Identyfikacja determinant jakości kształcenia - wyniki badań

Na przełomie lat 2008 - 2009 były prowadzone w Uniwersytecie Jagielońskim badania pilotażowe (pod kierunkiem autora tegoż opracowania) pod tytułem": ZARZĄDZANIE W SZKOLE WYŻSZEJ". W trakcie tych badań zostały zrealizowane , w ramach tematu: "Model projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej- wprowadzenie", następujące cele badawcze:

Problemy projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej - wyniki badań

Obecnie sytuacja gospodarcza Polski, Europy i świata, w okresie kiedy to kryzys gospodarczy przekroczył granicę Polski, sprawą priorytetową dla szkolnictwa wyższego, szczególnie publicznego jest projakościowa restrukturyzacja zarządzania w uczelni. Temu służyć powinna także zamierzona reforma szkolnictwa wyższego.

Uwarunkowania, założenia i dylematy zarządzania jakością w szkole wyższej

Prowadzone od kilku lat przez autora badania oraz liczne publikacje (spis w załączeniu) poświecone problematyce zarządzania jakością, informacją, wiedzą w szkole wyższej pozwoliły na syntezę spostrzeżeń, ocen i wniosków dotyczących aktualnych uwarunkowań, założeń, dylematów zarządzania jakością w szkole wyższej w Polsce na tle Procesu Bolońskiego.

Specyfika znormalizowanego systemu zarządzania jakością w szkole wyższej

Specyfika szkolnictwa wyższego oraz wiekowe tradycje autonomii uczelni powoduje, że znormalizowane przez ISO systemy zarządzania nie znajdują powszechnego uznania wśród profesorów. Dlatego też w tzw. Procesie Bolońskim kładzie się olbrzymi nacisk na wprowadzenie skutecznego, adekwatnego do wymagań szkolnictwa wyższego w Europie, systemu zapewniania jakości opartego na własnych standardach i wskazówkach, przyjętych przez Konferencje Ministrów właściwych do szkolnictwa wyższego, krajów sygnatariuszy Procesu Bolońskiego.

Zewnętrzne zapewnienie jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego

Pojęcie „zapewnienia jakości” pojawiło się w normie ISO 8402 w roku 1987.1 W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił intensywny rozwój europejskich instytucji certyfikujących systemy zapewnienia jakości w organizacjach, nazywanych w Raporcie „agencjami zewnętrznego zapewnienia jakości” zwanych dalej „agencjami”.

Strategia zapewnienia jakości w systemie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

Proces integracji państw Europy wkroczył w obszar szkolnictwa wyższego. Pierwszym krokiem była: Deklaracja Sorbońska podpisana 25 maja 1998r. przez ministrów czterech państw: Francji, Niemiec, W.Brytanii i Włoch. Podkreślono w niej konieczność „hormonizacji” struktury systemów zarządzania szkolnictwem wyższym w celu zwiększenia mobilności i poprawy stanu zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Idea „czwórki” rozwinęła się szybko w Unii Europejskiej. Rok później, 19 czerwca 1999 roku ministrowie edukacji 29 państw Europy (w tym Polski) podpisali tzw. Deklarację Bolońską.

Subskrybuj