Publikacje

I. KSIĄŻKI

 1. "Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1989, s. 220.
 2. „Zarządzanie przez jakość”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1996. s. 128.
 3. „System jakości ISO”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1996. s. 212.
 4. „Jakość zarządzania w szkołach wyższych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, 794 strony.
 5. Doskonalenie jakości zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, stron 392. 
 6. Ewolucja uwarunkowań jakości zarządzania w szkołach wyższych w Polsce w latach 1918-2018”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019, s. 412.

II. REDAKCJA NAUKOWA I WSPÓŁAUTOR PRAC ZBIOROWYCH

 1. „Własność”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1990, s.125.
 2. „Własność komunalna”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1991, s. 136.
 3. „Własność prywatna”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993,  s. 311.
 4. „Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995,  s. 195.
 5. „Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwach”, wyd. I, 1996, Wydawnictwo Polskiego Komitetu Normalizacji Warszawa 1996, s. 136.
 6. „Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwach”, wyd. II poszerzone, Wyd. Klubu Polskie Forum ISO 9000, Warszawa 1997, s. 192.
 7. „Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości”, Wyd. EJB, Kraków 1997, s. 354.
 8. „Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko-Biała 1998, s.196.
 9. „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 1. Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1998,  s. 354.
 10. „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 2 . Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1999, s. 486.
 11. „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 3. Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000,   s. 832.
 12. „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 4, „Zarządzanie zmianami”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001, s. 870.
 13. „Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego”, Zeszyt 6, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2001, s. 223.
 14. „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 5, „Zarządzanie pracą”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002 , s.738.
 15. „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom    6, „Determinanty jakości a efektywność procesów”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003, s. 445.
 16. „Konkurencyjność przedsiębiorstw dziś i w przyszłości”, Materiały Międzynarodowego Seminarium Naukowego Polski i Ukrainy, Ukraina - Krym, Symferopol 2004, s. 102.
 17. „Projekty i realność europejska”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005, s. 308.
 18. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007, s. 214.
 19. „Komunikacja i jakość w zarządzaniu”, tom I i II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010,  1 tom - s. 590, II tom – s. 508.
 20. „Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych”, Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 398
 21. CURRENT PROBLEMS OF UNIVERSITY MANAGEMENT, praca zbiorowa pod red. naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, stron 218.
 22. W poszukiwaniu uniwersytetu Idealnego, współredaktor, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016 , stron 202.
 23. Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, stron 362.
 24. Stan i perspektywy rozwoju jakości  w XXI wieku – rozwiązania i dylematy, redakcja wspólnie ze Stanisławem Tkaczykiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, stron 479.

II. PUBLIKACJE

 1. Ocena instytucjonalnych elementów sterowania jakością w skali makro przez centrum w Polsce w latach 1985-1988, [w:] „Towaroznawstwo – Problemy – Jakości”, PTT Łódź – Kraków, 1989 -1990, s. 5 -14.
 2. Społeczno-gospodarczy aspekt własności, [w] „ Własność”, praca zbiorowa pod red. naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1990, s. 63-74.
 3. Projakościowe kształcenie społeczeństwa, [w:], „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Wawaka, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003 r., s. 13 – 20. kształcenie i wychowanie społeczeństwa na drodze do gospodarki rynkowej”, Akademii Ekonomicznej w Krakowie zebrane i opracowane przez Henryka Chwiałkowskiego,, Kraków 1990, s. 72-77.
 4. Znaczenie własności w ekonomii gmin, [w:] „Własność komunalna”, praca zbiorowa pod red. naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 119- 132.
 5. Selected problems of privatization in Poland [w:] „Problems of Market Economy Creation in Republic”, Abstracts of ths XXV International Conference of politeconomists of Baltic Uniwersities, Lithuania, Kaunas, May 23-25, 1991r., Wyd. Kaunas University of Technology, s. 21-22.  
 6. Modelowe rozwiązania oddziaływania państwa na jakość dóbr konsumpcyjnych, [w:] „Towaroznawstwo – Problemy jakości”, PTT, Kraków 1990, s. 94-103.
 7. Recenzja książki - Bronisław Oyrzanowski <Jakość dla konsumenta, producenta i gospodarki narodowej>, [w:] „Towaroznawstwo – Problemy jakości”, PTT, Kraków 1991/92, s. 132-137.
 8. Polska ścieżka dojścia do systemu zarządzania jakością obowiązującego w krajach UE, Zeszyty Naukowe, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992 r., Nr 381.
 9. Економія та підготовка інтелігенції, [w:] “Вісник Київського Університету”, випуск 5, 1992 r., Kijów, s. 69-73.
 10. Systemy zapewnienia jakości w EWG, [w:] „Adaptacja systemów zapewnienia jakości w Polsce”, materiały seminarium Polsko-Niemieckiego Centrum Szkoleniowo-Badawczego Jakości w Krakowie, grudzień Rabka 1992 r., część 1, s. 1-38.
 11. Ekonomiczny aspekt prywatyzacji w Polsce, [w:] „Własność prywatna”, praca zbiorowa pod red. naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993 r., s. 119-124.
 12. Privatization in postcommunist countries, [w:] „Privatization and Restructurisation in East – Central Europe”, praca zbiorowa pod red. A. Kaanrdorpa i J. Klicha, TEMPUS Programme and the Jagiellonian Uniwersity, Kraków 1993, r. s. 141-143.
 13. Harmonizacja systemu akredytacji i certyfikacji w krajach EWG na przykładzie Niemiec, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 1993 r., Nr 398, s. 5-13.
 14. Niska jakość wyrobów a inflacja, [w:] „Inflacja”, pod red. W. Litewskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCIV, Prace prawnicze, Kraków 1993 r., Zeszyt 146, s. 69-80. 
 15. Zarys proponowanego modelu oddziaływania na jakość wyrobów przemysłowych w Polsce, [w:] „Wybrane problemy z makroekonomii”, pod red. W. Litewskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCX, Prace prawnicze, Kraków 1993 r., Zeszyt 147, s. 85-89.
 16. Jakość – Konkurencja – Integracja, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 1994 r., Nr 432.
 17. Jakość produktów a zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw w okresie wchodzenia Polski do UE”, [w:] „Banki a Gospodarka Polska”, tom IV – „Banki a przedsiębiorstwa”, praca zbiorowa pod red. naukową, J. Jerschiny, Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej „CEM”, Kraków 1994 r., s. 131-142.
 18. Koszty jakości, w materiałach II Sympozjum Polskie Forum ISO 9000, Sesja V, „Nowoczesne koncepcje”, Szczyrk 1994 r., Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych RS NOT, Warszawa 1994 r., s. 78-93.
 19. О переходе к мировым стандартам управления качеством - на примере экономики Польши, (współautor), [w:] „Biznes Farm-Press”, część І – выпуск 1, 1993 r., Kijów, s. 14-20; część II – выпуск 2, 1994 r. , Kijów, s. 13-20.
 20. Koszty finansowania wdrażania systemu jakości, [w:] w materiałach Seminarium Polskie Forum ISO 9000, Warszawa 1995 r.
 21. Koszty jakości, [w:] „Praktyczne wdrażanie norm ISO 9000, materiałach seminarium MPiH, Kraków, listopad 1995 r., część II, s 1-46.
 22. Koszty jakości w normach ISO, EN, i PN, [w:] „Ocena skuteczności systemów jakości - doświadczenia przedsiębiorstw”, materiały konferencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oddział w Lublinie, Zakopane 1995 r., s 50-69.
