Expectations of students about the quality of education

In the course of educating ( somebody ) we cannot forget that the process has two sides: while educating, we do not narrow it down to passing on knowledge, but we also shape one’s personality. Unfortunately, this fact is so often forgotten by those who educate professionally and are responsible for the process. The quality of education must be, therefore, assessed through the prism of both parts of the notion “to educate” (somebody), and the idea of quality must take into account the multiple effects of education.

Dylematy procesu integracji polskiego szkolnictwa wyższego z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego

Integracja to żmudny i długotrwały proces scalenia systemu i obszaru nauki i edukacji w jedną, jednolitą całość. W przypadku szkolnictwa wyższego to stopniowe scalenie odrębnych systemów i obszarów usług badawczych i edukacyjnych świadczonych w krajach rozwijającego się związku integracyjnego w jeden system panujący na jednolitym obszarze ugrupowania integracyjnego, obejmującego te państwa. Takim nieformalnym ugrupowaniem integracyjnym jest Europejski Obszar Szkolnictwa Szkolnictwa Wyższego.

Dylematy jakości zarządzania w szkole wyższej

Jakość zarządzania w szkole wyższej to jakość działalności kierowniczych, czyli jakość pracy zarządzających, którzy świadczą swe usługi menedżerskiej uczelni. jakość zarządzania uprawianego przez konkretnego menedżera jest konsekwencją jego wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji osobistych, w tym intuicji zarządczej, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.

Rola informacji w społeczeństwie wiedzy

W marcu 2000 roku, na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie, szefowie rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej podjęli decyzję o przeobrażeniu obszaru Unii w najbardziej dynamiczną i konkurencyjną w skali globalnej (świata) gospodarkę opartą na wiedzy, która zapewni:

  • zrównoważony rozwój,
  • poprawę warunków zatrudnienia,
  • harmonię społeczną,
  • doścignięcie Stanów Zjednoczonych w poziomie rozwoju gospodarczego.

Strategia rozwoju i zarządzania narzędziem doskonalenia funkcjonowania szkoły wyższej

Przeniesienie z wojska do zarządzania organizacjami cywilnymi przez oficerów, którym po II wojnie światowej powierzono zarządzanie korporacjami, urzędami, pojęcia takie jak: strategia taktyka, front, operacja itp. Zadomowiły się na trwale w literaturze. Strategia (z greckiego) to „dział sztuki wojennej obejmujący przygotowanie i prowadzenie wojny jako całości oraz jej poszczególnych kampanii i bitew”. Natomiast taktyka to „część sztuki wojennej, obejmująca teorię i praktykę prowadzenia walki przez jednostki różnych rodzajów wojsk”.

Determinanty jakości kształcenia w świetle nowej strategii rozwoju edukacji w Polsce w latach 2007-2010

W procesie kształcenia (kogoś) nie możemy zapomnieć o jego dwóch stronach; kształcenie to nie tylko przekazywanie wiedzy ale także kształtowanie osobowości człowieka. Jakże często o tym zapominają Ci, którzy zawodowo zajmuje się kształceniem lub za to kształcenie odpowiadają. Jakość kształcenia kogoś musi więc być oceniana przez pryzmat obu tych stron tego pojęcia .

Identyfikacja determinant jakości kształcenia - wyniki badań

Na przełomie lat 2008 - 2009 były prowadzone w Uniwersytecie Jagielońskim badania pilotażowe (pod kierunkiem autora tegoż opracowania) pod tytułem": ZARZĄDZANIE W SZKOLE WYŻSZEJ". W trakcie tych badań zostały zrealizowane , w ramach tematu: "Model projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej- wprowadzenie", następujące cele badawcze:

Problemy projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej - wyniki badań

Obecnie sytuacja gospodarcza Polski, Europy i świata, w okresie kiedy to kryzys gospodarczy przekroczył granicę Polski, sprawą priorytetową dla szkolnictwa wyższego, szczególnie publicznego jest projakościowa restrukturyzacja zarządzania w uczelni. Temu służyć powinna także zamierzona reforma szkolnictwa wyższego.

Uwarunkowania, założenia i dylematy zarządzania jakością w szkole wyższej

Prowadzone od kilku lat przez autora badania oraz liczne publikacje (spis w załączeniu) poświecone problematyce zarządzania jakością, informacją, wiedzą w szkole wyższej pozwoliły na syntezę spostrzeżeń, ocen i wniosków dotyczących aktualnych uwarunkowań, założeń, dylematów zarządzania jakością w szkole wyższej w Polsce na tle Procesu Bolońskiego.

Subskrybuj