsiębiorstwa do wymagań Unii Europejskiej – wyniki badań, [w:] „Jakość – informacja – wiedza jako czynniki sukcesu firmy”, praca zbiorowa pod red, E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2003, s. 46-59.
  32. Znaczenie prof. dr Bronisława Oyrzanowskiego w nauce o jakości, [w:], „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Wawaka, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003, s. 13 – 20.
  33. Kryteria wartości organizacji edukacyjnej w amerykańskiej Nagrodzie Jakości im. Malcolma Boldridg’ea – 2003, [w:], „Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, Kraków 2003” UMCS, Lublin 2003 (współautor), s. 463-475.
  34. Projakościowa restrukturyzacja w urzędach administracji samorządowej, [w:] „Zarządzanie jakością, środowiskiem, wiedza, bezpieczeństwem… - praktyka wzbogacona teorią”, praca zbiorowa pod red. Z. Kłosa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, s. 365-380.
  35. Wdrażanie innowacji w zakresie zarządzania i transferu wiedzy w powiatach Małopolski – projekt, [w:] „Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy”, pod red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2004, s. 495-504.
  36. Zastosowanie metody EMEA w uczelni, IV Konferencja Naukowa z cyklu „Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej” nt. „Narzędzia jakości w doskonaleniu zarządzania jakością”, 16-17 grudnia 2004, AE Kraków, 2004, s. 122-133.
  37. Wybrane dylematy konkurencji, [w:], „Konkurencyjność przedsiębiorstw dziś
      i w przyszłości” pod red. W. Szarapy i T. Wawaka, Take QM, Symferopol 2004, s. 3-10.
  38. Edukacja – spojrzenie w przyszłość, [w:], „Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji”, pod red. Elżbiety Skrzypek, UMCS Lublin 2005, s. 363-379.
  39. Jakość a konkurencyjność na przykładzie telefonii komórkowej, [w:] „Jakość
      w warunkach globalizacji” pod red. Naukową Elżbiety Skrzypek, UMCS, Lublin 2005, s. 38-47.
  40. Kształcenie, wiedza w organizacji inteligentnej. Dylematy zarządzania, [w:] „Współczesne nurty w inżynierii jakości”, praca zbiorowa pod red. P. Gradowski, J. Preihs i P. Waszczura, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdańsk 2005, s. 49-60.
  41. Kryzys pracy a jakość życia, [w:] „Wyzwania zarządzania jakością”, praca zbiorowa pod red. M. Salerno-Kochan, AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 187-193.
  42. Dylematy integracji, [w:] „Projekty i realność europejska”, praca zbiorowa pod red. T. Wawaka i W. Szarapy, Wyd. Informacji Ekonomicznej, UJ, Kraków 2005, s. 13-21.
  43. Determinanty Jakości Zarządzania, [w:] Problemy Jakości nr 11/2006, s. 7-11.
  44. Efekty rynkowe jakości zarządzania, [w:] „Klient w organizacji zarządzanej przez jakość”, praca zbiorowa pod red. T. Sikory, s. 114-123.
  45. Doskonalenie jakości zarządzania w szkole wyższej, [w:] „Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym”, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo AE w Krakowie, 2006, s. 427-438.
  46. Strategia zapewnienia jakości w systemie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Jakość kształcenia w społeczeństwie wiedzy”, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 139-146.
  47. Własność, praca, kapitał, [w:] „Z teorii i praktyki w zarządzaniu”, TQM IV, praca zbiorowa pod red. J. Duraj, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydawnictwo Naukowe „NOVUM”, Płock - Łódź 2006, s. 31-56.
  48. Doskonalenie jakości zarządzania szkoła wyższą poprzez wdrożenie wewnętrznego i zewnętrznego systemu jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia – wyzwania teorii i praktyki”, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 333-342.
  49. Zewnętrzne zapewnienie jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Problemy Jakości”, nr 5, 2007, s. 6-11.
  50. Życiorys naukowy profesora Bronisława Oyrzanowskiego, [w:] „Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie”, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2007, s. 102-107.
  51. Agencje zewnętrznego zapewnienia jakości w systemie oceny zgodności w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Systemy zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne”, pod red. D. Wosika, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 2007, str. 99-111.
