Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym zarządzaniu w szkole wyższej

Od kilku miesięcy na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się dokument opracowany przez to Ministerstwo zatytułowany: „Założenia do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”1, zwany dalej w skrócie „Założenia do nowelizacji ustawy” lub „Założenia”.