 23. Projakościowe oddziaływanie instytucji państwowych na przedsiębiorstwa, [w:] „Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach”, praca zbiorowa pod red. naukowa T. Wawaka, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995 r., s. 22- 34.
 24. Становлення системи управління якістю банку, [w:] “Банківська Справа”, Nr 1, 1995 r., Kijów,  s. 48-52
 25. Міжнародний досвід управління якістю і його значення для ринкової трансформації економіки, [w:] “Вісник Київського Університету”, випуск 4, 1995 r., Kijów, s. 62-70.
 26. The Role of Financial Institutions in Quality Promotion in Poland”, [w:] „Competitive Banking in Central and Eastern Europe”, praca zbiorowa pod red. E. Miklaszewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995 r., s. 185-189.
 27. Розвиток телекомунікацій у банківській справі та фінансах (на прикладі Польщі), (współautor)[w:] “Банківська справа”, Nr 1 (7), 1996, Kijów, s. 41-43 .
 28. Controlling kosztów jakości, [w:] „Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwach”, wyd. I, 1996 r., Wydawnictwo Polskiego Komitetu Normalizacji Warszawa 1996 r., s. 69-81.
 29. Koszty i korzyści wdrażania systemu ISO 9000. [w:] „Normalizacja” 7/96, s. 4-11.
 30. Kształcenie specjalistów w zakresie TQM, [w:] „Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej”, materiały konferencji Akademii Ekonomicznej w Krakowie zebrane i opracowane przez J. Kaniewskiego, Kraków 1996 r., s. 33-42.
 31. Ekonomiczne mierniki oceny jakości, [w:] „Społeczna i ekonomiczna i konsumencka ocena jakości”, materiały IV Sympozjum Naukowe, kwiecień 1997 r., Bielsko-Biała, Uniwersytet Jagielloński i Klub Polskie Forum ISO 9000, Wyd. EJB Kraków 1997 r., s. 200-214.
 32. Metrologia społeczno-ekonomiczna a techniczna, [w:] „Metrologia w systemach jakości 2”, materiały V Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Mikołajki 1997 r., tom 1, s. 65-74.
 33. Ekonomiczne aspekty wdrażania systemu zarządzania poprzez jakość na bazie norm ISO 9000 w małych i średnich przedsiębiorstwach”, [w:] „Analiza stanu i programu działania małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymagań jakościowych Unii Europejskiej”, materiały konferencji, Busko-Zdrój listopad 1997 r., Ośrodek Postępu Technicznego NOT, Warszawa 1997, s. 99-117.
 34. Informacja o Programie Promocji Jakości Małopolskiej Rady Regionalnej, [w:]”problemy Jakości, nr.11/97, s. 2-7.
 35. Bronisław Oyrzanowski – wspomnienie, [w:] „Problemy Jakości”, nr 12/97, s. 43-44.
 36. Ekonomiczne aspekty integracji systemów zarządzania, [w:] Zintegrowane systemy zarządzania, I Konferencja Klubu Forum ISO 9000, Polanica Zdrój 1998, s. 55-75.
 37. Uwarunkowania formalno-prawne integracji ekonomicznej dotyczące jakości i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, [w:] „Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Zeszyt 2, Bielsko-Biała 1998 r., s. 19-31.
 38. TQM a zarządzanie, [w:] „Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwami – koncepcje przekrojowe”, materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, PRACE NAUKOWE nr 784 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998 r., s. 202-222.
 39. Zintegrowane systemy zarządzania a jakość wyrobów, [w:] „Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej”, materiały konferencji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1998 r., s. 124-145.
 40. Jakość pracy a jakość życia, [w:] „Polityka jakościowa polskich przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej”, praca zbiorowa pod red. M. Bugdola, W. Jachera, J Szpinetera, materiały konferencyjne, październik 1998 r., Wiedeń, wydawcy: Austrian Foundation for Quality Management - Wiedeń i Zakład Elektrod Węglowych - Racibórz, 1998 r., s. 309 -325. 
 41. Koszty jakości w TQM oraz controlling kosztów jakości, [w:] „Total Quality Management”, materiały konferencji, październik 1998, Nałęczów, AISEC Wydział ekonomiczny UMCS w Lublinie, Lublin 1998 r., s. 25-35.
 42. Efekty końcowe przedsiębiorstwa – IX kryterium samooceny konkursu Polskiej Nagrody Jakości, [w:] „Biuletyn Informacyjny Polskiego Forum ISO 9000”, nr 4/30/1998 r., s. 631.Znaczenie prof. dr Bronisława Oyrzanowskiego w nauce o jakości, [w:], „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Wawaka, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003 r., s. 13 – 20.-71.
 43. Uwarunkowania formalno-prawne integracji ekonomicznej dotyczące jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [w:] „Systemy jakości a integracja europejska”, materiały II Międzynarodowego Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, czerwiec 1998 r., Krynica, s. 147-158. 
 44. Wdrażanie Total Quality Management na bazie norm EN-ISO 9000 w urzędach administracji publicznej [w:] „Funkcjonowanie samorządu terytorialnego i perspektywy”, praca zbiorowa pod red. naukową S. Dolaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998 r., s. 443- 465
 45. Regionalne problemy wdrażania systemu zarządzania na przykładzie Małopolskiego Programu Promocji Jakości, [w:] „Systemy jakości na współczesnym rynku u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej”, w materiałach konferencji Instytutu Technologii eksploatacji Politechniki Radomskiej i Radomskiej Szkoły Zarządzania, wrzesień 1998r., s. 46-53. 
 46. Druga nowelizacja norm ISO 9000 a TQM, [w:] Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowej, materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, wrzesień 1999, Politechnika Krakowska, Kraków 1999 r., Tom II, s. 161- 180.
 47. Uwarunkowania formalno-prawne integracji europejskiej i restrukturyzacji zarządzania w Polsce, [w:] „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 1, praca zbiorowa pod red. naukowa T. Wawaka, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1998 r., s. 13-29.
 48. Restrukturyzacja zarządzania a jakość pracy i skutki ekonomiczne działań projakościowych , [w:] „Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie”, praca zbiorowa pod red. naukowa R. Borowieckiego, Kraków 1998 r., s. 224-233.
 49. Koszty i korzyści wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania zaleconych przez Unie Europejska w polskich przedsiębiorstwach”, [w:] „Kontrowersje wobec korzyści i kosztów integracji Polski z Unia Europejską, praca zbiorowa pod red. Zofii Dach, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 1999 r., s. 301-323.
 50. Kryteria Europejskiej, Polskiej, i Małopolskiej Nagrody Jakości, [w:] materiałach Czwartej Ogólnopolskiej Konferencji „Jakość w opiece zdrowotnej”, kwiecień 1999 r., Centrum Monitorowania Jakości Usług Medycznych , Kraków 1999, s. 58-70.
 51. Zarządzanie kosztami jakości, [w:] „Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską”, materiały konferencyjne Politechniki Częstochowskiej, luty 1999, Częstochowa 1999, część 1, s. 166-185.
 52. Efektywność systemu certyfikacji, [w:] „ Efektywność certyfikacji systemów jakości”,  materiały konferencji Instytutu Organizacji i Zarządzania „ORGMASZ” i Ministerstwa Gospodarki, marzec 1999 r., Warszawa, s. 57-66.
 53. Rola restrukturyzacji zarządzania w okresie przedakcesyjnym w realizacji dorobku prawnego Unii Europejskie, [w:] „Zintegrowane systemy zarządzania”, materiały konferencji, grudzień 1999 r., Nałęczów, AISEC, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Lublin 1999 r., s. 22-30.
