Oczekiwania studentów – skrócony raport z badań ankietowych

W raporcie z badań przeprowadzonych przez autora w roku akademickim 2008/2009. przedstawiono opinie profesorów na temat wyławiania, przyciągania, kształcenia i rozwoju TALENTÓW wśród studentów.1 Wówczas nie zapytano studentów o zdanie w tych kwestiach. Nie poddano ocenie opinii profesorów o działaniach, jakie powinny podjąć uczelnie w zakresie wyławiania, przyciągania, kształcenia i rozwoju TALENTÓW wśród studentów. Podjęcie ko-lejnego etapu badań przez autora pozwoliło na zapytanie studentów, co o tym sądzą, w kontek-ście przygotowywanej wówczas reformy szkolnictwa wyższego.

Młody człowiek wkraczając w mury uczelni chce odnieść sukces, a studia mają mu to umożliwić. Szkoły wyższe nie zawsze w pełni biorą to pod uwagę. Dlatego też w projekcie re-formy szkolnictwa wyższego, przygotowanej przez MNiSW, uwzględniono potrzebę odejścia od kształcenia na poziomie przeciętnym, czyli dostatecznym, radykalnego podniesienia jakości kształcenia oraz zwrócenie szczególnej uwagi uczelni na wyławianie, przyciąganie, kształcenie i rozwój TALENTÓW wśród studentów. Uczelnie powinny podjąć konkretne działania prowa-dzące do tego celu. Warto w tym miejscu zapytać studentów, co o tym sądzą? Z badań i do-świadczenia autora wynika, że szkoły wyższe w niewielkim stopniu interesują się studentami utalentowanymi i tym sposobem uniemożliwiają, blokują lub utrudniają im osiągnięcie sukce-su, choć w folderach reklamowych to zapewniają.

Pobierz plik artykułu (PDF)