Ewolucja europejskiego systemu szkolnictwa wyższego w ramach procesu bolońskiego a zarządzanie uczelnią

Wraz z postępującą globalizacją w świecie i integracją w Europie reformie ulega także szkolnictwo wyższe w państwach sygnatariuszach Procesu Bolońskiego. Od 19 czerwca 1999 roku, kiedy to ministrowie właściwi do szkolnictwa wyższego 29 państw (w tym Polska) podpisali tzw. „Deklarację Bolońską” głoszącą potrzebę zapewnienia atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego systemu szkolnictwa wyższego w wymiarze ogólnoświatowym oraz zwiększenia jego znaczenia na rynku edukacyjnym. Kolejne konferencje odbyły się w : Pradze (2001), Berlinie (2003), Bergen (2005) i Londynie (2007).

Rola uczelni w rozwoju talentów - głównych filarów kapitału intelektualnego - wyniki badań

Obecnie sytuacja gospodarcza Polski, Europy i świata, w okresie kiedy to kryzys gospodarczy przekroczył granicę Polski, sprawą priorytetową dla szkolnictwa wyższego, szczególnie publicznego jest projakościowa restrukturyzacja zarządzania w uczelni. Temu służyć powinna także zamierzona reforma szkolnictwa wyższego”. Reforma szkolnictwa wyższego powinna w szerokim stopniu uwzględniać opinię środowiska akademickiego, w tym szczególnie profesury, dlatego też każdemu pracownikowi trzeba stworzyć szanse zabrania głosu i zaprezentowania swojego stanowiska.

Od A. Bollanda do E. Deminga - ewolucja zasad zarządzania jakością kształcenia towaroznawców

Prof. dr hab. Arnold Bolland (chemik) założył w 1924 roku Instytut Towaroznawczy z którego z czasem wyrósł Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Edward Deming w 1928 roku uzyskał stopień doktora filozofii w dziedzinie fizyki matematycznej na Yale University. Co ich łączy? Obaj są doktorami nauk ścisłych i do swej pracy podchodzą z niezwykłą dokładnością i starannością.

Lider i przywódca zmian

P. F. Drucker w swej ostatniej książce „Zarządzanie XXI wieku – wyzwania” pisze, że słuszne XX wieku założenia dotyczące dyscypliny zarządzania oraz praktyki zarządzania „stały się anachroniczne i nabrały zgoła karykaturalnego wydźwięku. Są już tak dalece niespójne z rzeczywistością, że stały się przeszkodami w teorii, a już na pewno w praktyce zarządzania.

Zarządzanie jakością życia

Ekonomia wyrosła, jak wszystkie inne nauki z filozofii dla której zasadniczym wyznacznikiem jest kryterium „wartości” a nie kryterium „korzyści”, którymi interesują się nauki ekonomiczne. Zdaniem J.Wala ekonomia koncentruje uwagę na wartościach materialnych, a filozofia daje priorytet wartościom duchowym, nie deprecjonując jednocześnie jednak rangi wartości materialnych i ich doniosłej roli w codziennym życiu człowieka.

Coming of the Global Knowledge Society: Prospects and Promises

Information is becoming one of the vital necessities (if not a basic need) in the contemporary world. With globalization and the growing interdependence of human life, reliable and easy access to information becomes crucial for people who have to adapt their livelihood strategies to continuously changing conditions. Access to information is a prerequisite for survival in the modern world that is increasingly characterized by global economic and political dynamics. Access alone is, however, not sufficient.

Wdrożenie innowacji w zakresie zarządzania i transfer wiedzy powiatów Małopolski - projekt

Po długiej analizie potrzeb gospodarki Małopolski oraz wymagań jakie ona musi spełniać po przystąpieniu Polski do UE doszliśmy do wniosku, że musi nastąpić gruntowa przebudowa systemu zarządzania we wszystkich instytucjach zarówno urzędach administracji samorządowej oraz podległych im jednostkach takich jak szkoły, szpitale, policji itp. oraz organizacjach gospodarczych a szczególnie MŚP, które borykają się z poważnymi problemami wynikającymi z trudnościami dostosowania się do nowych wymagań formalnoprawnych, które wprowadzone na mocy ustaw, rozporządzeń i zarządzeń obowiązują w sposób obligatoryjny i fakultatywny.

Wdrażanie systemów zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej

Racjonalne działanie w warunkach ograniczonych zasobów powinno mieć największe zastosowanie w administracji samorządowej, albowiem tu dysponuje się pieniędzmi podatników i ich wykorzystanie musi być poddane analizie ekonomiczno-celowościowej. Dlatego też rozwijające się dynamicznie nauki o zarządzaniu dostarczają, wypracowanych na bazie doświadczeń administracji prywatnej: rozwiązań, narzędzi, metod i systemów zarządzania, które mogą być zaadaptowane do administracji publicznej.

Projakościowa restrukturyzacja w urzędach administracji samorządowej

W raporcie końcowym Instytutu Spraw Publicznych pt. "Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym" w pierwszym zdaniu stwierdza się: "Reforma administracji publicznej należy do podstawowych warunków dalszych korzystnych przemian społecznych i gospodarczych w Polsce. Jest także jednym z najpoważniejszych wyzwań dla naszego kraju pod koniec tego stulecia".

Subskrybuj