 54. Zintegrowane systemy zarządzania i TQM w przemyśle warunkiem sukcesu firmy, [w:] „Zarządzania w przemyśle – teoria i praktyka, wyzwania XXI wieku”, materiały konferencji, czerwiec 1999 r., Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 1999 r., suplement. 
 55. Ciągłe doskonalenie jakości pracy wyzwaniem rozwojowym przedsiębiorstw w warunkach Unii Europejskiej, [w:] „Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw”, praca zbiorowa pod red. naukową R. Borowieckiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Warszawa -Kraków 1999 r., s. 802-808.
 56. Społeczne koszty zintegrowanego systemu zarządzania warunkiem efektywności przemian integracyjnych, [w:] „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 2, praca zbiorowa pod red. naukowa T. Wawaka, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1999 r., s. 467-478.
 57. Koszty i korzyści konkurencji przez jakość weryfikatorem wdrażania TQM i systemu ISO 9000 w przedsiębiorstwie, [w:] „Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI w.” materiały konferencji TNOIK, październik1999 r., Wrocław, s.221-225.
 58. Nowelizacja systemu zarządzania jakością ISO 9000 – Wizja 2000, [w:] Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej, materiały międzynarodowej konferencji. Październik 1999 r., Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999 r., część I, s. 260-273.  
 59. Rachunek kosztów jakości narzędziem zarządzania, [w:] „Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej”, materiały konferencji, wrzesień 1999 r., Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999 r., s. 372-392.
 60. Koszt jakości jako element zarządzania przez jakość [w:] „Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością”, materiały konferencji, listopad 1999, Jachranka k/Warszawy. Ośrodek Badania Jakości ZETOM, Warszawa 1999 r., s. 25- 56.
 61. Ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskowego, [w:] „Nasza wspólna przyszłość”, materiały konferencji, Międzynarodowego Forum ISO 14000, listopad 1999 r., Klub Polskie Forum ISO 9000, Warszawa, s. 85-98.
 62. Efekty ekonomiczne wdrażania systemu jakości metoda procesowego zarządzania jakością, [w:] „Procesowe zarządzanie jakością”, materiały konferencji, grudzień 1999, Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1999.
 63. Analiza ekonomiczna jako narzędzie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie, [w:] „Metody i narzędzia doskonalenia jakości”, praca zbiorowa pod red. E. Krodkiewskiej -Skoczylas, Klub Polskie Forum ISO 9000, Warszawa 2000, tom 2, s. 45-53.
 64. Koszty i korzyści wdrażania projektu poprawy jakości w służbie zdrowia, [w:] materiałach Piątej Ogólnopolskiej Konferencji „Jakość w opiece zdrowotnej”, 12–14 kwietnia 2000 r., Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków, 2000 r., s. 255-265.
 65. Wdrażanie systemów jakości i zasad TQM w urzędach administracji publicznej, [w:] materiałach II Konferencji z cyklu „Metody i narzędzia doskonalenia jakości”, 22 – 23 maja 2000 r., Popowo, Klub PF ISO 9000, Warszawa 2000 r., s. 49-53. s. …
 66. Nowoczesne projakościowe metody zarządzania warunkiem doskonalenia funkcjonowania samorządu terytorialnego – dostosowania do wymogów Unii Europejskiej, [w:] „Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy”, materiały międzynarodowej konferencji, 29–31 maja 2000 r., Krzyżowa, Uniwersytetu Opolskiego, s. 471-484.
 67. Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w okresie przedakcesyjnym – warunek efektywnej integracji, [w:] pracy zbiorowej pod red. T. Wawaka „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, tom 3, Kraków 2000 r., s. 45-60.
 68. Projakościowa strategia wzrostu produktywności firmy, [w:] „Strategie wzrostu produktywności firmy”, praca zbiorowa pod red. Adama Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000 r., s. 620-629.
 69. Zintegrowany system zarządzania w warunkach zaostrzającej się konkurencji rynkowej, [w:] w materiałach Konferencji Naukowej „Zintegrowane Systemy Zarządzania  Jakością”, 25 – 26 września 2000 r., Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000 r., s. 173-188.
 70. Ekonomiczny aspekt wymagań i zaleceń norm ISO – DIS 9001 – 9004 – Wizja 2000, [w:] pracy zbiorowej pod red. E. Krzemienia i M. Śmiechowskiej „Zintegrowane systemy zarządzania – jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo, Wyd. Politechnika Śląska w Katowicach i Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, 2000 r., s. 435-443.
 71. Koszty nieprawidłowego pomiaru, [w:] "Metrologia w systemach jakości – 3", materiały VI Sympozjum Klubu PF ISO 9000, październik 2000 r. w Kielcach, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Tom 1, s. 25- 30.
 72. Quality – oriented changes in knowledge management in colleges of higher education – an outline of the problem, [w:] „Enterprises in the Face of contemporary challenges”, pod red. A. Anastasi and R. Borowiecki, Krakow University of Economics and University of Messina, Krakow – Messina 2000 r., s. 91-100.
 73. Metody projakościowej restrukturyzacji zarządzania w urzędach adminisictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków 2001, s. 67-84.tracji samorządowej – zarys problemu, [w:] „ Zintegrowane systemy zarządzania”, materiały konferencji naukowej, 1 – 3 grudnia 2000 r., AIESEC, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Lublin 2000 r., s. 329-345.
 74. Partycypacja pracownicza a jakość zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach Unii Europejskiej, [w:] „Partycypacja pracownicza. Echa przyszłości czy perspektywy rozwoju”, pracy zbiorowej pod redakcją Stanisława Rudolfa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001 r., s. 229-244.
 75.  „Integracja – Zarządzanie – Konkurencja wyzwania XXI wieku, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej, nr 7 z 2001 r., s. 17-34.
 76. „Wdrożenie systemów zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej”, [w:] „Jakość w Administracji”, praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi, Łódź 2001 r., s. 69-87
 77. „Zarządzanie jakością pracy i życia” [w:] „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, Tom 4 „Zarządzanie zmianami”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków 2001 r., s. 67-84.
 78. „Projakościowa restrukturyzacja zarządzania jednostek samorządu terytorialnego i jej finansowanie” [w:] „Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego” pod red. T. Wawaka, Zeszyt 6, Wyższa Szkoła Administracji – Bielsko-Biała, 2001, s. 194-223.
 79. „TQM a zarządzanie zmianami” [w:] „Przegląd Organizacji” nr 5 z 2001 r., s. 34-37.
 80. „Zmiany w otoczeniu a jakość zarządzania i zarządzania jakością”, [w:] „Przegląd Organizacji” nr 6 z 2001 r., s. 27-31.
 81. Polemiczny głos w sprawie jakości kształcenia w Polsce na przykładzie nauk ekonomicznych (współautor) [w:] „Problemy jakości” 2001 r., Nr 10, s. 25-27.
 82. Restrukturyzacja zarządzania wiedzą a jakość kształcenia w Polsce, [w:] „Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości”, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Skrzypek, UMCS Lublin, 2001 r., s. 132-154.
 83. The Impact of Intellectuals Capital on the Quality of Work, (współautor) [w:] Obornik Konference, Jakost 2002, 11th International Conference “Quality 2002”, Ostrawa 2002 r., część I, s. 14-21.
 84. Zarządzanie jakością w urzędach administracji – wybrane zagadnienia, [w:] Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej”, materiały z Międzynarodowej Konferencji maj 2002,Rudy k/Raciborza, Instytut Organizacji I Zarządzania w Przemyśle, “ORGMASZ”, Warszawa 2002 r., s. 105-113.