  52. Dylematy jakości zarządzania w szkołach wyższych w świetle wymogów Unii Europejskiej, [w:] pracy zbiorowej pod red. P. Grudowskiego, J. Preihs i P. Waszczura, „Inżynieria Jakości”, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
  53. Rola informacji w społeczeństwie wiedzy, [w:] praca zbiorowa pod red. T. Wawaka „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007, s. 7-17.
  54. Dostosowanie systemu zarządzania w szkole wyższej do wymogów Procesu Bolońskiego, [w:] pracy zbiorowej pod red. R. Borowieckiego i A. Jaki, „Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, str. 249-260.
  55. Zarządzanie jakością życia, [w:] pracy zbiorowej pod red. S. Skrzypek, Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, UMCS, Lublin 2007, s. 237-248.
  56. Uwarunkowania doskonalenia jakości kształcenia w ramach Procesu Bolońskiego – Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, [w:] pracy zbiorowej pod red. naukową Stefana Doroszewicza i Anny Kobylińskiej, „Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych”, SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007, s. 556-566.
  57. Kształcenie menedżerów jakości na studiach magisterskich w warunkach procesu bolońskiego, [w:] "Współczesne Zarządzanie ", nr 4/2007 Białystok, s. 119 -127.
  58. Od A. Bollanda do E. Deminga - ewolucja zasad zarządzania jakością kształcenia towaroznawców, [w:] pracy zbiorowej pod. red. J. Żuchowskiego, "Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju",Wyd. Naukowe ITE - PIB, Radom 2008, s. 184 -192.
  59. Jakość zarządzania - rozdział 5, {w:] pracy zbiorowej pod red. W. Kowalczewskiego, "Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu", Difin, Warszawa 2008, s 106 - 133.
  60. Zarządzanie rozwojem szkoły wyższej w warunkach niedoskonałej konkurencji, [w:] pracy zbiorowej pod red. A. Stabryły, "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym", tom 2,, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 1, Kraków 2008, s. 586- 596.
  61. Jakość zarządzania w administracji samorządowej, [w:} pracy zbiorowej pod red T. Sikory, "Koncepcje zrządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy", Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2008, s. 206 -225.
  62. Zarządzanie procesowe w produkcyjnej Szkole Wyższej, [w:] pracy zbiorowej pod red. E. Skrzypek,"Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa", Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 61 - 72.
  63. Wstępna ocena aktualnego projektu założeń reformy szkolnictwa wyższego MNiSzW, [w:] pracy zbiorowej pod red. M. Salerno-Kochana,"Wyzwania zarządzania jakością", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wyd. Portal www.outsorcing.edu.pl, Kraków 2008, s.212 - 216.
  64. Rynek wiedzy oferowanej przedsiębiorstwom przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia, [w:] pracy zbiorowej pod red. E. Skrzypek, "Wiedza jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa", Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 153 - 159.
  65. Ewolucja europejskiego systemu szkolnictwa wyższego w ramach Procesu Bolońskiego a zarządzanie uczelnią w warunkach postępującej integracji i globalizacji, [w:] pracy zbiorowej pod red.: J. Filipka, I. Głuszyńskiej, A. Wąsińskiego, M. Płaszewskiego, "Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne", WSA, Bielsko-Biała 2008, s. 81 - 98.
  66. GROWTH MARKET FOR ENTREPRENEURIAL EDUCATION IN POAND AND IN CHINA ( współautor: M. Michalski), [w:] "Journal of the Washington Institute of China Studies", Washington, Summer 2008, Vol. 3 , No. 2.
  67. DOES CHINESE QUALITY CONTROL MEET THE GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE", (współautor: M.Michalski), {w:] "Journal of the Washington Institute of China Studies", Washington ,Winter 2008, Vol. 3, No. 4.
  68. Uwarunkowania, założenia i dylematy zarządzania jakością w szkole wyższej – dyskusyjny szkic ocen i propozycji. [w:] pracy zbiorowej pod red. Z. Kłosa, TQM stymulatorem innowacyjności”, Wyd. Politechnika Poznańska KMB, Poznań, 2008, s. 413 - 428
  69. Zarządzanie zatrudnieniem w szkole wyższej – rozważania modelowe, [w:] pracy zbiorowej pod red. naukową T. Borysa i Piotra Rogali, „Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości”, Prace NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 149 – 165.
  70. Innowacje a zarządzanie w szkole wyższej, [w:]” pracy zbiorowej pod red. naukową E. Okoń-Horodyńską i R. Wisły, „Kapitał intelektualny i jego ochrona”, Wyd.: Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 233 – 246.
