Uwagi na kanwie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym

Od 27 lipca 2005 roku obowiązywała w Polsce ustaw „Prawo o szkolnictwie wyższym”.1 Ta negatywnie postrzegana i oceniana w środowisku akademickim ustawa była przedmiotem analiz i badań, które wskazywały na potrzebę jej nowelizacji. Dyskusje zwolenników i przeciwników rozmaitych zmian szczególnie nasiliły się w 2008 roku. Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaczęły pojawiać się propozycje zmian w różnych obszarach funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Do nich należą między innymi opracowania w ramach programu - „Partnerstwo dla dla wiedzy”:

TQM i jakość zarządzania w szkole wyższej w okresie reform

ojęcie „Total Quality Management” najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski jako „Kompleksowe zarządzanie przez jakość”. W literaturze polskiej i zagranicznej coraz częściej przyjmuje się angielską wersję językową tego pojęcia lub jej skrót - TQM1. Kompleksowe zarządzanie jakością jest filozoficzną koncepcją zarządzania, która przyporządkowuje podjęcie decyzji ciągłemu wzrostowi jakości pracy i produktu. Pojęcie TQM nie jest opisanym, zadekretowanym systemem zarządzania.

Szanse i bariery rozwoju polskich szkół wyższych w opinii profesorów i doktorów - wyniki badań

Punktem wyjścia w określeniu szans i barier rozwoju polskich uczelni oraz przyjęcia strategii i wyboru drogi wzrostu realizacji jest identyfikacja punktu wyjścia, a ten dla polskich szkół wyższych jest niepokojący. Ranking Web of Word Universities – styczeń 2012 wymienia Uniwersytet Jagielloński dopiero na 293 miejscu; jest to pierwsza uczelnia z Polski w tym rankingu. Na 113 miejscu wymienia Akademię Górniczo-Hutniczą z Krakowa. Natomiast uczelnie warszawskie zajmują kolejno: 347 pozycję – Uniwersytet Warszawski i 354 – Politechnika Warszawska.

Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym - raport z badań prowadzonych wśród studentów

Celem realizowanych badań ankietowych było zebranie opinii studentów, w I etapie – w wybranych uczelniach w Krakowie; a w II etapie: W szkołach wyższych na Ukrainie, w Rosji (Orle) i w Algierii (Mostagane), na temat czynników:
• decydujących o naborze utalentowanych kandydatów na studia I i II stopnia,
• wewnętrznych i zewnętrznych w szkole wyższe przyciągających utalentowanych stu-dentów do uczelni,
• determinujących poziom jakości kształcenia,
• zapewniających rozwój studentów.

Rewolucja czy ewolucja w programach kształcenia na studiach menedżerskich?

Punktem wyjścia budowy każdej strategii i wyboru drogi jej realizacji jest zawsze identyfikacja punktu wyjścia, a ten dla polskich uczelni jest przykry i bardzo niepokojący. Ranking Web of Word Universities – styczeń 2012 wymienia Uniwersytet Jagielloński dopiero na 293 miejscu; jest to pierwszą uczelnie z Polski w tym rankingu. Na 113 miejscu wymienia Akademie Górniczo-Hutnicza z Krakowa. Natomiast uczelnie warszawskie zajmują kolejno: 347 pozycje – Uniwersytet Warszawski i 354 – Politechnika Warszawska.

Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym - raport z I etapu badań

Cele I etapu realizowanych badań ankietowych
- zebranie opinii profesorów i doktorów
- dokonanie, na podstawie zebranych w drodze anonimowej ankiety, opinii profe-sorów i doktorów
- opracowanie założeń do konstruowania modelu projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkolnictwie wyższym w Polsce.

Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkole wyższej w społeczeństwie wiedzy, w warunkach globalizacji i nowej gospodarki

Społeczeństwo wiedzy jest pojęciem powstałym z połączenia dwóch terminów:gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo informacyjne. Jest więc syntezą „społeczeństwa gospodarującego” i „społeczeństwa informacyjnego” – stąd tak wielkie znaczenie informacji w społeczeństwie wiedzy. Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka:
- bezpośrednio oparta na generowaniu, dystrybucji i zastosowaniu wiedzy i informacji w organizacjach, które uzyskuję dzięki niej przewagę konkurencyjną;

Improving quality of management in higher education

A debate over the issue of what is university - whether it is an enterprise or a public sector office - has been going on for years. The rise of a few hundred private higher education institutions indicates that universities should not be categorised under the public sector despite the fact that they are founded by the state. At the same time, universities are institutions with no owner and they issue diplomas bearing a national emblem. They can be founded by a natural person or a legal entity; a general partnership or the state; a particular individual or an association.

Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym – Wstępne tezy projektu ukraińsko-polskiego EUROUNIVER 2014

Jakość zarządzania w szkole wyższej to jakość działalności kierowniczych (czyli pracy zarządzających) w uczelni, którzy świadczą swe usługi menedżerskiej uniwersytetowi. Jakość zarządzania uprawianego przez konkretnego menedżera jest konsekwencją jego wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji osobistych, w tym intuicji zarządczej, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.

Oczekiwania studentów – skrócony raport z badań ankietowych

W raporcie z badań przeprowadzonych przez autora w roku akademickim 2008/2009. przedstawiono opinie profesorów na temat wyławiania, przyciągania, kształcenia i rozwoju TALENTÓW wśród studentów.1 Wówczas nie zapytano studentów o zdanie w tych kwestiach. Nie poddano ocenie opinii profesorów o działaniach, jakie powinny podjąć uczelnie w zakresie wyławiania, przyciągania, kształcenia i rozwoju TALENTÓW wśród studentów. Podjęcie ko-lejnego etapu badań przez autora pozwoliło na zapytanie studentów, co o tym sądzą, w kontek-ście przygotowywanej wówczas reformy szkolnictwa wyższego.

Subskrybuj