 85. Koszt Jakości w turystyce, [w:] „Koszt jakości w zarządzaniu jakością”, praca zbiorowa pod red. T. Sikory, AE w Krakowie, Kraków 2002 r., s. 131-146.
 86. Ocena uwarunkowań i efektywności wdrażania systemu ISO – wyniki badań, [w:] „Organizacja i zarządzanie”, Z 12, Zeszyty Naukowe Nr 1528, Politechnika Śląska, Gliwice 2002 r., s. 267-289.
 87. „Rola samorządu terytorialnego w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego”, (współautor)[w:] „Strategia obrony nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego”, praca zbiorowa pod red. Stanisława Rudolfa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002 r., s. 264-283.
 88. Jakość a zarządzanie pracą, [w:] „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, Tom 5, „Zarządzanie pracą”, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, UJ, Kraków 2002 r., s. 93-106. 
 89. Реформи і управління якістю: досвід Польщі, [w:] “Вісник. Економіка”, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, випуск 63, Kijów 2002, s. 9-10.
 90. Uniwersytet organizacją uczącą się, [w:] „Zarządzanie firmą w społeczeństwie   informacyjnym, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002 r., s. 851-861. 
 91. Miejsce zarządzania jakością w zarządzaniu organizacją, [w:] „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”, praca zbiorowa pod red. J. Żuchowskiego, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2002 r., s. 13-28.
 92. TQM a zarządzanie organizacjami XXI wieku, [w:] „Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa”, praca zbiorowa pod red E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002 r., s. 429-444.
 93. Zasady wdrażania TQM w administracji, [w:] „TQM nadal aktualne – nowe obszary: wiedza, środowisko, administracja, restrukturyzacja...”, praca zbiorowa pod red. Z. Kłosa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002 r., s. 271-289.
 94. Dostosowanie systemu zarządzania organizacją do wymogów Unii Europejskiej na terenach wiejskich, [w:] „Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno - gospodarczej aktywności obszarów wiejskich”, praca zbiorowa pod red. A Mickiewicza, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2002 r., t.2, s. 399-406.
 95. Stan dostosowań przedsiębiorstwa do wymagań Unii Europejskiej – wyniki badań, [w:] „Jakość – informacja – wiedza jako czynniki sukcesu firmy”, praca zbiorowa pod red, E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2003 r., s. 46-59.
 96. Znaczenie prof. dr Bronisława Oyrzanowskiego w nauce o jakości, [w:], „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Wawaka, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003 r., s. 13 – 20.
 97. Kryteria wartości organizacji edukacyjnej w amerykańskiej Nagrodzie Jakości im. Malcolma Boldridg’ea – 2003 r., (współautor) [w:], „Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy”, Kraków 2003 r., UMCS, Lublin 2003 r., , s. 463-475.
 98. Projakościowa restrukturyzacja w urzędach administracji samorządowej, [w:] „Zarządzanie jakością, środowiskiem, wiedza, bezpieczeństwem… - praktyka wzbogacona teorią”, praca zbiorowa pod red. Z. Kłosa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004 r., s. 365-380.
 99. Jakość projektowana, [w:] „Zarządzanie organizacją zorientowaną projektowo”, pod red. Elżbiety Skrzypek, UMCS Lublin 2004 r., s. 59-65.
 100. Ewolucja jakościowych wymagań klienta usług turystycznych, [w:] „Konsument na rynku turystycznym. Podstawowe standardy jakości i innowacje”, materiały konferencji 2004, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2004 r., s...
 101. Wdrażanie innowacji w zakresie zarządzania i transferu wiedzy w powiatach Małopolski – projekt, (współautor Anna Dratwa) [w:] „Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy”, pracz zbiorowa pod red. naukową E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2004 r., tom I, s. 495-504.
 102. Zastosowanie metody FMEA w uczelni, [w:] „Narzędzia jakości w doskonaleniu zarządzania jakością”, materiały IV konferencji naukowa z cyklu „Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004 r., s. 122-133.
 103. Edukacja – spojrzenie w przyszłość, (współautor), [w:], „Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji”, praca zbiorowa pod red. naukową Elżbiety Skrzypek, UMCS Lublin 2005 r., s. 363-379.
 104. Dylematy integracji, [w:] „Projekty i realność europejska”, praca zbiorowa pod red. naukową T. Wawaka i W. Szarapy, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005 r., s. 13-21.
 105. Tенденції розвитку концепції людського капіталу в Польщі та Україні (współautor -Юхименко М.Пю) [w:] “Стан і перспективи розвитку освіти України в умовах євроінтеграції”, Biała Cerkiew 2005, s. 107-109. 
 106. Jakość a konkurencyjność na przykładzie telefonii komórkowej, [w:] „Jakość 
 107. w warunkach globalizacji”. praca zbiorowa pod red. naukową Elżbiety Skrzypek, UMCS, Lublin 2005 r., s. 37-47.
 108. Wybrane dylematy konkurencji, [w:] Проблемы экономии и управления в современных условиях, Wydawnictwo Tauryckiego Narodowego Uniwersytetu “ДОЛЯ”, Symferopol 2005, s. 37-41.
 109. Kształcenie, wiedza w organizacji inteligentnej. Dylematy zarządzania, [w:] „Współczesne nurty w inżynierii jakości”, praca zbiorowa pod red. P. Gradowski, J. Preihs i P. Waszczura, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdańsk 2005 r., s. 49-60.
 110. Kryzys pracy a jakość życia, [w:] „Wyzwania zarządzania jakością”, praca zbiorowa pod red. M. Salerno-Kochan, AE w Krakowie, Kraków 2005 r., s. 187-193.
 111. Dylematy integracji, [w:] „Projekty i realność europejska”, praca zbiorowa pod red. T. Wawaka i W. Szarapy, Wyd. Informacji Ekonomicznej, UJ, Kraków 2005 r., s. 13-21.
 112. Determinanty Jakości Zarządzania, [w:] Problemy Jakości nr 11/2006, s. 7-11.
 113. Efekty rynkowe jakości zarządzania, [w:] „Klient w organizacji zarządzanej przez jakość”, praca zbiorowa pod red. T. Sikory, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2006 r., s. 114-123.
 114. Doskonalenie jakości zarządzania w szkole wyższej, [w:] „Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym”, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo AE w Krakowie, 2006 r., s. 427-438.
 115. Strategia zapewnienia jakości w systemie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Jakość kształcenia w społeczeństwie wiedzy”, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006 r., s. 139-146. 
 116. Cтратегія забезпечення якості в системі європейського спільного простору вищої освіти, [w:] “Освіта ХХІ століття, Biała Cerkiew 2006”, s. 137-138.
 117. Własność, praca, kapitał, [w:] „Z teorii i praktyki w zarządzaniu”, TQM IV, praca zbiorowa pod red. J. Duraj, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydawnictwo Naukowe „NOVUM”, Płock - Łódź 2006 r., s. 31-56.
 118. Doskonalenie jakości zarządzania szkoła wyższą poprzez wdrożenie wewnętrznego i zewnętrznego systemu jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia – wyzwania teorii i praktyki”, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006 r., s. 333-342.
 119. Społeczeństwo wiedzy, [w:] „Jakość w energetyce”, materiały III Międzynarodowego Seminarium, czerwiec 2007 r., Poreč, Chorwacja, s. 17-24.
 120.  Zewnętrzne zapewnienie jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Problemy Jakości”, nr 5, 2007 r., s. 6-11.
 121. Życiorys naukowy Profesora Bronisława Oyrzanowskiego, [w:] „Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie”, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2007 r., s. 102-107.
