Specyfika znormalizowanego systemu zarządzania jakością w szkole wyższej

Specyfika szkolnictwa wyższego oraz wiekowe tradycje autonomii uczelni powoduje, że znormalizowane przez ISO systemy zarządzania nie znajdują powszechnego uznania wśród profesorów. Dlatego też w tzw. Procesie Bolońskim kładzie się olbrzymi nacisk na wprowadzenie skutecznego, adekwatnego do wymagań szkolnictwa wyższego w Europie, systemu zapewniania jakości opartego na własnych standardach i wskazówkach, przyjętych przez Konferencje Ministrów właściwych do szkolnictwa wyższego, krajów sygnatariuszy Procesu Bolońskiego.

Zewnętrzne zapewnienie jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego

Pojęcie „zapewnienia jakości” pojawiło się w normie ISO 8402 w roku 1987.1 W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił intensywny rozwój europejskich instytucji certyfikujących systemy zapewnienia jakości w organizacjach, nazywanych w Raporcie „agencjami zewnętrznego zapewnienia jakości” zwanych dalej „agencjami”.

Strategia zapewnienia jakości w systemie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

Proces integracji państw Europy wkroczył w obszar szkolnictwa wyższego. Pierwszym krokiem była: Deklaracja Sorbońska podpisana 25 maja 1998r. przez ministrów czterech państw: Francji, Niemiec, W.Brytanii i Włoch. Podkreślono w niej konieczność „hormonizacji” struktury systemów zarządzania szkolnictwem wyższym w celu zwiększenia mobilności i poprawy stanu zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Idea „czwórki” rozwinęła się szybko w Unii Europejskiej. Rok później, 19 czerwca 1999 roku ministrowie edukacji 29 państw Europy (w tym Polski) podpisali tzw. Deklarację Bolońską.

Ocena jakości zarządzania na wydziałach, w administracji i kwesturze uczelni publicznych - wyniki badań

W ramach tematu badawczego: „Model projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej”, realizowanego przez Autora, na przełomie roku 2008/2009, w pięciu publicznych szkół wyższych w Krakowie, dokonano oceny jakości zarządzania i systemu zarządzania jakością:

  • na wydziałach,
  • w administracji podległej kanclerzowi i w kwesturze.

Kształcenie menedżerów jakości na studiach magisterskich w warunkach procesu bolońskiego

Proces kształcenia menedżerów jakości podlega od 1992 roku ciągłej ewolucji. Studia na specjalności „Zarządzanie jakością – kształcenie menedżerów jakości” w Uniwersytecie Jagiellońskim obecnie dostosowane są do wymogów Procesu Bolońskiego i nowych standardów kształcenia na kierunku zarządzanie oraz wymogów Unii Europejskiej i Europejskiej Organizacji Jakości w zakresie kształcenia menedżerów jakości.

Etyka w zarządzaniu w szkole wyższej

Z inicjatywy Fundacji Rektorów Polskich, popartej przez KRASP (Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich) został opracowany Kodeks DOBREJ PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH. Ten nie znany w uczelniach Kodeks opracowany przez Komisję, pod kierunkiem ks. prof. A. Szostka, został uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 26 kwietnia 2007 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w czasie uroczystości Dziesięciolecia KRASP.

Edukacja - spojrzenie w przyszłość

Ideą nadającą kierunek „Spojrzenia w Przyszłość” powinna być potrzebą godnego życia i ciągłego doskonalenia „Jakości Życia”. Potrzebne jest, więc nowe spojrzenia na życie obywateli, na ich cele i związaną z nimi odpowiedzialność. Wejście Polski do Unii Europejskiej, wymaga od naszego Państwa opracowania i realizacji wizji i strategii, które będą kreować warunki rozwoju i doskonalenia funkcjonowania gospodarki oraz jakości życia wszystkich obywateli.

Subskrybuj