Jakość zarządzania

Zarządzanie zmianami a ciągła poprawa jakości w zmieniającym się przedsiębiorstwie

Wszystko na świecie jest zmienne, płynne i nietrwałe. Musimy więc nauczyć się zarządzać zmianami w przedsiębiorstwie, aby jak najlepiej zaspokoić, stale rosnące potrzeby otoczenia. Ciągła poprawa jakości produktów realizuje zarówno ambicje jak i potrzeby człowieka. Wdrażanie zasad Total Quality Management sprzyja, poprzez poprawę jakości pracy i zarządzania, nieustannemu doskonaleniu produktów i rozwojowi zmieniającego się przedsiębiorstwa.

Od A. Bollanda do E. Deminga - ewolucja zasad zarządzania jakością kształcenia towaroznawców

Prof. dr hab. Arnold Bolland (chemik) założył w 1924 roku Instytut Towaroznawczy z którego z czasem wyrósł Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Edward Deming w 1928 roku uzyskał stopień doktora filozofii w dziedzinie fizyki matematycznej na Yale University. Co ich łączy? Obaj są doktorami nauk ścisłych i do swej pracy podchodzą z niezwykłą dokładnością i starannością.

Zarządzanie jakością życia

Ekonomia wyrosła, jak wszystkie inne nauki z filozofii dla której zasadniczym wyznacznikiem jest kryterium „wartości” a nie kryterium „korzyści”, którymi interesują się nauki ekonomiczne. Zdaniem J.Wala ekonomia koncentruje uwagę na wartościach materialnych, a filozofia daje priorytet wartościom duchowym, nie deprecjonując jednocześnie jednak rangi wartości materialnych i ich doniosłej roli w codziennym życiu człowieka.

Wdrażanie systemów zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej

Racjonalne działanie w warunkach ograniczonych zasobów powinno mieć największe zastosowanie w administracji samorządowej, albowiem tu dysponuje się pieniędzmi podatników i ich wykorzystanie musi być poddane analizie ekonomiczno-celowościowej. Dlatego też rozwijające się dynamicznie nauki o zarządzaniu dostarczają, wypracowanych na bazie doświadczeń administracji prywatnej: rozwiązań, narzędzi, metod i systemów zarządzania, które mogą być zaadaptowane do administracji publicznej.

Jakość zarządzania w administracji samorządowej

Celem działalności gospodarczej człowieka jest zaspokojenie jego potrzeb. Wydatkowana praca zmierzająca do wytworzenia produktu, w postaci wyrobu bądź usługi, powinna być wykorzystana w stopniu najlepiej zaspokajającym potrzeby i oczekiwania klienta (petenta, pacjenta, interesanta). Proces świadczenia określonych usług powinien tak być zarządzany, aby przy danych nakładach pracy został osiągnięty za pierwszym razem, oczekiwany przez klienta (petenta) stopień satysfakcji.

Jakość zarządzania

Zdaniem W. Kowalczewskiego „filozofię zarządzania można określić jako refleksje nad ogólnym sensem, istotą i rozwojem nauki i zarządzania […]. Poszczególne nauki wyodrębniły się z filozofii i mają podstawy filozoficzne. Także najważniejsza dyscyplina nauki, jaką jest nauka o zarządzaniu, posiada swoje podstawy filozoficzne”...

Subskrybuj Jakość zarządzania