 122. Agencje zewnętrznego zapewnienia jakości w systemie oceny zgodności w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Systemy zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne”, pod red. D. Wosika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007 r., str. 99-111. 
 123. Dylematy jakości zarządzania w szkołach wyższych w świetle wymogów Unii Europejskiej, [w:] pracy zbiorowej pod red. P. Grudowskiego, J. Preihs i P. Waszczura, „Inżynieria Jakości”, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007 r., s. 70-78.
 124. Rola informacji w społeczeństwie wiedzy, [w:] praca zbiorowa pod red. T. Wawaka „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007 r., s. 7-17.
 125. Dostosowanie systemu zarządzania w szkole wyższej do wymogów Procesu Bolońskiego, [w:] „Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki”, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007 r., str. 249-260.
 126. Zarządzanie jakością życia, [w:] Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, praca zbiorowa pod red. S. Skrzypek, UMCS, Lublin 2007 r., s. 237-248.
 127. Uwarunkowania doskonalenia jakości kształcenia w ramach Procesu Bolońskiego – Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych”, praca zbiorowa pod red. naukową Stefana Doroszewicza i Anny Kobylińskiej, SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007 r., s. 556-566.
 128. Kształcenie menedżerów jakości na studiach magisterskich w warunkach procesu bolońskiego, [w:] "Współczesne Zarządzanie ", nr 4/2007 Białystok, s. 119 -127. praca 
 129. Od A. Bollanda do E. Deminga - ewolucja zasad zarządzania jakością kształcenia towaroznawców, [w:] "Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju", praca zbiorowa pod. red. J. Żuchowskiego, Wyd. Naukowe ITE - PIB, Radom 2008 r., s. 184 -192.
 130. Jakość zarządzania - rozdział 5, [w:] "Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu", praca zbiorowa pod red. W. Kowalczewskiego, Difin, Warszawa 2008 r., s 106 - 133.
 131. Zarządzanie rozwojem szkoły wyższej w warunkach niedoskonałej konkurencji, [w:] "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym", pracy zbiorowej pod red. A. Stabryły, tom 2 ,, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 1, Kraków 2008 r., s. 586- 596.
 132. Rola uczelni w rozwoju talentów – głównych filarów kapitału intelektualnego – wyniki badań, [w:] „Kapitał intelektualny w organizacji, praca zbiorowa pod red. naukowa E. Skrzypek, UMCS, Lublin, 2009 r., 242-247.
 133. Zarządzanie procesowe w produkcyjnej Szkole Wyższej, [w:] "Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstw ", praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek Wyd. UMCS, Lublin 2008 r., s. 61 - 72.
 134. Wstępna ocena aktualnego projektu założeń reformy szkolnictwa wyższego MNiSzW, [w:] "Wyzwania zarządzania jakością", praca zbiorowa pod red. M. Salerno-Kochana, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wyd. Portal www.outsorcing.edu.pl, Kraków 2008 r., s. 212 - 216.
 135. Rynek wiedz oferowanej przedsiębiorstwom przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia, [w:] „Wiedza jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa", praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2008 r., s. 153 - 159.
 136. Ewolucja europejskiego systemu szkolnictwa wyższego w ramach Procesu Bolońskiego a zarządzanie uczelnią w warunkach postępującej integracji i globalizacji, [w:] "Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne", praca zbiorowa praca zbiorowa pod red.: J. Filipka, I. Głuszyńskiej, A. Wąsińskiego, M. Płaszewskiego, WSA, Bielsko-Biała 2008 r., s. 81 - 98.
 137. GROWTH MARKET FOR ENTREPRENEURIAL EDUCATION IN POAND AND IN CHINA ( współautor: M. Michalski), [w:] "Journal of the Washington Institute of China Studies", Washington, Summer 2008 r., Vol. 3 , No. 2, s. 90-98.
 138. DOES CHINESE QUALITY CONTROL MEET THE GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE", (współautor: M. Michalski), [w:] "Journal of the Washington Institute of China Studies", Washington, Winter 2008 r., Vol. 3, No. 4, s. 59-67.
 139. Uwarunkowania, założenia i dylematy zarządzania jakością w szkole wyższej – dyskusyjny szkic ocen i propozycji. [w:] „TQM stymulatorem innowacyjności”, praca zbiorowa pod red. Z. Kłosa, Wydawnictwo: Politechnika Poznańska KMB, Poznań, 2008 r., s. 413-428 
 140. Zarządzanie zatrudnieniem w szkole wyższej – rozważania modelowe, [w:] pracy zbiorowej pod red. naukową T. Borysa i Piotra Rogali, „Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości”, Prace NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 31,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008 r., s. 149 – 165.
 141. Innowacje a zarządzanie w szkole wyższej, [w:]” pracy zbiorowej pod red. naukową E. Okoń-Horodyńską i R. Wisły, „Kapitał intelektualny i jego ochrona”, Wyd.: Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009 r., s. 233 – 246. 
 142. Identyfikacja determinant jakości kształcenia – wyniki badań, [w:] pracy zbiorowej po red. M. Salerno-Kochana, „Wybrane aspekty zarządzania jakością”, Uniwersytet Ekonomiczny w Kraskowie, Kraków, 2009 r., 270 – 275. 
 143. Rola uczelni w rozwoju talentów – głównych filarów kapitału intelektualnego – wyniki badań, [w:] „Kapitał intelektualny w organizacji, pracy zbiorowej pod red. naukowa E. Skrzypek, UMCS Lublin 2009 r., 242-247.
 144. Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym zarządzaniu w szkole wyższej, [w:] „Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, praca zbiorowa pod red. naukowa E. Skrzypek, pracy zbiorowej pod red. naukowa E. Skrzypek, Lublin 2009 r., s. 87-98.
 145. Specyfika znormalizowanego systemu zarządzania jakością w szkole wyższej, [w:] „ Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym”, praca zbiorowa pod red. P. Grudowskiego, M. Dobrzyńskiego, J. Preihs, P. Waszczura, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009 r., s. 65 – 71.
 146. Coming of the Global Knowledge Society: Prospecks and Promises [w:] „Journal of the Washington Institute of China Studies", Washington, Spring 2009 r., Vol. 4, No. 1, s. 1-12. 
 147. Problemy projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej – wyniki badań, [w:] „Przedsiębiorczość Rozwój Zarządzanie”. Praca zbiorowa pod red. R. Barcika, G. Biesoka, M. Jakubca, Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej 2010 r., s. 250 – 262.
 148. Nowe trendy w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym, [w:] „Komunikacja i jakość w zarządzaniu” praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2010 r., s. 201 – 223.
 149. Innowacyjna, projakościowa strategia naprawczo-rozwojowa jednostki organizacyjnej szkoły wyższej – w warunkach nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, [w:] „Innowacyjność i jakość – wyznaczniki sukcesu”, praca zbiorowa pod red. Z. Kłosa, Wydawnictwo: Politechnika Poznańska IMR i PS, Poznań, 2010 r., s. 327 – 335. 
 150. Restrukturyzacja zarządzania w szkole wyższej w społeczeństwie wiedzy – w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, [w:] „Fundamentalne stosowane problemy współczesnych technologii”, materiały konferencji, 19-20 maja 2010 r., Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina, Tarnopol 2010, s.443-445. 
 151. Lider i przywódca zmian, [w:] „Jakość w elektroenergetyce” materiały V Międzynarodowego Seminarium, maj 2010 r., Praga, Czechy, s.17-28.
 152. Strategia rozwoju i zarządzania narzędziem doskonalenia funkcjonowania szkoły wyższej, [w:] „Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji”, Tom II, praca zbiorowa pod red. T. Sikory , Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2010 r., s. 288 – 307.
