Zarządzanie zatrudnieniem w szkole wyższej - rozważania modelowe

Od początku istnienia szkół, ich atrybutami były: nauczyciele, uczniowie i wyposażenie. Ewolucja edukacji spowodowała wyodrębnienie się trójstopniowego szkolnictwa wyższego obejmującego studia: zawodowe (licencjackie, inżynierskie), magisterskie i doktoranckie. Uczelnie stały się organizacjami rynkowymi non profit, których podmiotami są: pracownicy i studenci, a wyposażenie jest środkiem realizacji celów podstawowych i bazowych, które przyświecają szkołom wyższym.

Uwarunkowania doskonalenia jakości kształcenia w ramach procesu bolońskiego EOSW

W kwietniu 2007 roku odbyło się w Berlinie posiedzenie Grupy Wdrożeniowej Procesu Bolońskiego (BFUG), które poprzedzało konferencję ministrów właściwych dla szkolnictwa wyższego państw sygnatariuszy Procesu Bolońskiego, która odbyła się 17-18 maja 2007 roku w Londynie. BFUG zaakceptowała stanowisko przedstawione w opracowaniu: „System europejskiego szkolnictwa wyższego w perspektywie globalnej; strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru Procesu Bolońskiego” oraz przyjęła „Raport w sprawie Europejskiego Rejestru Instytucji Akredytujących”.

Rynek wiedzy oferowanej przedsiębiorstwom przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia

Szkoły wyższe przekazują wiedzę społeczeństwu poprzez kształcenie i przekazywanie wyników prowadzonych badań naukowych, świadcząc usługi edukacyjne i badawcze na konkurencyjnym, niedoskonałym rynku Polski i Europy. Prowadzone badania naukowe mają istotny wpływ na treść wykładów i jakość procesu dydaktycznego, czyli jakość przekazywanej wiedzy. Przedmiotem zainteresowania tego krótkiego opracowania będą tylko usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, które jednak pozostają pod silnym wpływem prowadzonych w uczelni badań naukowych.
 

Specyfika znormalizowanego systemu zarządzania jakością w szkole wyższej

Specyfika szkolnictwa wyższego oraz wiekowe tradycje autonomii uczelni powodują, że znormalizowane przez ISO systemy zarządzania nie znajdują powszechnego uznania wśród profesorów. Dlatego też w tzw. Procesie Bolońskim kładzie się olbrzymi nacisk na wprowadzenie skutecznego, adekwatnego do wymagań szkolnictwa wyższego w Europie, systemu zapewniania jakości opartego na własnych standardach i wskazówkach, przyjętych przez Konferencje Ministrów właściwych dla szkolnictwa wyższego, krajów sygnatariuszy Procesu Bolońskiego.

Restrukturyzacja zarządzania wiedzą a jakość kształcenia w Polsce

Szkolnictwo wyższe w Polsce napotyka na poważne bariery rozwoju wynikające z istniejącego stanu ustawodawstwa [15] normującego jego funkcjonowanie z jednej strony oraz z sytuacji ekonomicznej uczelni państwowych z drugiej. Projekt ustawy z 24 maja 2000 r. [14] „Prawo o szkolnictwie wyższym” jest kolejną próbą przekonania społeczności akademickiej o konieczności zreformowania szkolnictwa wyższego w Polsce oraz propozycją rozwiązań prawnych, które mają zmienić oblicze i funkcjonowanie szkół wyższych.

Growth market for enrepreneurial education in Poland and in China

In today’s global, highly interconnected and interrelated world a need for entrepreneurial education and training becomes more and more necessary. And it is not only for economic but also for socio-political reasons -- if not for even broader ideals of peaceful coexistence. Both Poland and China are often cited as fascinating examples and unique case studies of dynamic and successful economic transformation process where educations and skills play an increasingly important role. Both countries have experienced a long period of what has become known as historically planned economies, both struggled maintaining and preserving heritage and traditions.

Zarządzanie zmianami a ciągła poprawa jakości w zmieniającym się przedsiębiorstwie

Wszystko na świecie jest zmienne, płynne i nietrwałe. Musimy więc nauczyć się zarządzać zmianami w przedsiębiorstwie, aby jak najlepiej zaspokoić, stale rosnące potrzeby otoczenia. Ciągła poprawa jakości produktów realizuje zarówno ambicje jak i potrzeby człowieka. Wdrażanie zasad Total Quality Management sprzyja, poprzez poprawę jakości pracy i zarządzania, nieustannemu doskonaleniu produktów i rozwojowi zmieniającego się przedsiębiorstwa.

Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym zarządzaniu w szkole wyższej

Od kilku miesięcy na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się dokument opracowany przez to Ministerstwo zatytułowany: „Założenia do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”1, zwany dalej w skrócie „Założenia do nowelizacji ustawy” lub „Założenia”.

Subskrybuj