  71. Identyfikacja determinant jakości kształcenia – wyniki badań, [w:] pracy zbiorowej po red. M. Salerno-Kochana, „Wybrane aspekty zarządzania jakością”, Uniwersytet Ekonomiczny w Kraskowie, www.outsorcing.edu.pl Kraków, 2009, 270 – 275.
  72. Rola uczelni w rozwoju talentów – głównych filarów kapitału intelektualnego – wyniki badań, [w:]pracy zbiorowej pod red. naukowa E. Skrzypek, „Kapitał intelektualny w organizacji, UMCS, Lublin, 2009, 242 – 247.
  73. Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym zarządzaniu w szkole wyższej, [w:] pracy zbiorowej pod red. naukowa E. Skrzypek, „Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu”, tom I, UMCS, Lublin. 2009, s. 87 – 98.
  74. Specyfika znormalizowanego systemu zarządzania jakością w szkole wyższej, [w:] pracy zbiorowej pod red. P. Grudowskiego, M. Dobrzyńskiego, J. Preihs, P. Waszczura, „ Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym”, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 65 – 71.
  75. Coming of the Global Knowledge Society: Prospecks and Promises [w:]"Journal of the Washington Institute of China Studies", Washington, Spring 2009, Vol. 4, No. 1.

76.    Problemy projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej – wyniki badań, [w:] „Przedsiębiorczość Rozwój Zarządzanie”. Praca zbiorowa pod red. R. Barcika, G. Biesoka, M. Jakubca, Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej 2010 , s. 250 – 262.
77.    Nowe trendy w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym, [w:] „Komunikacja i jakość w zarządzaniu” praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2010, s. 201 – 223.
78.    Innowacyjna, projakościowa strategia naprawczo - rozwojowa jednostki organizacyjnej szkoły wyższej – w warunkach nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, [w:] „Innowacyjność i jakość – wyznaczniki sukcesu”, praca zbiorowa pod red.  Z. Kłosa, Wydawnictwo: Politechnika Poznańska IMR i PS, Pozna 2010, s. 327 – 335.
79.    Restrukturyzacja zarządzania w szkole wyższej w społeczeństwie wiedzy – w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, [w:] materiałach konferencji „Fundamentalne stosowane problemy współczesnych technologii”, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu, Ukraina, 19-20 maja 2010. Tarnopol, Ukraina.
80.    Lider i przywódca zmian, [w:] materiałach V Międzynarodowego Seminarium „Jakość w elektroenergetyce”,  27 -23 maja, 2010 Praga, Czechy.
81.    Projakościowe zarządzanie strategiczne w szkolnictwie wyższym w warunkach kryzysu, [w:] „Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem”, pracy zbiorowej pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl seria wydawnicza, Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2010, s.13 – 25.
82.    Etyka w zarządzaniu w szkole wyższej, [w:] „Problemy etyczne w organizacji uczącej się”,  monografia pod redakcją Elżbiety Skrzypek, Wyd. UMCS w Lublinie,  Lublin 2010, s. 295 – 314.
83.    Uwagi na kanwie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższy, [w:] „Metody, techniki i narzędzia zarządzania”,  praca zbiorowej po red. naukowa E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2011, s.428 - 434.
84.    Znormalizowane systemy zarządzania jakością w szkole wyższej – specyfika i właściwości., [w:] „Rola znormalizowanych systemów zarządzania w  zrównoważonym rozwoju”, praca zborowa pod red. naukowa J. Łańcuckiego, Zeszyty Naukowe, nr 166, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 84 – 102.
85.    Jakość zarządzania w uczelniach w ocenie dziekanów, kanclerzy i kwestorów - wyniki badań, [w:] „Wyzwania jakości zarządzania w szkołach wyższych”, praca zbiorowa pod red.  naukowa T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
86.    Wstępny, roboczy raport z I etapu badań na temat: „Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym, [w:] „Wyzwania jakości zarządzania w szkołach wyższych”, praca zbiorowa pod red.  naukowa T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
87.    Znaczenie reformy szkolnictwa wyższego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] „Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Integracja – Kooperacja- Klastering, praca zbiorowa pod red. naukowa R. Borowieckiego  i T. Rojka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, s. 31 - 48.