 153. Projakościowe zarządzanie strategiczne w szkolnictwie wyższym w warunkach kryzysu, [w:] „Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem”, pracy zbiorowej pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl seria wydawnicza, Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2010 r., s. 13 – 25.
 154. Etyka w zarządzaniu w szkole wyższej, [w:] „Problemy etyczne w organizacji uczącej się”, monografia pod redakcją Elżbiety Skrzypek, Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 2010, s. 295 – 314.
 155. Uwagi na kanwie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, [w:] „Metody, techniki i narzędzia zarządzania”, praca zbiorowej po red. naukowa E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2011 r., s. 428 - 434. 
 156. Znormalizowane systemy zarządzania jakością w szkole wyższej – specyfika i właściwości, [w:] „Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju”, praca zborowa pod red. naukowa J. Łańcuckiego, Zeszyty Naukowe, nr 166, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011 r., s. 84 – 102. 
 157. Oczekiwania studentów skrócony raport z badań ankietowych, [w:] „Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji”, praca zbiorowej po red. naukowa E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2012 r., s. 369-388.
 158. Wstępny, roboczy raport z I etapu badań na temat: „Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym, [w:] „Wyzwania jakości zarządzania w szkołach wyższych”, praca zbiorowa pod red. naukowa T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011 r., s. 357-376.
 159. Jakość zarządzania w uczelniach w ocenie dziekanów, kanclerzy i kwestorów - wyniki badań, [w:] „Wyzwania jakości zarządzania w szkołach wyższych”, praca zbiorowa pod red. naukowa T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011 r., 319-356.
 160. Znaczenie reformy szkolnictwa wyższego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] „Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Integracja – Kooperacja – Klastering, praca zbiorowa pod red. naukowa R. Borowieckiego i T. Rojka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011 r., s. 31 – 48.
 161. Szanse i bariery rozwoju polskich szkół wyższych w opinii profesorów i doktorów – wyniki badań, [w:] „Determinanty potencjału rozwoju organizacji”, praca zbiorowa pod red. naukową A. Stabryły i K. Woźniaka., Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2012, s. 45- 57.
 162. Rewolucja czy ewolucja w programach kształcenia na studiach menedżerskich, [w:] „Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi”, praca zbiorowa pod red. naukową J.S. Kardasa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012, s. 58-72.
 163. Dylematy jakości zarządzania w szkole wyższej, [w:] „Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku”, praca zbiorowa pod red. naukową T. Sikory i M. Giemzy, wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2012. s. 253-272.
 164. ВИЯВЛЕННЯ, ЭАЛУЧЕННЯ, НАВЧАННЯ, РОЭВИТОК I МОБIЛЬНIСТЬ ТАЛАНТIВ СЕРЕД СТУДЕНТIВ — РЕЭУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕННЯ, [w:] „Iнтеграцiя Украïий в европейсьлий соцiально-правовий, iнформацiйний та фiнансовий простiр: проблеми наули та практики”, praca zbiorowa pod red. Naukową П. I. Юxимунка, Видавництво Бiлоцеркiвського iнституту економiки та управлiння вищого навчального эакладу ВМУРoЛ „ Украϊниа”, Бiла Церква, Україна, 2012, s, 101-103.
 165. АДАПТАЦIЯ ВИЩОЇ ОСВIТИ В ПОЛЬЩI ДО РЕКОМЕНДАЦIЙ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ, [w:] „IНТЕГРАЦIЙНI ПРОЦЕСИ ТА ПРIОРИТЕТНI ОРIЕНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМIКИ УКРАΪНИ: ЕКОНОМIКА, ФIНАНСИ, ПРАВО”, УДУФМТ, КИΪВ, Україна, 2012, s. 11- 15.
 166. TQM a jakość zarządzania w szkole wyższej w okresie reformy, [w:] „Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacji w zmiennym otoczeniu”, praca zbiorowa pod red. naukową E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2012, s. 41-57.
 167. Najważniejsze propozycje zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce w opinii ankietowanych profesorów – wyniki badań, [w:] „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, część 1, nr 3, wrzesień 2012, Gdańsk, s. 370-393.
 168. Zdezintegrowane przez cele zarządzanie w szkołach wyższych, [w:] „Zintegrowane systemy zarządzania w usługach”, praca zbiorowa pod red. naukową E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2012, s. 11-26.
 169. Якісна реструктуризація управління вищою освітою — Вступні тези українсько-польського проекту„ЄВРОУНІВЕР 2014”, [w:] „АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ТЕОРIÏ ТА ПРАКТИКИ НЕПЕРЕРВНОÏ СТУПЕНЕВОÏ ПIДГОТОВКИ ФАХIВЦIВ В СИСТЕМI ВИЩОÏ ЩСИВIТИ”, матерiали конференцï13-14.11.2012 p., Тернопiьський нацiональний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, Україна, Тернопiль 2012, s. 20-25.
 170. Expectations of Students of the Jagiellonian University in cracow and Cracow University of Economics about the Quality of Education, (współautor z Joanną Piękoś), [w:] „KNOWLEDGE — ECONOMY — SOCIETY TRANSFER OF KNOWLEDGE IN THE CONTEMPORARY ECONOMY”, praca zbiorowa pod red. naukową P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Uniwesytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 77-94.
 171. Zarys modelu doskonalenia zarządzania w szkołach wyższych, [w:] „Orientacja na wyniki – modele, metody i dobre praktyki”, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU PN 264”, Wrocław 2012, s. 451-474.
 172. Pro quality restructuring of management in higher education [w:] „CURRENT PROBLEMS OF UNIVERSITY MANAGEMENT”, praca zbiorowa pod red. naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 17-83.
 173. The European Union strategy „Europe 2020” – Introduction and An attempt at summary, [w:] „CURRENT PROBLEMS OF UNIVERSITY MANAGEMENT”, praca zbiorowa pod red. naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 9-15 oraz 201-205.
 174. Warunki doskonalenia zarządzania w uczelniach – w założeniach noweli prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] „Uwarunkowania jakościowe. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce.”, praca zbiorowa pod redakcja naukową J. Łopatowskiej i G. Zielińskiego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, s. 29-51, 
 175. Dojrzałość organizacyjna szkół wyższych, [w:] „Dojrzałość procesowa organizacji i dojrzałość w zakresie wiedzy”, monografia pod red. naukową E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013, s. 125-146.
 176. Mobilność w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w zaleceniach Procesu Bolońskiego i Unii Europejskiej oraz w strategii „EUROPA 2020”,МОБІЛЬНІСТЬ В ДІЛЯНЦІ НАУКИ І ВИЩОЇ ОСВІТИ В РЕКОМЕНДАЦІЯХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В СТРАТЕГІЇ “ЄВРОПА 2020” w materiałach V Międzynarodowej Naukowej Konferencji “ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО НАУКОВОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПИ ТА ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ” Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тарнополь, 2013, s. 343 - 347. 
 177. ДИЛЕМИ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ПРОСТОРОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ (Dylematy procesu integracji polskiego szkolnictwa wyższego z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego), [w:] materiałach Międzynarodowej Naukowej Konferencji „ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РОЗВИТОК”, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій , Україна, Тарнополь, 2013, s. 215 - 223. 
 178. Wyznaczniki jakości zarządzania w szkołach wyższych, [w:] „Zarządzanie jakością” Nr 2/2013 (32), Warszawa 2013, s. 40-50.
