Doktoraty i habilitacje

I. Promotor prac doktorskich

 1. Dr Anna Walczowska – „Jakość produktu w strategii marketingowej”, AE Kraków – 1996;
 2. Dr Lech Włodarczyk – „Restrukturyzacja zarządzania w spółdzielniach przemysłu spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jakości”, Instytut Organizacji i Zarządzania  „ORGMASZ” – Warszawa,  2000;
 3. Dr Barbara Fryzeł – „Wpływ kultury korporacyjnej przez zarządzanie projakościowe na konkurencyjność przedsiębiorstwa”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003;
 4. Dr Agnieszka Kister – „Związek zarządzania kosztami jakości z efektywnością przedsiębiorstwa”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003;
 5. Dr Barbara Pytko – „Metody oceny i doskonalenia procesów w systemie zarządzania jakością w urzędach administracji samorządowej”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004;
 6. Dr Mariusz Trojak – „Modelowanie projakościowe strategii działania banków w Polsce”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004;
 7. Dr Marek Jarzębiński – „Projakościowy model świadczenia usług w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004;
 8. Dr Benedykt Bober – „Model projakościowej restrukturyzacji organizacyjno - funkcjonalnej szpitala w ramach reformy opieki zdrowotnej w Polsce”, Instytut Organizacji i zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2006
 9. Dr  Marta Tutko – Zarządzanie jakością kształcenia na studiach ekonomicznych”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007
 10. Dr Bogdan Rzońca – „Projakościowa   restrukturyzacja  zarządzania urzędem         marszałkowskim”,  Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011.

II. Recenzje prac doktorskich

 1. Dr Katarzyna Szczepańska  – UMCS Lublin – 1997 r. „Czynniki kształtujące kompleksowe      zarządzanie jakością  w polskich przedsiębiorstwach”, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Lublin     1997;
 2. Dr Alina Matuszek – Flejszman – AE Poznań, „Czynniki wpływające na efektywność         wdrażania systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 w polskich     przedsiębiorstwach”, prof. dr hab. J. Łańcucki, Poznań 2000;
 3. Dr Magdalena Prozorowicz – Uniwersytet Szczeciński – „Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania jakości produktu w przedsiębiorstwie”, prof. dr hab. Władysław Janasz, Szczecin     2000;
 4. Dr Anna Monika Kruk – UMCS Lublin, „Czynnik  ludzki, jako element skuteczności zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem, prof. dr hab. E. Skrzypek , Lublin     2000;
 5. Dr Radosław Wolniak – Uniwersytet Jagielloński, „Komputerowe wspomaganie metod    zarządzania jakością w przedsiębiorstwach”, prof. dr hab. Eugeniusz Krzemień, Kraków 2002;
 6. Dr Krzysztof Siekański – Politechnika Częstochowska, „Wpływ zarządzania procesowego na     jakość wyrobów odlewniczych”, prof. dr. hab. Stanisław Borkowski, prof. dr hab. Jan Stefanik,     Częstochowa 2004;
 7. Dr inż. Monika Łobasiewicz – UMCS Lublin, „Rachunek kosztów docelowych w zarządzaniu     jakością”, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Lublin 2005;
 8. Dr Hubert Obora – AE Kraków, „Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji”, prof. dr     hab. Janusz Czekaj, Kraków 2005;
 9. Dr inż. Beata Kubik –  politechnika Radomska, „Odnawialne paliwo w przemyśle       cukrowniczym. Ekonomiczne i Ekologiczne przesłanki wykorzystania wysłodków buraczanych”,     prof. dr hab. Inż. Jerzy Żuchowski, Radom 2006;
 10. Dr Roman Batko – Uniwersytet Jagielloński, „Zarządzanie jakością w gminie w oparciu o     założenia systemu IS0 9001:2000”, prof. dr hab. Grażyna Prawelska - Skrzypek, Kraków 2007;
 11. Dr Piotr Kafel - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, „Wpływ funkcjonowania              systemu     zarządzania jakością i filozofii TQM  na efektywność     małych i średnich przedsiębiorstw", prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kraków  2008;
 12. Dr Agnieszka Piasecka - UMCS Lublin., „Ekonomiczne i organizacyjne aspekty zarządzania    jakością w szkole wyższej", prof. dr hab Elżbieta Skrzypek, Lublin 2008;
 13. Dr Dorota Żelazna - Jochim – Uniwersytet Łódzki, „Koncepcja zarządzania jakością w realizacji inwestycji komunalnych na przykładzie Gminy Łódź”, prof. dr hab. Tadeusz    Markowski, Łódź 2010;
 14. Dr Adam Skrzypek - Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, „Zarządzanie wiedzą  w     przedsiębiorstwach zorientowanych projakościowo", prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek,    Warszawa 2012 r;
 15. Mgr Tomasz Kusio – „Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności innowacyjności”, promotor – prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Wydział Zarządzania         Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie., Kraków 2015 r.
 16. Mgr Mirosława Jędryczko – „Organizacyjne uczenie się w kopalniach węgla kamiennego”, promotor – prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 r.
 17. Mgr Olga Hnatyszak – „Wewnętrzna ocena jakości kształcenia w szkole wyższej” –   prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2020 r.
  do III.  Recenzje  prac  habilitacyjnych i monografii profesorskich

