Identyfikacja determinant jakości kształcenia - wyniki badań

Na przełomie lat 2008 - 2009 były prowadzone w Uniwersytecie Jagielońskim badania pilotażowe (pod kierunkiem autora tegoż opracowania) pod tytułem": ZARZĄDZANIE W SZKOLE WYŻSZEJ". W trakcie tych badań zostały zrealizowane , w ramach tematu: "Model projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej- wprowadzenie", następujące cele badawcze:

  • ocena dotychczasowego modelu zarządzania w szkole wyższej w Polsce na tle wymogów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego;
  • wskazanie determinant jakości kształcenia oraz czynników decydujących obecnie o jakości zarządzania szkołą wyższą;
  • wskazanie kierunku propozycji zmiany modelu systemu zarządzania jakością w szkole wyższej w kierunku jego dostosowania do warunków rynkowych funkcjonowania szkoły wyższej w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.