Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym - raport z badań prowadzonych wśród studentów

Celem realizowanych badań ankietowych było zebranie opinii studentów, w I etapie – w wybranych uczelniach w Krakowie; a w II etapie: W szkołach wyższych na Ukrainie, w Rosji (Orle) i w Algierii (Mostagane), na temat czynników:
• decydujących o naborze utalentowanych kandydatów na studia I i II stopnia,
• wewnętrznych i zewnętrznych w szkole wyższe przyciągających utalentowanych stu-dentów do uczelni,
• determinujących poziom jakości kształcenia,
• zapewniających rozwój studentów.
• wpływających na decyzje studentów w sprawie wyboru studiów II i III stopnia,
• wpływających na decyzje studentów o uczestniczeniu w międzyuczelnianej wymianie międzynarodowej.