 179. TRANSNATIONAL LEARNING MOBILITY – A CHALLENGE FOR UNIWERSITY MANAGEMENT AND A CHANCE FOR STUDENTS, [w:] „Knowledge – Econmy – Society”, praca zbiorowa pod naukowa redakcją: P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Publishing House Fundation of the Cracow Uniwersity of Economics, Kraków 2013, s. 133-152.
 180. THE PROJECT OF RESTRUCTURING OF HIGHER EDUCATION IN THE PROSPOSED AMENDMENT TO THE LAW IN THE CONTEXT OF GLOBAL MARKET DEVELOPMMENT, [w:] MANAGING ORGANIZATIONS IN CHANGIG ENVIRONMENT, MODELS – CONCEPTS – MECHANISMS, praca zbiorowa pod red. naukową A. Jaki i T. Rojek, Foundation of the Cracov University of Economics, Cracow2014, s. 505-520.
 181. Profil praktyczny kształcenia w projektach zmiany ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, [w:] „Państwo demokratyczne i socjalne, STUDIA PRAWNE, tom 3, pod red. naukową Mariana Grzybowskiego, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi A. Maciągowi, Kraków 2014, s. 51- 79. 
 182. FACTORS IMPEDING AND BOOSTING UNIVERSITIESIN THEIR EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF THE PROVIDED SERVICES, [w:] CONFERENCE MANNUAL GLOBAL QUALITY, wyd. Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia, 2014, s. 583-596.
 183. Innowacje organizacyjne w sferze zarządzania w małych przedsiębiorstwach, [w:] „Wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach”, praca zbiorowa pod red. naukową W. Kowalczewskiego, i B.R. Kuca, DYSKUSJE O ZARZĄDZANIU Nr 4, Warszawa 2014, s. 49-55.
 184. Pentagon rozwijającego się uniwersytetu, [w:] „Zarządzanie operacyjne; teoria, praktyka i zastosowanie”, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014 - Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, s. 65-81. 
 185. Strategia zarządzania i rozwoju uniwersytetów Krakowa, [w:] „Strategia zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, praca zbiorowa” pod. red. naukową A. Stabryły i T. Małkusa, wyd. Mfiles.pl , seria wydawnicza: Encyklopedia Zarzadzania, Kraków 2014, s. 33-55.
 186. Концепція сталого конкурентного розвитку університету в умовах Європейського Союзу, [w:] ТРАНСФОРМАЦIЙНI ПРОЦЕСИ ЕКОНОМIЧНОÏ СИСТЕМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКIВ, monografia pod red. naukową В.I. Гринчуцького, wyd. Тернопiльський Нацiщнальний Економiчний Унiверситет, Тернопiль, 2014, s. 244-254.
 187. Społeczny audyt finansowy źródłem wiedzy o przyczynach i skutkach jakości zarządzania w szkole wyższej, [w:] „Wpływ wiedzy na sukces w organizacji w nowej gospodarce”, monografia pod red. naukową E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2014, s. 201-219. 
 188. Zrównoważony rozwój uniwersytetów w warunkach permanentnej reformy szkolnictwa wyższego, [w:] „Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne”, pod red. naukową T. Borysa, T. Brzozowskiego, S. Zaremby-Warnke, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Nr 378, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 340-357.
 189. Przywódca, lider, promotor i egzekutor zmian, [w:] „Menedżer Przedsiębiorca Przywódca” pod red. naukową W. Kowalczewskiego i B.R. Kuc, DYSKUSJE O ZARZĄDZANIU Nr 5, Wydawnictwo EMENTON, Warszawa 2015, s. 39-48.
 190. Ewolucja koncepcji zarządzania w szkołach wyższych w kierunku wymogów XXI wieku, [w:] „Wybrane aspekty zarządzania jakością usług” pod red. naukową J .Dziadkowiec i T. Sikory, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, s. 199-223.
 191. РОЗВИТОК ПЕРСПЕКТИВНОГО ЛІБЕРАЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, [w:] „Розвиток національної економіки: теорія і практика, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції”, 3-4 квітня 2015 року, Частина 2, s. 52-64.
 192. TQM – miękka koncepcja zarządzania, [w:] „Miękkie koncepcje zarządzania”, pod red. naukową W. Kowalczewski, B.R. Kuc, DYSKUSJE O ZARZĄDZANIU Nr 6, Wydawnictwo EMENTON, Warszawa 2015, s.25-31. 
 193. Aktualne, wybrane wyzwania i uwarunkowania restrukturyzacji szkolnictwa wyższego, [w:] „Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji”, Wyd. UEK Kraków 2015 r., s. 411-428.
 194. Uwarunkowania jakości kształcenia i uzyskiwania wartości dodanej w procesie dydaktycznym w ocenie wykładowców i studentów w Polsce i na Ukrainie, współautor Wiesław Bracha, [w:] „Wpływ jakości na zarządzanie organizacją w warunkach zmian otoczenia”, pod red. naukową E. Skrzypek, M. Hofmana, G. Grela, Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 2015 r.
 195. Лiберальна i пiдприємницька концепцiя унiверситету як вказiвка для вибору шляхiв розвитку вищого навчального закладу, [w:] НАУКОВИЙ ВIСНИК ЧЕРНIВЕЦЬКОГО УНIВЕРСИТЕТУ, 2015, Випуск 756-757, s. 208-218.
 196. SOCIAL FINANCIAL AUDIT IN INSTYTUTIONS OF HIGHER EDUCATION, [w:] „Independent AUDITOR”, Nr 11(I) 2015, Kyiv, Ukraine , s. 3-10.
 197. Zarządzanie relacjami szkoły wyższej z praktyką. Marketing I Rynek, 23(7), 7/2016, 968–983. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Retrieved from http://www.pwe.com.pl/files/369135884/file/mir_7_2016_cd.pdf . 
 198. Uniwersytet na rozdrożu, [w:] W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego, monografia zbiorowa pod redakcją naukową T. Wawaka i J.F. Jacko, s. 15–30, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 199. Uniwersytet liberalno-przedsiębiorczy gwarantem kultury jakości, [w:] Uniwersytet a przedsiębiorczość,redakcja naukowa: Wit Pasierbek, Krzysztof Wach, Horyzonty wychowania Vol. 15, Nr 35 (2016), s. 119-130, Akademia Ignatianum w Krakowie 2016 r. .
 200. Efekty kształcenia i wartość dodana studiów na kierunkach ekonomicznych, [w:] Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje gospodarcze, s. 159-184, monografia zbiorowa pod redakcją naukową T. Wawaka Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016 r.
 201. Zarządzanie interesariuszami uniwersytetu. In G. J. Mihajlišin (Ed.), Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету : науково-практичний семинар 3-4 березня 2016 р. = Sučasnij vikladač u studentocentričnìj modelì osvìtn’ogo procesu unìversitetu : naukovo-pratičnij semìnar 3-4 bereznâ 2016 r. (pp. 83–88). Ìvano-Frankìvs’k : TOV “VGC Prosvìta.”
 202. Kluczowe czynniki kreujące jakość zarządzania w szkołach wyższych : wprowadzenie do dyskusji, [w:] Dylematy jakości kształcenia na kierunku zarządzania, redakcja naukowa: W. Kowalczewski i B. R. Kuc, Dyskusje om zarządzaniu nr 7, s. 9–19, Wydawnictwo Ementon, Warszawa 2016 r.
 203. Kultura zarządzania oparta na jakości, [w:] Kultura zarządzania, redakcja naukowa: W. Kowalczewski i B. R. Kuc, Dyskusje o zarządzaniu nr 8, s. 45–53, Wydawnictwo Ementon, Warszawa 2016 r.
