O mnie

Tadeusz Wawak
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wawak

Prof. dr hab. Tadeusz Wawak

Tadeusz Wawak, urodzony w 1946 roku w Bielsku-Białej egzamin maturalny zdawał w Technikum Ekonomicznym Nr 2 w tym mieście. Dyplom magistra ekonomii otrzymał w 1970 r. na Wydział Ekonomiki Produkcji, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 1970 r. po obronie pracy magisterskiej zatytułowanej: Proces integracji gospodarczej a wzrost gospodarczy w krajach Europejskiej Wspólnoty GospodarczejPo ukończeniu Wyższej Szkoły Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie podejmuje  1.10.1970 r. pracę na etacie asystenta w Instytucie Ekonomicznym  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych otrzymuje uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 1978 r. po obronie pracy doktorskiej zatytułowanej: „Integracja ekonomiczna w Afryce Zachodniej, Środkowej i Wschodniej". W 1990 r. uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - ekonomika jakości, nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie pracy habilitacyjnej zatytułowanej: "Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce".

Po habilitacji podjął badania nad istotą i znaczeniem własności w gospodarce narodowej, koncentrując się nad problemami własności komunalnej i komunalizacji oraz własności prywatnej i prywatyzacji w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. W efekcie tych prac powstały i ukazały się drukiem trzy prace zbiorowe napisane pod kierunkiem profesora:Własność.Własność komunalnaiWłasność prywatnej”, które były pokłosiem trzech ogólnopolskich konferencji naukowych, jakie zorganizował w Uniwersytecie Jagiellońskim. Po trzech latach, niezadowolony z przebiegu procesu komunalizacji i prywatyzacji majątku narodowego wrócił do problematyk jakości. Zakres zainteresowania ekonomiką jakości rozszerzył o problematykę zarządzania jakością, które silnie oddziałuje na efekty ekonomiczne osiąganego w organizacjach poziomu jakości pracy i produktów. Stopniowo w swych badaniach i publikacjach przechodzi od ekonomiki jakości i ekonomii w kierunku zarządzania jakością i zarządzania. Początkowo zajmuje się zarządzaniem jakością w przemyśle, a następnie rozszerza swe zainteresowania o zarządzanie jakością w administracji publicznej i zakładach opieki zdrowotnej. W roku 2000 swoje zainteresowania badawcze rozszerzył o zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym. Od roku 2005 zajmuje się przede wszystkim badaniem problemów projakościowej restrukturyzacji zarządzania w uczelniach, dostosowaniem zarządzania w szkolnictwie wyższym do zaleceń procesu bolońskiego i wymagań Unii Europejskiej, a następnie jakością zarządzania w szkołach wyższych. Badania dotyczące zarządzania w szkołach wyższych podsumowuje w swej bardzo obszernej monografii zatytułowanej: Jakość zarządzania w szkołach wyższych wydanej w 2012 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to pierwsze opracowanie, syntetycznie obejmujące charakterystykę, przyczyny i skutki niskiej jakości zarządzania w szkołach wyższych w Polsce.

            Po likwidacji Instytutu Ekonomicznego został w 1992 kierownikiem I Katedry Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie, po reorganizacji katedr ekonomii zostaje  w roku 1994 kierownikiem Samodzielnego Zakładu Ekonomii Stosowanej na Wydziale Prawa i Administracji.  W roku 2002 Samodzielny Zakład Ekonomii Stosowanej został przeniesiony na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, a w 2004 administracyjnie,  naruszając wcześniejsze ustalenia został włączony w skład Instytutu Ekonomii i Zarządzania.

W styczniu 2001 roku został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W 2013 r. uzyskuje tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Tytuł został nadany postanowieniem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i w 2014 r. został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 r. do przejścia na emeryturę w 2017 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1988 roku  podejmuje prace na drugim etacie profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej na Wydziale Administracji oraz kieruje Zakładem Ekonomii i Zarządzania do 2013 r., kiedy to zakończył prace w Wyższej Szkole Administracji.

W latach 1991-1993 jest kierownikiem Samodzielnego Zakładu Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W roku akademickim 1994-1995 jest profesorem i rektorem Profesjonalnej Szkoły Biznesu w Krakowie.   

Na Wydziale Prawa i Administracji wykładał: ekonomię,  międzynarodowe stosunki gospodarcze i analizę ekonomiczną W Wyższej Szkole Administracji wykładał: mikroekonomię, makroekonomię zintegrowane systemy zarządzania, zarządzania w warunkach Unii Europejskiej. Na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego wykładał: mikroekonomię, makroekonomię, ekonomikę jakości, Total Quality Management oraz prowadzi seminarium magisterskie i konwersatoria dla doktorantów z ekonomii. Ponadto prowadził wykłady w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Politechnice Krakowskiej i  Politechnice Śląskiej.