88.    Oczekiwania studentów  - skrócony raport z badań  ankietowych, [w:] „Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji, praca zbiorowa pod red. naukowa E. Skrzypek, UMCS w Lublinie,  Lublin 2011, s. 369 – 388.
89.    Szanse i bariery rozwoju polskich szkół wyższych w opinii profesorów i doktorów – wyniki badań, [w:] „Determinanty potencjału rozwoju organizacji”, praca zbiorowa pod red. naukową A. Stabryły i K. Woźniaka., Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2012, s. 45- 57.
90.    Rewolucja czy ewolucja w programach kształcenia na studiach menedżerskich, [w:] „Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi”,  praca zbiorowa pod red. naukową J.S. Kardasa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012, s. 58-72.
91.    Dylematy jakości zarządzania w szkole wyższej, [w:] Praktyka zarządzania jakością w  XXI wieku”,  praca zbiorowa pod red. naukową T. Sikory i M. Giemzy, wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2012. s. 253-272.
92.    ВИЯВЛЕННЯ, ЭАЛУЧЕННЯ, НАВЧАННЯ, РОЭВИТОК I МОБIЛЬНIСТЬ ТАЛАНТIВ СЕРЕД СТУДЕНТIВ — РЕЭУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕННЯ, [w:] „Iнтеграцiя Украïий в европейсьлий соцiально-правовий, iнформацiйний та фiнансовий простiр: проблеми наули та практики”, praca zbiorowa pod red. Naukową П. I. Юxимунка, Видавництво Бiлоцеркiвського iнституту економiки та управлiння вищого навчального эакладу ВМУРoЛ „ Украϊниа”, Бiла Церква 2012, s, 101-103.
93.    Адаптацiя вищої освiти в Польщi до рекомендацiй Болонського процесу, [w:] pracy zbiorowej „IНТЕГРАЦIЙНI ПРОЦЕСИ ТА ПРIОРИТЕТНI ОРIЕНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМIКИ УКРАΪНИ: ЕКОНОМIКА, ФIНАНСИ, ПРАВО”, УДУФМТ, КИΪВ – 2012, s.  11- 15.
94.    TQM a jakość zarządzania w szkole wyższej w okresie reformy, [w:]  „Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacji w zmiennym otoczeniu , praca zbiorowa pod red. naukową E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2012, s. 41-57.
95.    Najważniejsze  propozycje zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce w opinii  ankietowanych profesorów – wyniki badań,  [w:] „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, część 1, nr 3, wrzesień 2012, Gdańsk, s. 370-393.
96.    Zdezintegrowane przez cele zarządzanie w szkołach wyższych, [w:] „Zintegrowane systemy zarzadzania w usługach”, praca zbiorowa pod red. naukową E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2012, s. 11-26.
97.    Якісна реструктуризація управління вищою освітою — Вступні тези українсько-польського проекту„ЄВРОУНІВЕР 2014”, [w:] „АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ТЕОРIÏ  ТА ПРАКТИКИ НЕПЕРЕРВНОÏ СТУПЕНЕВОÏ ПIДГОТОВКИ ФАХIВЦIВ В СИСТЕМI ВИЩОÏ ЩСИВIТИ”, матерiали конференцï13-14.11.2012 p., Тернопiьський нацiональний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, Тернопiль 2012, s. 20-25.
98.    Expectations of Students of the Jagiellonian University in cracow and Cracow University of Economics about the Quality of Education, (współautor z Joanną Piękoś), [w:]  „KNOWLEDGE — ECONOMY — SOCIETY  TRANSFER OF  KNOWLEDGE IN THE CONTEMPORARY ECONOMY”, praca zbiorowa pod red. Naukową P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Uniwesytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 77-94.
99.    Zarys modelu doskonalenia zarządzania w szkołach wyższych, [w:]   Orientacja na wyniki – modele, metody i dobre praktyki, „Prace Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PN 264”,  Wrocław 2012.
100.    IMPROVING QUALITY OF MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION, [w:] „CURRENT PROBLEMS OF UNIVERSITY MANAGEMENT”, praca zbiorowa pod red. naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków - w druku.
