Specyfika znormalizowanego systemu zarządzania jakością w szkole wyższej

Specyfika szkolnictwa wyższego oraz wiekowe tradycje autonomii uczelni powodują, że znormalizowane przez ISO systemy zarządzania nie znajdują powszechnego uznania wśród profesorów. Dlatego też w tzw. Procesie Bolońskim kładzie się olbrzymi nacisk na wprowadzenie skutecznego, adekwatnego do wymagań szkolnictwa wyższego w Europie, systemu zapewniania jakości opartego na własnych standardach i wskazówkach, przyjętych przez Konferencje Ministrów właściwych dla szkolnictwa wyższego, krajów sygnatariuszy Procesu Bolońskiego. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły powyższe ustalenia, dotyczące normalizacji systemu zapewniania jakości (zarządzania jakością), jako zalecenie Unii Europejskiej. Ich realizacja służy tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Z biegiem czasu zalecenia te przyjmą postać dyrektyw i staną się obowiązujące w szkołach wyższych.