Pierwsze uzupełnienie do najważniejszych moich propozycji zmian z 6.11.2020r. w ustawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki z lipca 2018 r.

Pierwsze uzupełnienie proponowanych zmian dotyczy zagadnień ujętych w Dziale V Stopnie i tytuł w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w powiązaniu z Preambułą i Działem I ustawy oraz Rozdziałem 5 (Pracownicy uczelni)   Działu II  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Autorzy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwanej dalej obowiązującą Ustawą) w art. 232. ust. 1 zapisali: „RDN działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najważniejszymi standardami, jakości naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora”. Pełna realizacja tych zadań wymaga wprowadzenia, przedstawionych poniżej proponowanych zmiany w omawianej Ustawie. Jest to właściwa droga prowadząca do doskonałości, która przyświeca funkcjonowaniu RDN.