Znaczenie reformy szkolnictwa wyższego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw

Immanentnym celem przedsiębiorstw jest produkcja zaspakajająca potrzeby potencjalnych nabywców, a celem szkół wyższych jest przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem spełniającą oczekiwania pracodawców, czyli w tym i przedsiębiorstw. Uczelnie, w tym przypadku są dawcą a przedsiębiorstwa – biorcą kapitału intelektualnego jaki wnoszą pracodawcom zatrudnieni absolwenci szkół wyższych. Z powyższego wynika, że między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami powinien być ścisły związek – a tak w rzeczywistości nie jest.

Potrzebę istotnych zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego dostrzegali zatrudnieni w nich profesorowie i doktorzy oraz studenci; potwierdzają to, przedstawione poniżej, wyniki przeprowadzonych przez autora badań. W opracowaniu zaprezentowano opinie profesorów i doktorów w sprawie zarządzania szkolnictwem wyższym oraz oczekiwania studentów związanych z reformą szkolnictwa wyższego, odnoszące się do związku uczelni z praktyką.

Następnie przedstawiono nowe rozwiązania prawa o szkolnictwie wyższym w kontekście możliwości rozwoju związków przedsiębiorstw z uczelniami w procesie kształcenia oraz zaproponowano nowe rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego o profilu praktycznym na pierwszym stopniu kształcenia.

Trudno nie zauważyć, że kryzys finansowy świata przekłada się na eskalacje trudności z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorstwa i szkoły wyższe. Mimo wspólnych interesów uczelnie i przedsiębiorstwa są obecnie dalej od siebie niż w przeszłości. Z zebranych opinii profesorów, doktorów i studentów wynika jednoznacznie potrzeba powiązania teorii z praktyką, uczelni z przedsiębiorstwami. Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym stworzyła ku temu nowe możliwości. Czy skorzystają z nich uczelnie i przedsiębiorstwa?