 


III. PROMOTOR PRAC DOKTORSKICH
   1. Dr Anna Walczowska – „Jakość produktu w strategii marketingowej”, AE Kraków – 1996;
   2.  Dr Lech Włodarczyk – „Restrukturyzacja zarządzania w spółdzielniach przemysłu spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jakości”, Instytut Organizacji i Zarządzania „ORGMASZ” – Warszawa, 2000;
   3. Dr Barbara Fryzeł – „Wpływ kultury korporacyjnej przez zarządzanie projakościowe na konkurencyjność przedsiębiorstwa”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003;
   4.  Dr Agnieszka Kister – „Związek zarządzania kosztami jakości z efektywnością przedsiębiorstwa”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003;
   5. Dr Barbara Pytko – „Metody oceny i doskonalenia procesów w systemie zarządzania jakością w urzędach administracji samorządowej”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004;
   6.  Dr Mariusz Trojak – „Modelowanie projakościowe strategii działania banków w Polsce”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004;
   7.  Dr Marek Jarzębiński – „Projakościowy model świadczenia usług w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004;
   8.   Dr Benedykt Bober – „Model projakościowej restrukturyzacji organizacyjno - funkcjonalnej szpitala w ramach reformy opieki zdrowotnej w Polsce”, Instytut Organizacji i zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2006
   9. Dr Marta Tutko – Zarządzanie jakością kształcenia na studiach ekonomicznych”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007


IV. RECENZJE PRAC DOKTORSKICH
   1.  Dr Katarzyna Szczepańska – UMCS Lublin – 1997 r. „Czynniki kształtujące kompleksowe zarządzanie jakością w polskich przedsiębiorstwach”, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Lublin 1997;
   2. Dr Alina Matuszek–Flejszman – AE Poznań, „Czynniki wpływające na efektywność wdrażania systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 w polskich przedsiębiorstwach”, prof. dr hab. J. Łańcucki, Poznań 2000;
   3. Dr Magdalena Prozorowicz – Uniwersytet Szczeciński – „Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania jakości produktu w przedsiębiorstwie”,
      prof. dr hab. Władysław Janasz, Szczecin 2000;
   4. Dr Anna Monika Kruk – UMCS Lublin, „Czynnik ludzki, jako element skuteczności zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem, prof. dr hab. E. Skrzypek , Lublin 2000;
   5. Dr Radosław Wolniak ­– Uniwersytet Jagielloński, „Komputerowe wspomaganie metod zarządzania jakością w przedsiębiorstwach”, prof. dr hab. Eugeniusz Krzemień, Kraków 2002;
   6. Dr Krzysztof Siekański ­– Politechnika Częstochowska, „Wpływ zarządzania procesowego na jakość wyrobów odlewniczych”, prof. dr. hab. Stanisław Borkowski, prof. dr hab. Jan Stefanik, Częstochowa 2004;
   7. Dr inż. Monika Łobasiewicz ­– UMCS Lublin, „Rachunek kosztów docelowych w zarządzaniu jakością”, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Lublin 2005;
   8.  Dr Hubert Obora – AE Kraków, „Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji”, prof. dr hab. Janusz Czekaj, Kraków 2005.
   9.   Dr inż. Beata Kubik – politechnika Radomska, „Odnawialne paliwo w przemyśle cukrowniczym. Ekonomiczne i Ekologiczne przesłanki wykorzystania wysłodków buraczanych”, prof. dr hab. Inż. Jerzy Żuchowski, Radom 2006
  10.  Dr Roman Batko – Uniwersytet Jagielloński, ”Zarządzanie jakością w gminie w oparciu o założenia systemu IS0 9001:2000”, prof. dr hab. Grażyna Prawelska - Skrzypek, Kraków 2007
  11.  Dr Piotr Kafel - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, "Wpływ funkcjonowania systemu zarządzania jakością i filozofii TQM na efektywność małych i średnich przedsiębiorstw", prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kraków 2008.
  12. Dr Agnieszka Piasecka - UMCS Lublin., "Ekonomiczne i organizacyjne aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej", prof. dr hab Elżbieta Skrzypek, Lublin 2008.
  13. Dr Dorota Żelazna - Jochim – , Uniwersytet Łódzki, „Koncepcja zarządzania jakością w realizacji inwestycji komunalnych na przykładzie Gminy Łódź”, prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Łódź 2010;

V. RECENZJE MONOGRAFII I PODRĘCZNIKÓW
   1. Marek Bugdol: „Zarządzanie jakością w administracji samorządowej”, Studia i Monografie nr 3006, Uniwersytet Opolski, Opole 2001.
