Restrukturyzacja zarządzania wiedzą a jakość kształcenia w Polsce

Szkolnictwo wyższe w Polsce napotyka na poważne bariery rozwoju wynikające z istniejącego stanu ustawodawstwa [15] normującego jego funkcjonowanie z jednej strony oraz z sytuacji ekonomicznej uczelni państwowych z drugiej. Projekt ustawy z 24 maja 2000 r. [14] „Prawo o szkolnictwie wyższym” jest kolejną próbą przekonania społeczności akademickiej o konieczności zreformowania szkolnictwa wyższego w Polsce oraz propozycją rozwiązań prawnych, które mają zmienić oblicze i funkcjonowanie szkół wyższych.

Growth market for enrepreneurial education in Poland and in China

In today’s global, highly interconnected and interrelated world a need for entrepreneurial education and training becomes more and more necessary. And it is not only for economic but also for socio-political reasons -- if not for even broader ideals of peaceful coexistence. Both Poland and China are often cited as fascinating examples and unique case studies of dynamic and successful economic transformation process where educations and skills play an increasingly important role. Both countries have experienced a long period of what has become known as historically planned economies, both struggled maintaining and preserving heritage and traditions.

Zarządzanie zmianami a ciągła poprawa jakości w zmieniającym się przedsiębiorstwie

Wszystko na świecie jest zmienne, płynne i nietrwałe. Musimy więc nauczyć się zarządzać zmianami w przedsiębiorstwie, aby jak najlepiej zaspokoić, stale rosnące potrzeby otoczenia. Ciągła poprawa jakości produktów realizuje zarówno ambicje jak i potrzeby człowieka. Wdrażanie zasad Total Quality Management sprzyja, poprzez poprawę jakości pracy i zarządzania, nieustannemu doskonaleniu produktów i rozwojowi zmieniającego się przedsiębiorstwa.

Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym zarządzaniu w szkole wyższej

Od kilku miesięcy na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się dokument opracowany przez to Ministerstwo zatytułowany: „Założenia do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”1, zwany dalej w skrócie „Założenia do nowelizacji ustawy” lub „Założenia”.

Ewolucja europejskiego systemu szkolnictwa wyższego w ramach procesu bolońskiego a zarządzanie uczelnią

Wraz z postępującą globalizacją w świecie i integracją w Europie reformie ulega także szkolnictwo wyższe w państwach sygnatariuszach Procesu Bolońskiego. Od 19 czerwca 1999 roku, kiedy to ministrowie właściwi do szkolnictwa wyższego 29 państw (w tym Polska) podpisali tzw. „Deklarację Bolońską” głoszącą potrzebę zapewnienia atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego systemu szkolnictwa wyższego w wymiarze ogólnoświatowym oraz zwiększenia jego znaczenia na rynku edukacyjnym. Kolejne konferencje odbyły się w : Pradze (2001), Berlinie (2003), Bergen (2005) i Londynie (2007).

Rola uczelni w rozwoju talentów - głównych filarów kapitału intelektualnego - wyniki badań

Obecnie sytuacja gospodarcza Polski, Europy i świata, w okresie kiedy to kryzys gospodarczy przekroczył granicę Polski, sprawą priorytetową dla szkolnictwa wyższego, szczególnie publicznego jest projakościowa restrukturyzacja zarządzania w uczelni. Temu służyć powinna także zamierzona reforma szkolnictwa wyższego”. Reforma szkolnictwa wyższego powinna w szerokim stopniu uwzględniać opinię środowiska akademickiego, w tym szczególnie profesury, dlatego też każdemu pracownikowi trzeba stworzyć szanse zabrania głosu i zaprezentowania swojego stanowiska.

Od A. Bollanda do E. Deminga - ewolucja zasad zarządzania jakością kształcenia towaroznawców

Prof. dr hab. Arnold Bolland (chemik) założył w 1924 roku Instytut Towaroznawczy z którego z czasem wyrósł Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Edward Deming w 1928 roku uzyskał stopień doktora filozofii w dziedzinie fizyki matematycznej na Yale University. Co ich łączy? Obaj są doktorami nauk ścisłych i do swej pracy podchodzą z niezwykłą dokładnością i starannością.

Lider i przywódca zmian

P. F. Drucker w swej ostatniej książce „Zarządzanie XXI wieku – wyzwania” pisze, że słuszne XX wieku założenia dotyczące dyscypliny zarządzania oraz praktyki zarządzania „stały się anachroniczne i nabrały zgoła karykaturalnego wydźwięku. Są już tak dalece niespójne z rzeczywistością, że stały się przeszkodami w teorii, a już na pewno w praktyce zarządzania.

Subskrybuj