Pentagon rozwijającego się uniwersytetu

Postęp w integracji europejskiej i globalizacji w świecie oraz przemiany społecznopolityczne
i gospodarcze w Polsce sprawiły, że uniwersytet musi dostosować się do wymagań
światowej gospodarki i praw nią rządzących, a nie tkwić w historycznie uwarunkowanych,
tradycyjnych sposobach funkcjonowania, które nie gwarantują uczelniom osiągnięcie sukcesu.
Celem tego opracowania jest identyfikacja głównych oraz przedstawienie najważniejszych
trzech grup właściwości uniwersytetu – czynników blokujących i wspomagających szkoły wyższe
w dążeniach – w walce o poprawę pozycji na rynkach świadczonych przez nie usług oraz
wskazanie znaczenia doskonalenia jakości zarządzania w tych uczelniach.
Realizacji powyższego celu służyć będzie hipoteza badawcza głosząca, że kluczowe
znaczenie w walce o poprawę pozycji na rynkach świadczonych przez szkoły wyższe usług mają:
zaspokojenie potrzeb klientów i beneficjentów uczelni, kapitał jakim dysponuje i doskonalenie
jakości zarządzania, które w sumie zapewniają poprawę jakości świadczonych usług.
Podejmowane decyzje w uniwersytecie muszą być spójne oraz prowadzić do realizacji,
zintegrowanych, jasno sprecyzowanych celów i wyznaczonych zadań. Poszczególne właściwości
uczelni muszą łączyć się w jedną spójną całość - UNIWERSYTET, który możemy przedstawić w
postaci figury geometrycznej zwanej PENTAGONEM. Uniwersytet w każdym państwie jest
instytucją - bastionem stojącym na straży oczekiwanego poziomu kultury, nauki, jakości życia,
rozwoju oraz cywilizacji. Uniwersytet jest PENTAGONEM walki o pomyślność społeczeństwa
myślącego.

Pobierz plik artykułu (PDF)