Podkreślenia wymaga to, że był twórcą pierwszego w Polsce programu autorskiego specjalności "Zarządzanie przez jakość i kształcenie menedżerów jakości " na kierunku "Zarządzanie", która kierował kilkanaście lat. Równolegle uruchomił i prowadził studia podyplomowe „Zarządzanie jakością według norm ISO 9000” według opracowanego przez siebie programu akredytowanego przez PCBC. Profesor był inicjatorem i współzałożycielem kierunku studiów "Ekonomia", uruchomionych po raz pierwszy w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

W 2017 r. zakończył pracę w Uniwersytecie Jagiellońskim na stanowisku profesora zwyczajnego i nie podjął zatrudnienia w innej uczelni. Obecnie jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Nie oznacza to, że zaprzestał prowadzenia pracy naukowej. Wprost przeciwnie. W 2019 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wydało dwie obszerne monografie Tadeusza Wawaka zatytułowane: „Doskonalenie jakości zarządzania w szkołach wyższych oraz „Ewolucja uwarunkowań jakości zarządzania w szkołach wyższych w latach 1918-2018”. Były one kontynuacją wspomnianej powyżej książki Jakość zarządzania w szkołach wyższych.

Zainteresowania naukowe i wynikające z nich publikacje profesora dotyczyły wciągu 50-ciu lat pracy naukowej następujących problemów badawczych:

a) Integracja: Wpływ integracji ekonomicznej i politycznej na gospodarkę w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej. Proces integracji ekonomicznej w Europie i w Afryce. Wpływ integracji na wzrost gospodarczy krajów Europejskiej Wspólnoty gospodarczej. Polska w Unii Europejskiej. Ekonomiczne problemy integracji w UE i w krajach słabo rozwiniętych.

b) Jakość: Kompleksowe zarządzanie przez jakość, zapewnianie jakości, jakość zarzadzania i ekonomika jakości w przedsiębiorstwach, bankach, szpitalach i urzędach administracji publicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Makroekonomiczne problemy jakości pracy i produktów w Polsce.

 c) Własność: Stosunki własnościowe. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i komunalnych w Polsce i krajach ościennych. Transformacją ekonomiczną polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem: własności, prywatyzacji i tworzenia instytucji gospodarki rynkowej.

d) Zarządzanie: Zarządzanie jakością i jakość zarządzania. Dostosowanie systemu zarządzania organizacjami i zapewnienia jakości do wymogów integrującej się Europy w ramach Unii Europejskiej, a szczególnie wdrażanie europejskich norm i prawa europejskiego w zakresie gospodarki, administracji publicznej, służby zdrowia i szkolnictwa wyższego. Zarządzaniem jakością i ekonomiką jakości w przemyśle, administracji publicznej, służbie zdrowia i szkolnictwie wyższym.

   e) Zarządzanie w szkolnictwie wyższym: Funkcjonowanie uczelni, ekonomika jakości i jakość zarządzania w szkołach wyższych warunkach Procesu Bolońskiego i tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz zaleceń Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.

Podsumowując ilościowo dorobek naukowy profesora należy podkreślić, że jest autorem sześciu monografii, ponad 240 artykułów, oraz kilkunastu niepublikowanych ekspertyz i ocen; a pod Jego redakcją naukową wydano 25 monografii zbiorowych. Do chwili obecnej zorganizował 31 konferencji, sympozjów i seminariów naukowych i naukowo-aplikacyjnych i uczestniczył aktywnie, prezentując swoje referaty w ponad 220 konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, w tym 26 za granicą. Jednocześnie wypromował 10 doktorów i ponad 120 magistrów. Ponadto brał udział w postepowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, recenzował 8 prac habilitacyjnych i 16 prac doktorskich oraz był recenzentem kilkadziesiąt książek o opracowań programów i tematów badawczych oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych.

Od zawsze współpracuje naukowo z kilkunastoma uczelniami w Polsce, głównie: uniwersytetami, akademiami  PAN i kilkoma instytucjami naukowo-badawczymi i badawczo-wdrożeniowymi w kraju i za granicą, między innymi: USA, Ukraina, Litwa, Algieria, Niemcy, Serbia i Macedonia (Jugosławia).

Jednocześnie łączy w jedną całość: prace naukową, działalność dydaktyczna i współprace z praktyką, które razem decydują o kierunku Jego aktywności. Pełnił szereg ważnych funkcji społecznych o znaczeniu społeczno-gospodarczym, w tym między innymi: Przewodniczącego Rady Naczelnej Federacji Konsumentów (1981-1983), wiceprzewodniczącego Klubu Polskie Forum ISO 9000, wiceprzewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania, i od 1998 roku jest: członkiem Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej, Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Kolegium Sędziowskiego tej Nagrody. Równocześnie ściśle współpracował do 2018 r. z praktyką na szczeblu: kraju i regionu, aplikując osiągnięcia teorii do praktyki i vice versa; pełnił między innymi następujące funkcje: rzeczoznawca Komitetu Integracji Europejskiej, konsultant Ministerstwa Gospodarki, koordynator Małopolskiego Programu Promocji Jakości, wiceprzewodniczący Kapituły Małopolskiej Nagrody Jakości, wiceprzewodniczący Klubu Polskie Forum ISO 9000, wiceprzewodniczący Krakowskiej Sekcji Federacji Konsumentów.

Za swoja aktywna działalność naukową, dydaktyczna i społeczna został oznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej. W roku 2000 został laureatem III edycji Konkursu Indywidualnej Polskiej Nagrody Jakości w Kategorii Nauka.