 204. POFESSINAL MOBILITY OF STUDENT`S YOUTH, współautor Liubomyra Piletska, Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, JPNU Vol.4, No. 1 (2017), 34-41, http://jpnu.pu.1f.ua .
 205. MAJOR FACTORS DETERMINING THE QUALITY OF MANAGEMENT IN UNIVERSITIES, ISSN 2305-7645, [w:] ФIНАНСИ УКРАÏНИ, Nr 7/2017, s. 116-128, Kijów, Ukraina.
 206. Ekonomia jakości zarządzania, [w:] Jakość zarządzania – refleksje, wymiary, problem, monografia zbiorowa pod redakcją Marka Bugdola i Piotra Jedynaka, s. 64-73, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2017.
 207. Zarys zmian ustroju i zarządzania w szkołach wyższych w Polsce w latach 1933-1948, [w:] Wielowymiarowość zarządzania w XXI wieku, monografia zbiorowa pod redakcją naukową M. Jakubca i A. Barcik, s.298-321, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, w Bielsku-Białej, 2018 r.
 208. Zarys uwarunkowań jakości zarządzania w szkołach wyższych w Polsce, [w:] Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku – rozwiązania i dylematy, s. 385-411, monografia zbiorowa pod redakcją naukową Stanisława Tkaczyka i Tadeusza Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021.
 209. Управління якістю та якість управління у вищих навчальних закладах та оцінка якости наукової діяльности в Польщі, [w:] Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти y XXI столітті, monografia międzynarodowa, wydanie 2 uzupełnione i poprawione, pod redakcją naukową Д. Г. Лук'яненка i Л. Л. Антонюк, s. 183-201, Київський Національний Економічнй Університет, КНЕУ КИïВ 2021 r.

III. RECENZJE MONOGRAFII I PODRĘCZNIKÓW

 1.  Marek Bugdol: „Zarządzanie jakością w administracji samorządowej”, Studia i Monografie nr 3006, Uniwersytet Opolski, Opole 2001.
 2.  Jerzy Żuchowski i Edward Łagowski: „Narzędzia i metody doskonalenia jakości. 
 3.  Praca zbiorowa pod red. naukową Jana Bagińskiego „Zarządzanie jakością„ Oficyna Wydawnicza, Politechniki Warszawskiej, 2003.
 4.  Zbigniew Mongiało, recenzja wydawnicza, „Systemy zapewnienia jakości produktów rynkowych”, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2002 r.
 5.  Wiesław Urban: „Systemy jakości a konkurencyjność. Wyniki badań w przemyśle”, Wyd. Politechniki Białostockiej, 2003.
 6.  Praca zbiorowa pod red. Naukową Denisa Lock’a: „Podręcznik zarządzania jakością”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, str. 4, Opinia na zlecenie powyższego wydawnictwa wykonana w 2003 r. 
 7.  Federico S. Mishkin: „Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych”, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002, 4 str., opinia na zlecenie powyższego wydawnictwa wykonana w 2003 roku.
 8.  Praca zbiorowa pod redakcją naukowa K. Perechudy, „Przedsiębiorstwo jako świątynia wiedzy”, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania. Przedsiębiorczość, Wałbrzych 2003.
 9.  Maciej Urbaniak, „Zarządzanie jakością”, Teoria i praktyka, Delfin, Warszawa 2001.
 10.  Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bagińskiego, „Zarządzanie jakością”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 11.  Recenzja materiałów do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu „Marketing i Zarządzanie”, 2004.
 12.  Recenzja 14 artykułów publikacji „Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością”, AE Kraków, 2004.
 13.  Radosław Wolniak, Bożena Sotnicka, „Metody i narzędzia zarządzania jakością”, Teoria i praktyka, część I, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005.
 14.  Z .Kłos, P. Kurczewski, J. Kasprzak, „Środowiskowe charakteryzowanie maszyn i urządzeń – ekologiczne podstawy, metody i przykłady”, Politechnika Poznańska, 2005.
 15.  P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, „Ekonomia” tom 1 i 2, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 16.  Praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym T. Sikory, „Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw”, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005.
 17.  A. Hamrol, „Zarządzanie jakością z przykładami”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 18.  Czynniki determinacji jakości a doskonalenie w branży turystycznej, praca zbiorowa pod red. K. Wajdy, Wyd. Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 2005.
 19.  M. Bugdol, „Zarządzania jakością”, Skrypt, Uniwersytet Opolski, 2006.
 20.  R. Wolniak, B. Skotnicka, „Dokumentacja systemów zarządzania jakością – Teoria i praktyka”, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 21.  S. Borkowskii E. Wszendybyl, "Jakość w usługach hotelarskich", opinia o książce  wydanej przez PWN, Warszawa 2007.
 22.  "Kodeks dobrej praktyki zarządzania w usługach turystycznych",  praca zbiorowa od red. J .Kowalczyka, Wyd. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008.
 23.  M. Bugdol, " Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka", Wyd. Difin, Warszawa 2008..
 24.  R. Wolniak i B. Skotnicka - Zasadzień, Wykorzystanie metody servqual do badania jakości w  usługach administracji samorządowej", Wyd. Politechniki Sląskiej, Gliwice 2008.Komunikacja i jakość w zarządzaniu, tom I i II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010,  1 tom - s. 590, II tom – s. 508.
 25.  A., Hamrol, ":Zarządzanie jakością z przykładami", wydanie II zmienione, Wyd., Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 26.  R. Batko, „Zarządzanie jakością w urzędach gminy”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 27.  R. Wolniak i B. Skotnicka - Zasadzień, „Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji samorządowej”, Wydawnictwo Politechniki śląskiej, Gliwice 2009.
 28.  K. Lisiecka i T. Papaj, „Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administracją publiczną”. Sląskie Wydawnictwo Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice 2009.
 29.  M. J. Ligarski, „Podejście systemowe do jakości w organizacji”, monografia habilitacyjna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 30.  „Problemy etyczne w organizacji uczącej się”, monografia pod redakcja Elżbiety Skrzypek,  Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin 2010.  
 31. Radosław Wolniak i Bożena Skotnicka – Zasadzień, Zarządzanie jakością dla inżynierów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
 32. Agnieszka Piasecka, Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej, Wydawnictwo UMCS Lublin,  2013
 33. Maria Kapiszewska, Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji – udręka czy szansa na poprawę szkolnictwa wyższego”, Oficyny Wydawniczej AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013
 34. Dojrzałość jakościowa  a  wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo,  . monografia zbiorowa pod redakcją naukową Elżbiety Skrzypek, Wydawnictwo Difin Sp. z o. o., Warszawa 2013
 35. Agnieszka Piasecka, Systemy zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach   wyższych w świetle Procesu Bolońskiego, Wydawnictwa UMCS, Lublin, 2015  
 36. Marzena Wójcik–Augustyniak, Koncepcja innowacji edukacyjnej     uczelni publicznej w Polsce,  PWN Wydawnictwo Naukowe S.A,, Warszawa 2016
 37. Piotr Grudowski, Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym – o modelu QualHE”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., Warszawa 2020
 38. Adam Skrzypek, Sylwia Sagan, Magdalena Oronowicz, GOW jako gospodarka ludzi   uczących się, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021
 39. Marcin Jakubiec, Lean Management w publicznych uczelniach akademickich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., 2021
 40. Tadeusz Oleksyn,  „Kultura i etyka zarządzania”, Wydawnictwo Difin Sp. z o. o., Warszawa  2021
 41. Andrzej Chochół i Olga Hnatyszak, Model wewnętrznej oceny jakości kształcenia na uczelni, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., 2021