Jakość zarządzania w administracji samorządowej

Celem działalności gospodarczej człowieka jest zaspokojenie jego potrzeb. Wydatkowana praca zmierzająca do wytworzenia produktu, w postaci wyrobu bądź usługi, powinna być wykorzystana w stopniu najlepiej zaspokajającym potrzeby i oczekiwania klienta (petenta, pacjenta, interesanta). Proces świadczenia określonych usług powinien tak być zarządzany, aby przy danych nakładach pracy został osiągnięty za pierwszym razem, oczekiwany przez klienta (petenta) stopień satysfakcji.

Jakość zarządzania

Zdaniem W. Kowalczewskiego „filozofię zarządzania można określić jako refleksje nad ogólnym sensem, istotą i rozwojem nauki i zarządzania […]. Poszczególne nauki wyodrębniły się z filozofii i mają podstawy filozoficzne. Także najważniejsza dyscyplina nauki, jaką jest nauka o zarządzaniu, posiada swoje podstawy filozoficzne”...

Rola organów samorządu terytorialnego w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r , zwana dalej Konstytucją stwierdza w art. 163, że „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, przy czym Konstytucja zezwala na utworzenie innych jednostek samorządu regionalnego bądź lokalnego (czyli terytorialnego, w drodze ustawy art. 164).
Subskrybuj