Jakość zarządzania w uczelniach w ocenie dziekanów, kanclerzy i kwestorów

W ramach tematu badawczego: „Model projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej”, realizowanego przez Autora na przełomie roku 2008/2009, przeprowadzono badania w pięciu publicznych szkołach wyższych w Krakowie, których celem było, między innymi, dokonanie oceny jakości zarządzania i systemu zarządzania jakością:
• na 20 wydziałach ( cztery wydziały z każdej uczelni),
• w administracji podległej kanclerzowi i w kwesturze badanych uczelni.
Realizacji powyższego tematu towarzyszyła hipoteza badawcza głosząca: „Zachowanie wysokiej pozycji konkurencyjnej uczelni wymaga projakościowej restrukturyzacji zarządzania głównymi procesami zachodzącymi w szkole wyższej”.

Badania rozpoczęto od samooceny jakości zarządzania i systemu zarządzania jakością, przeprowadzonej przez dziekanów, kanclerzy i kwestorów w podległych im jednostkach organizacyjnych szkoły wyższej.

Pobierz plik artykułu (PDF)