Efekty kształcenia i edukacyjna wartość dodana studiów na kierunkach ekonomicznych

Wraz z postępującą globalizacją w świecie i integracją w Europie, reformie zorientowanej na wzrost jakości kształcenia ulega także szkolnictwo wyższe, nie tylko w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale także w pozostałych krajach sygnatariuszach Procesu Bolońskiego. Celem Procesu Bolońskiego (który rozpoczął się podpisaniem Deklaracji Bolońskiej w 1999 roku na konferencji ministrów właściwych do szkolnictwa wyższego 29 państw europejskich) było stworzenie do 2010 roku podstaw funkcjonowania nowego typu systemu zarządzania i funkcjonowania szkół wyższych w Europie. Zadaniem docelowym Procesu Bolońskiego było zbudowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz pełna integracja nauki i szkolnictwa wyższego, dostosowana do potrzeb rozwoju gospodarek państw tworzących tzw. Europejski Obszar Gospodarczy, a w tym zwłaszcza krajów należących do Unii Europejskiej. Proces Boloński zapoczątkował ewolucyjny, przyśpieszony proces zmian w szkolnictwie wyższym Europy, głosił potrzebę zapewnienia atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego systemu szkolnictwa wyższego w wymiarze ogólnoświatowym oraz zwiększenia jego znaczenia na rynku edukacyjnym.