Zarządzanie

Przywódca, lider, promotor i egzekutor zmian

P.F. Drucker w swej ostatniej książce „Zarządzanie XXI wieku – wyzwania” pisze, że słuszne XX wieku założenia dotyczące dyscypliny zarządzania oraz praktyki zarządzania „stały się anachroniczne i nabrały zgoła karykaturalnego wydźwięku. Są już tak dalece niespójne z rzeczywistością, że stały się przeszkodami w teorii, a już na pewno w praktyce zarządzania. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, iż rzeczywistość w oszałamiającym tempie nabiera cech zdecydowanie przeciwnych do tych, które są opisywane w owych założeniach”

TQM - miękka koncepcja zarządzania

Pojęcie „Total Quality Management” najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski, jako „Kompleksowe zarządzanie przez jakość”. W literaturze polskiej i zagranicznej coraz częściej przyjmuje się angielską wersję językową tego pojęcia lub jej skrót - TQM1. Total Quality Management jest filozoficzną koncepcją zarządzania, która przyporządkowuje podjęcie decyzji ciągłemu wzrostowi jakości pracy i produktu. Pojęcie TQM nie jest opisanym, zadekretowanym systemem zarządzania.

Innowacje organizacyjne w sferze zarządzania w małych przedsiębiorstwach

Małe przedsiębiorstwo powinno być organizacją proinnowacyjną i stanowić przykład innowacyjnego myślenia, działania w zakresie: organizacji i zarządzania, relacji z otoczeniem, kultury, głoszonych wartości oraz postaw i postępowania jej pracowników. Coraz częściej pojawia się pytanie – czy małe przedsiębiorstwo może być innowacyjną firmą? Oczywiście, że tak, ale wtedy, gdy jej właściciel przeprowadzi projakościową, proinnowacyjną i prorynkową restrukturyzację zarządzania. Celem opracowania jest potwierdzenie tej tezy.

Rola informacji w społeczeństwie wiedzy

W marcu 2000 roku, na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie, szefowie rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej podjęli decyzję o przeobrażeniu obszaru Unii w najbardziej dynamiczną i konkurencyjną w skali globalnej (świata) gospodarkę opartą na wiedzy, która zapewni:

  • zrównoważony rozwój,
  • poprawę warunków zatrudnienia,
  • harmonię społeczną,
  • doścignięcie Stanów Zjednoczonych w poziomie rozwoju gospodarczego.

Growth market for enrepreneurial education in Poland and in China

In today’s global, highly interconnected and interrelated world a need for entrepreneurial education and training becomes more and more necessary. And it is not only for economic but also for socio-political reasons -- if not for even broader ideals of peaceful coexistence. Both Poland and China are often cited as fascinating examples and unique case studies of dynamic and successful economic transformation process where educations and skills play an increasingly important role. Both countries have experienced a long period of what has become known as historically planned economies, both struggled maintaining and preserving heritage and traditions.

Lider i przywódca zmian

P. F. Drucker w swej ostatniej książce „Zarządzanie XXI wieku – wyzwania” pisze, że słuszne XX wieku założenia dotyczące dyscypliny zarządzania oraz praktyki zarządzania „stały się anachroniczne i nabrały zgoła karykaturalnego wydźwięku. Są już tak dalece niespójne z rzeczywistością, że stały się przeszkodami w teorii, a już na pewno w praktyce zarządzania.

Coming of the Global Knowledge Society: Prospects and Promises

Information is becoming one of the vital necessities (if not a basic need) in the contemporary world. With globalization and the growing interdependence of human life, reliable and easy access to information becomes crucial for people who have to adapt their livelihood strategies to continuously changing conditions. Access to information is a prerequisite for survival in the modern world that is increasingly characterized by global economic and political dynamics. Access alone is, however, not sufficient.

Wdrożenie innowacji w zakresie zarządzania i transfer wiedzy powiatów Małopolski - projekt

Po długiej analizie potrzeb gospodarki Małopolski oraz wymagań jakie ona musi spełniać po przystąpieniu Polski do UE doszliśmy do wniosku, że musi nastąpić gruntowa przebudowa systemu zarządzania we wszystkich instytucjach zarówno urzędach administracji samorządowej oraz podległych im jednostkach takich jak szkoły, szpitale, policji itp. oraz organizacjach gospodarczych a szczególnie MŚP, które borykają się z poważnymi problemami wynikającymi z trudnościami dostosowania się do nowych wymagań formalnoprawnych, które wprowadzone na mocy ustaw, rozporządzeń i zarządzeń obowiązują w sposób obligatoryjny i fakultatywny.

Kształcenie, wiedza w organizacji inteligentnej - dylematy zarządzania

Zarządzanie wiedzą jest zagadnieniem niezmiernie złożonym. Z pojęciem tym wiążą się liczne dylematy. Wśród nich na czoło wybija się znaczenie pojęć podstawowych których właściwe zdefiniowanie warunkuje poprawne zarządzanie wiedzą. Dlatego też w poniższym referacie szeroko omówiono pojęcia: kształcenie, wiedza, organizacja inteligentna w kontekście zarządzania wiedzą oraz przedstawiono etapy kumulacji kształcenia, zmiany paradygmatu w nauce oraz dyscypliny (składowe technologiczne) organizacji inteligentnej w odniesieniu do uniwersytetu w Polsce

Rola organów samorządu terytorialnego w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r , zwana dalej Konstytucją stwierdza w art. 163, że „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, przy czym Konstytucja zezwala na utworzenie innych jednostek samorządu regionalnego bądź lokalnego (czyli terytorialnego, w drodze ustawy art. 164).
Subskrybuj Zarządzanie