Dostosowanie systemu zarządzania w szkole wyższej do wymogów procesu bolońskiego

Pojawienie się i rozwój „nowej gospodarki” związane jest z przyspieszonym rozwojem postępu technicznego w dziedzinie informacyjnych i komunikacyjnych technologii (IKT), pogłębieniem się integracji w ramach Unii Europejskiej i przyspieszeniem procesu globalizacji. Tym trzem dynamicznym procesom musza towarzyszyć głębokie przemiany w szkolnictwie wyższym, a zwłaszcza projakościowa restrukturyzacja zarządzania uczelniami publicznymi i niepublicznymi w Polsce.