Rewolucja czy ewolucja w programach kształcenia na studiach menedżerskich?

Punktem wyjścia budowy każdej strategii i wyboru drogi jej realizacji jest zawsze identyfikacja punktu wyjścia, a ten dla polskich uczelni jest przykry i bardzo niepokojący. Ranking Web of Word Universities – styczeń 2012 wymienia Uniwersytet Jagielloński dopiero na 293 miejscu; jest to pierwszą uczelnie z Polski w tym rankingu. Na 113 miejscu wymienia Akademie Górniczo-Hutnicza z Krakowa. Natomiast uczelnie warszawskie zajmują kolejno: 347 pozycje – Uniwersytet Warszawski i 354 – Politechnika Warszawska.

Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym - raport z I etapu badań

Cele I etapu realizowanych badań ankietowych
- zebranie opinii profesorów i doktorów
- dokonanie, na podstawie zebranych w drodze anonimowej ankiety, opinii profe-sorów i doktorów
- opracowanie założeń do konstruowania modelu projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkolnictwie wyższym w Polsce.

Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkole wyższej w społeczeństwie wiedzy, w warunkach globalizacji i nowej gospodarki

Społeczeństwo wiedzy jest pojęciem powstałym z połączenia dwóch terminów:gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo informacyjne. Jest więc syntezą „społeczeństwa gospodarującego” i „społeczeństwa informacyjnego” – stąd tak wielkie znaczenie informacji w społeczeństwie wiedzy. Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka:
- bezpośrednio oparta na generowaniu, dystrybucji i zastosowaniu wiedzy i informacji w organizacjach, które uzyskuję dzięki niej przewagę konkurencyjną;

Improving quality of management in higher education

A debate over the issue of what is university - whether it is an enterprise or a public sector office - has been going on for years. The rise of a few hundred private higher education institutions indicates that universities should not be categorised under the public sector despite the fact that they are founded by the state. At the same time, universities are institutions with no owner and they issue diplomas bearing a national emblem. They can be founded by a natural person or a legal entity; a general partnership or the state; a particular individual or an association.

Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym – Wstępne tezy projektu ukraińsko-polskiego EUROUNIVER 2014

Jakość zarządzania w szkole wyższej to jakość działalności kierowniczych (czyli pracy zarządzających) w uczelni, którzy świadczą swe usługi menedżerskiej uniwersytetowi. Jakość zarządzania uprawianego przez konkretnego menedżera jest konsekwencją jego wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji osobistych, w tym intuicji zarządczej, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.

Oczekiwania studentów – skrócony raport z badań ankietowych

W raporcie z badań przeprowadzonych przez autora w roku akademickim 2008/2009. przedstawiono opinie profesorów na temat wyławiania, przyciągania, kształcenia i rozwoju TALENTÓW wśród studentów.1 Wówczas nie zapytano studentów o zdanie w tych kwestiach. Nie poddano ocenie opinii profesorów o działaniach, jakie powinny podjąć uczelnie w zakresie wyławiania, przyciągania, kształcenia i rozwoju TALENTÓW wśród studentów. Podjęcie ko-lejnego etapu badań przez autora pozwoliło na zapytanie studentów, co o tym sądzą, w kontek-ście przygotowywanej wówczas reformy szkolnictwa wyższego.

Najważniejsze propozycje zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce w opinii profesorów

Celem poniższego opracowania, jak wynika z tytułu jest przedstawienie opinii profesorów, dotyczących propozycji projakościowych zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce, uzyskanych w ramach badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce przez autora w roku akademickim 2010 – 2011. Projakościowa restrukturyzacja szkolnictwa wyższego ma swój wymiar międzynarodowy i krajowy. Oba te wymiary są z sobą mocno powiązane.

Mobilność w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w zaleceniach Procesu Bolońskiego i Unii Europejskiej

W Deklaracji Sorbońskiej, podpisanej 25 maja 1998 r. przez ministrów właściwych dla szkolnictwa wyższego: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, podkreślono rolę stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego jako klucza do zwiększenia mobilności i zatrudnialności obywateli oraz ogólnego rozwoju kontynentu. Idea ta spotkała się z gorącym poparciem rządów 29 europejskich państw, w imieniu których ministrowie właściwi do szkolnictwa wyższego podpisali w dniu 19 czerwca 1999 r. w Bolonii wspólną deklarację, rozpoczynającą tzw. Proces Boloński[1].

Jakość zarządzania w uczelniach w ocenie dziekanów, kanclerzy i kwestorów

W ramach tematu badawczego: „Model projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej”, realizowanego przez Autora na przełomie roku 2008/2009, przeprowadzono badania w pięciu publicznych szkołach wyższych w Krakowie, których celem było, między innymi, dokonanie oceny jakości zarządzania i systemu zarządzania jakością:
• na 20 wydziałach ( cztery wydziały z każdej uczelni),
• w administracji podległej kanclerzowi i w kwesturze badanych uczelni.

Innowacyjna, projakościowa strategia naprawczo-rozwojowa jednostki organizacyjnej szkoły wyższej

Od kilkunastu miesięcy przygotowywana jest nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym”1. W pierwszej połowie 2009 r. pojawiły się na stronach internetowych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego „Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”, zwane dalej „Założenia do nowelizacji ustawy”.

Subskrybuj