   2. Jerzy Żuchowski i Edward Łagowski: „Narzędzia i metody doskonalenia jakości.
   3. Praca zbiorowa pod red. naukową Jana Bagińskiego „Zarządzanie jakością„ Oficyna Wydawnicza, Politechniki Warszawskiej, 2003.
   4. Wiesław Urban: „Systemy jakości a konkurencyjność. Wyniki badań w przemyśle”, Wyd. Politechniki Białostockiej, 2003.
   5. Praca zbiorowa pod red. Naukową Denisa Lock’a: „Podręcznik zarządzania jakością”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, str. 4, Opinia na zlecenie powyższego wydawnictwa wykonana w 2003 r.
   6. Federico S. Mishkin: „Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych”, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002, 4 str., opinia na zlecenie powyższego wydawnictwa wykonana w 2003 roku.
   7. Praca zbiorowa pod redakcją naukowa K. Perechudy, „Przedsiębiorstwo jako świątynia wiedzy”, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania. Przedsiębiorczość, Wałbrzych 2003.
   8. Maciej Urbaniak, „Zarządzanie jakością”, Teoria i praktyka, Delfin, Warszawa 2001.
   9. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bagińskiego, „Zarządzanie jakością”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
  10. Recenzja materiałów do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu „Marketing i Zarządzanie”, 2004.
  11. Recenzja 14 artykułów publikacji „Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością”, AE Kraków, 2004.
  12. Radosław Wolniak, Bożena Sotnicka, „Metody i narzędzia zarządzania jakością”, Teoria i praktyka, część I, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005.
  13. Z.Kłos, P.Kurczewski, J.Kasprzak, „Środowiskowe charakteryzowanie maszyn i urządzeń – ekologiczne podstawy, metody i przykłady”, Politechnika Poznańska, 2005.
  14. P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, „Ekonomia” tom 1 i 2, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  15. Praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym T. Sikory, „Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw”, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005.
  16. A. Hamrol, „Zarządzanie jakością z przykładami”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  17. Czynniki determinacji jakości a doskonalenie w branży turystycznej, praca zbiorowa pod red. K. Wajdy, Wyd. Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 2005.
  18. M. Bugdol, „Zarządzania jakością”, Skrypt, Uniwersytet Opolski, 2006.
  19. R. Wolniak, B. Skotnicka, „Dokumentacja systemów zarządzania jakością – Teoria i praktyka”, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
  20. S. Borkowskii E. Wszendybyl, "Jakość w usługach hotelarskich", opinia o książce wydanej przez PWN, Warszawa 2007.
  21. "Kodeks dobrej praktyki zarządzania w usługach turystycznych", praca zbiorowa od red. J .Kowalczyka, Wyd. MInisterstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008.
  22. M.Bugdol, " Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka", Wyd.Difin, Warszawa 2008..
  23. R. Wolniak i B. Skotnicka - Zasadzień, Wykorzystanie metody servqual do badania jakości w usługach administracji samorządowej", Wyd. Politechniki Sląskiej, Gliwice 2008.
  24. A., Hamrol, ":Zarządzanie jakością z przykładami", wydanie II zmienione, Wyd., Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  25. R. Batko, „Zarządzanie jakością w urzędach gminy”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
  26. R. Wolniak i B. Skotnicka - Zasadzień, „Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji samorządowej”, Wydawnictwo Politechniki śląskiej, Gliwice 2009.
  27. Lisiecka i T. Papaj, „Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administracją publiczną”. Sląskie Wydawnictwo Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice 2009.

28.    M. J. Ligarski, „Podejście systemowe do jakości w organizacji”, monografia habilitacyjna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
29.    „Problemy etyczne w organizacji uczącej się”, monografia pod redakcja Elżbiety Skrzypek,  Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 2010. 
 

VI. RECENZJE PRAC HABILITACYJNYCH
   1. dr hab. Krystyna Poznańska, recenzja wydawnicza, „Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach”, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998 r.
   2. dr hab. Zbigniew Mongiało, recenzja wydawnicza, „Systemy zapewnienia jakości produktów rynkowych”, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2002 r.
   3. dr hab. Stanisław Hornik, recenzent w przewodzie, „Studium kształtowania jakości wyrobów emaliowanych”, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002 r.