Zarządzanie jakością życia

Ekonomia wyrosła, jak wszystkie inne nauki z filozofii dla której zasadniczym wyznacznikiem jest kryterium „wartości” a nie kryterium „korzyści”, którymi interesują się nauki ekonomiczne. Zdaniem J.Wala ekonomia koncentruje uwagę na wartościach materialnych, a filozofia daje priorytet wartościom duchowym, nie deprecjonując jednocześnie jednak rangi wartości materialnych i ich doniosłej roli w codziennym życiu człowieka.

Coming of the Global Knowledge Society: Prospects and Promises

Information is becoming one of the vital necessities (if not a basic need) in the contemporary world. With globalization and the growing interdependence of human life, reliable and easy access to information becomes crucial for people who have to adapt their livelihood strategies to continuously changing conditions. Access to information is a prerequisite for survival in the modern world that is increasingly characterized by global economic and political dynamics. Access alone is, however, not sufficient.

Wdrożenie innowacji w zakresie zarządzania i transfer wiedzy powiatów Małopolski - projekt

Po długiej analizie potrzeb gospodarki Małopolski oraz wymagań jakie ona musi spełniać po przystąpieniu Polski do UE doszliśmy do wniosku, że musi nastąpić gruntowa przebudowa systemu zarządzania we wszystkich instytucjach zarówno urzędach administracji samorządowej oraz podległych im jednostkach takich jak szkoły, szpitale, policji itp. oraz organizacjach gospodarczych a szczególnie MŚP, które borykają się z poważnymi problemami wynikającymi z trudnościami dostosowania się do nowych wymagań formalnoprawnych, które wprowadzone na mocy ustaw, rozporządzeń i zarządzeń obowiązują w sposób obligatoryjny i fakultatywny.

Wdrażanie systemów zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej

Racjonalne działanie w warunkach ograniczonych zasobów powinno mieć największe zastosowanie w administracji samorządowej, albowiem tu dysponuje się pieniędzmi podatników i ich wykorzystanie musi być poddane analizie ekonomiczno-celowościowej. Dlatego też rozwijające się dynamicznie nauki o zarządzaniu dostarczają, wypracowanych na bazie doświadczeń administracji prywatnej: rozwiązań, narzędzi, metod i systemów zarządzania, które mogą być zaadaptowane do administracji publicznej.

Projakościowa restrukturyzacja w urzędach administracji samorządowej

W raporcie końcowym Instytutu Spraw Publicznych pt. "Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym" w pierwszym zdaniu stwierdza się: "Reforma administracji publicznej należy do podstawowych warunków dalszych korzystnych przemian społecznych i gospodarczych w Polsce. Jest także jednym z najpoważniejszych wyzwań dla naszego kraju pod koniec tego stulecia".

Kształcenie, wiedza w organizacji inteligentnej - dylematy zarządzania

Zarządzanie wiedzą jest zagadnieniem niezmiernie złożonym. Z pojęciem tym wiążą się liczne dylematy. Wśród nich na czoło wybija się znaczenie pojęć podstawowych których właściwe zdefiniowanie warunkuje poprawne zarządzanie wiedzą. Dlatego też w poniższym referacie szeroko omówiono pojęcia: kształcenie, wiedza, organizacja inteligentna w kontekście zarządzania wiedzą oraz przedstawiono etapy kumulacji kształcenia, zmiany paradygmatu w nauce oraz dyscypliny (składowe technologiczne) organizacji inteligentnej w odniesieniu do uniwersytetu w Polsce

Jakość zarządzania w administracji samorządowej

Celem działalności gospodarczej człowieka jest zaspokojenie jego potrzeb. Wydatkowana praca zmierzająca do wytworzenia produktu, w postaci wyrobu bądź usługi, powinna być wykorzystana w stopniu najlepiej zaspokajającym potrzeby i oczekiwania klienta (petenta, pacjenta, interesanta). Proces świadczenia określonych usług powinien tak być zarządzany, aby przy danych nakładach pracy został osiągnięty za pierwszym razem, oczekiwany przez klienta (petenta) stopień satysfakcji.

Jakość zarządzania

Zdaniem W. Kowalczewskiego „filozofię zarządzania można określić jako refleksje nad ogólnym sensem, istotą i rozwojem nauki i zarządzania […]. Poszczególne nauki wyodrębniły się z filozofii i mają podstawy filozoficzne. Także najważniejsza dyscyplina nauki, jaką jest nauka o zarządzaniu, posiada swoje podstawy filozoficzne”...

Rola organów samorządu terytorialnego w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r , zwana dalej Konstytucją stwierdza w art. 163, że „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, przy czym Konstytucja zezwala na utworzenie innych jednostek samorządu regionalnego bądź lokalnego (czyli terytorialnego, w drodze ustawy art. 164).
Subskrybuj