Doskonalenie jakości zarządzania szkołą wyższą poprzez wdrożenie wewn. i zewn. systemu jakości w EOSW

Integracja europejska wyszył poza obręb przemysłu, rolnictwa i handlu oraz objęła swym zakresem także naukę i szkolnictwo wyższe. Podpisana przez Ministra Edukacji 29 krajów (w tym Polski) 19.06.1999, tzw. Deklaracja Bolońska (do której później dołączyło się kolejnych 26 państw) zakłada utworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) w którym znacznie ułatwiona będzie mobilność studentów i pracowników akademickich oraz nastąpi pełen rozwój ich osobowości i odczuwalny wzrost umiejętności studentów dostosowanych do rynku pracy.

Innowacyjna, projakościowa strategia naprawczo-rozwojowa jednostki organizacyjnej szkoły wyższej

Od kilkunastu miesięcy przygotowywana jest nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym”1. W pierwszej połowie 2009 r. pojawiły się na stronach internetowych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego „Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”, zwane dalej „Założenia do nowelizacji ustawy”.

Dylematy jakości zarządzania w szkołach wyższych w świetle wymogów Unii Europejskiej

Realizacja misji i celów uczelni wymaga ciągłego doskonalenia jakości zarządzania w uczelni. W tym celu szkoły wyższe muszą zidentyfikować determinanty jakości zarządzania i zaangażować pracowników i doktorantów w zarządzanie uczelnią. Korzystając z doświadczeń Japonii uczelnie dążąc do doskonałości powinny zastosować główne wartości i zasady ciągłego doskonalenia zarządzania w szkole wyższej ujęte w Modelu Znakomitości Europejskiej fundacji zarządzania Jakością.

Dostosowanie systemu zarządzania w szkole wyższej do wymogów procesu bolońskiego

Pojawienie się i rozwój „nowej gospodarki” związane jest z przyspieszonym rozwojem postępu technicznego w dziedzinie informacyjnych i komunikacyjnych technologii (IKT), pogłębieniem się integracji w ramach Unii Europejskiej i przyspieszeniem procesu globalizacji. Tym trzem dynamicznym procesom musza towarzyszyć głębokie przemiany w szkolnictwie wyższym, a zwłaszcza projakościowa restrukturyzacja zarządzania uczelniami publicznymi i niepublicznymi w Polsce.

Projakościowe zarządzanie strategiczne w szkolnictwie wyższym w warunkach kryzysu

Od lat toczy się dyskusja wokół kwestii czym jest szkoła wyższa – przedsiębiorstwem czy urzędem sektora publicznego? Powstanie kilkuset uczelni prywatnych wskazuje na to, że szkół wyższych nie należy zakwalifikować do sektora publicznego, choć założycielem uczelni publicznych jest państwo. Jednocześnie uczelnie są instytucjami, które nie mają właściciela i wydają dyplomy z godłem Państwa.

Zarządzanie zatrudnieniem w szkole wyższej - rozważania modelowe

Od początku istnienia szkół, ich atrybutami były: nauczyciele, uczniowie i wyposażenie. Ewolucja edukacji spowodowała wyodrębnienie się trójstopniowego szkolnictwa wyższego obejmującego studia: zawodowe (licencjackie, inżynierskie), magisterskie i doktoranckie. Uczelnie stały się organizacjami rynkowymi non profit, których podmiotami są: pracownicy i studenci, a wyposażenie jest środkiem realizacji celów podstawowych i bazowych, które przyświecają szkołom wyższym.

Uwarunkowania doskonalenia jakości kształcenia w ramach procesu bolońskiego EOSW

W kwietniu 2007 roku odbyło się w Berlinie posiedzenie Grupy Wdrożeniowej Procesu Bolońskiego (BFUG), które poprzedzało konferencję ministrów właściwych dla szkolnictwa wyższego państw sygnatariuszy Procesu Bolońskiego, która odbyła się 17-18 maja 2007 roku w Londynie. BFUG zaakceptowała stanowisko przedstawione w opracowaniu: „System europejskiego szkolnictwa wyższego w perspektywie globalnej; strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru Procesu Bolońskiego” oraz przyjęła „Raport w sprawie Europejskiego Rejestru Instytucji Akredytujących”.

Rynek wiedzy oferowanej przedsiębiorstwom przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia

Szkoły wyższe przekazują wiedzę społeczeństwu poprzez kształcenie i przekazywanie wyników prowadzonych badań naukowych, świadcząc usługi edukacyjne i badawcze na konkurencyjnym, niedoskonałym rynku Polski i Europy. Prowadzone badania naukowe mają istotny wpływ na treść wykładów i jakość procesu dydaktycznego, czyli jakość przekazywanej wiedzy. Przedmiotem zainteresowania tego krótkiego opracowania będą tylko usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, które jednak pozostają pod silnym wpływem prowadzonych w uczelni badań naukowych.
 

Specyfika znormalizowanego systemu zarządzania jakością w szkole wyższej

Specyfika szkolnictwa wyższego oraz wiekowe tradycje autonomii uczelni powodują, że znormalizowane przez ISO systemy zarządzania nie znajdują powszechnego uznania wśród profesorów. Dlatego też w tzw. Procesie Bolońskim kładzie się olbrzymi nacisk na wprowadzenie skutecznego, adekwatnego do wymagań szkolnictwa wyższego w Europie, systemu zapewniania jakości opartego na własnych standardach i wskazówkach, przyjętych przez Konferencje Ministrów właściwych dla szkolnictwa wyższego, krajów sygnatariuszy Procesu Bolońskiego.

Subskrybuj