III.  Recenzje prac wydawnicze habilitacyjnych i profesorskich

 1. Dr Zbigniew Mongiało, recenzja wydawnicza, „Systemy zapewnienia jakości produktów rynkowych”, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2002 r.
 2. Dr Mariusz J. Ligarski, recenzja wydawnicza „Podejście systemowe do jakości w organizacji”, monografia habilitacyjna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 3. Dr Ryszard Świekatowski, recenzja w postępowaniu nostryfikacyjnym rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego, Wydział Zarządzania, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, „МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ”, czyli po przetłumaczeniu:  „METODOLOOGIA ZAPEWNIENIA KOKONKURENCYJNOŚCI UCZELNI WYŻSZYCH NA RYNKU USŁUG EDUKACYJNYCH W WARUNKACH GLOBALIZACJI”; Petersburg 2012, recenzje wykonano w Krakowie 2014 r.
 4. Dr Marzena Wójcik–Augustyniak recenzja wydawnicza „Koncepcja innowacji edukacyjnej     uczelni publicznej w Polsce”, monografia habilitacyjna, PWN Wydawnictwo Naukowe S.A, Warszawa 2016 r.
 5. Dr. hab. inż. Piotr Grudowski, recenzja wydawnicza „Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym – o modelu QualHE”, Polskie wydawnictwo Ekonomiczne S. A., 2020 r.
 6. Dr Marcin Jakubiec, recenzja wydawnicza „Lean Management w publicznych uczelniach akademickich”, monografia habilitacyjna, Polskie wydawnictwo Ekonomiczne S. A., 2021 r.

IV. Recenzent w przewodzie w postępowaniu habilitacyjnym, w dziedzinie nauki ekonomiczne wyznaczony przez CK

 1. Dr Stanisław Hornik, recenzent w przewodzie, „Studium kształtowania jakości wyrobów emaliowanych”, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002 r.
 2. Dr Izabela Seredocha, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2015 r.
 3. Dr Bogusław Węgrzyn, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015 r.
 4. Dr inż. Radosława Ryńca, Wydział Zarządzania, Politechniki Wrocławskiej, 2016 r.
 5. Dr inż. Piotr Maśloch, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018 r.

V. Udział w postępowaniu o nadaniu tytułu naukowego profesora

 1. Dr hab.  Katarzyna Szczepańska, prof. PW, recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz osiągnięć w zakresie kształcenia kadr w związku z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych na wniosek Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014 r.
 2. Dr hab. inż. Piotrowi Grudowski, prof. Politechniki Gdańskiej, opinia dotycząca wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, opracowana na zlecenie Rady Doskonałości Naukowej, Warszawa, z dnia 10 listopada 2020 r.
 3. Dr hab. inż. Eugenii Czernyszewicz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opinia dotycząca wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, opracowana na zlecenie Rady Doskonałości Naukowej, Warszawa, z dnia 21 stycznia 2021 r.