Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkole wyższej w społeczeństwie wiedzy, w warunkach globalizacji i nowej gospodarki

Społeczeństwo wiedzy jest pojęciem powstałym z połączenia dwóch terminów:gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo informacyjne. Jest więc syntezą „społeczeństwa gospodarującego” i „społeczeństwa informacyjnego” – stąd tak wielkie znaczenie informacji w społeczeństwie wiedzy. Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka:
- bezpośrednio oparta na generowaniu, dystrybucji i zastosowaniu wiedzy i informacji w organizacjach, które uzyskuję dzięki niej przewagę konkurencyjną;
- nowego typu, której głównym potencjałem jest wiedza, a nie kapitał jak w gospodarce przemysłowej, ziemia i praca w gospodarce rolnej;
-nadmiaru wiedzy, czyli nad możliwości, których wykorzystanie staje się strategicznym czynnikiem rozwoju;
-sukcesu opartego na wiedzy, informacji, kapitale intelektualnym, jakości pracy, nowoczesnej technologii i nauce, umiejętnościach, doświadczeniu, pasji oraz świadomości celu,
-w której prym wiodą inteligentne organizacji oparte na wiedzy, czyli instytucji uczącej się nieustannie powiększać swoje możliwości tworzenia własnej przyszłości,
-postindustrialną, w której większość zatrudnianych pracuje w sektorze usług.
W dobie globalizacji i integracji na rynku zwycięży ta organizacja, która będzie miała dostęp do informacji oraz umiejętności jej przetworzenia i stosowania; a do najważniejszych czynników jej sukcesu zaliczyć należy: wiedzę, informacje, kapitał intelektualny, jakość: pracy, procesów i produktów. Dlatego też praca musi zawierać coraz więcej elementów uczenia się. W organizacjach gospodarki opartej na wiedzy wszyscy się uczą i powiększają swe możliwości uczestnictwa w tworzeniu wartości dodanej i własnej przyszłości.