Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym – Wstępne tezy projektu ukraińsko-polskiego EUROUNIVER 2014

Jakość zarządzania w szkole wyższej to jakość działalności kierowniczych (czyli pracy zarządzających) w uczelni, którzy świadczą swe usługi menedżerskiej uniwersytetowi. Jakość zarządzania uprawianego przez konkretnego menedżera jest konsekwencją jego wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji osobistych, w tym intuicji zarządczej, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji. Doskonalenie jakości zarządzania wymaga wdrożenia efektywnego systemu zarządzania jakością opartego na zasadach Total Quality Control, Total Quality Commitment oraz dziewięciu kryteriach modelu znakomitości (doskonałości) EFQM. Postępująca globalizacja wymaga projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkołach wyższych, w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości zarządzania oraz innego spojrzenia na nowe paradygmaty zarządzania sformułowane przez P. F. Druckera. Realizacja misji i celów uczelni wymaga ciągłego doskonalenia jakości zarządzania w uczelni. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia jakości kształcenia we wszystkich uniwersytetach w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego i zaleceniami Unii Europejskiej.