Ocena jakości zarządzania na wydziałach, w administracji i kwesturze uczelni publicznych - wyniki badań

W ramach tematu badawczego: „Model projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkole wyższej”, realizowanego przez Autora, na przełomie roku 2008/2009, w pięciu publicznych szkół wyższych w Krakowie, dokonano oceny jakości zarządzania i systemu zarządzania jakością:

  • na wydziałach,
  • w administracji podległej kanclerzowi i w kwesturze.

Kształcenie menedżerów jakości na studiach magisterskich w warunkach procesu bolońskiego

Proces kształcenia menedżerów jakości podlega od 1992 roku ciągłej ewolucji. Studia na specjalności „Zarządzanie jakością – kształcenie menedżerów jakości” w Uniwersytecie Jagiellońskim obecnie dostosowane są do wymogów Procesu Bolońskiego i nowych standardów kształcenia na kierunku zarządzanie oraz wymogów Unii Europejskiej i Europejskiej Organizacji Jakości w zakresie kształcenia menedżerów jakości.

Etyka w zarządzaniu w szkole wyższej

Z inicjatywy Fundacji Rektorów Polskich, popartej przez KRASP (Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich) został opracowany Kodeks DOBREJ PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH. Ten nie znany w uczelniach Kodeks opracowany przez Komisję, pod kierunkiem ks. prof. A. Szostka, został uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w dniu 26 kwietnia 2007 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w czasie uroczystości Dziesięciolecia KRASP.

Edukacja - spojrzenie w przyszłość

Ideą nadającą kierunek „Spojrzenia w Przyszłość” powinna być potrzebą godnego życia i ciągłego doskonalenia „Jakości Życia”. Potrzebne jest, więc nowe spojrzenia na życie obywateli, na ich cele i związaną z nimi odpowiedzialność. Wejście Polski do Unii Europejskiej, wymaga od naszego Państwa opracowania i realizacji wizji i strategii, które będą kreować warunki rozwoju i doskonalenia funkcjonowania gospodarki oraz jakości życia wszystkich obywateli.

Doskonalenie jakości zarządzania szkołą wyższą poprzez wdrożenie wewn. i zewn. systemu jakości w EOSW

Integracja europejska wyszył poza obręb przemysłu, rolnictwa i handlu oraz objęła swym zakresem także naukę i szkolnictwo wyższe. Podpisana przez Ministra Edukacji 29 krajów (w tym Polski) 19.06.1999, tzw. Deklaracja Bolońska (do której później dołączyło się kolejnych 26 państw) zakłada utworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) w którym znacznie ułatwiona będzie mobilność studentów i pracowników akademickich oraz nastąpi pełen rozwój ich osobowości i odczuwalny wzrost umiejętności studentów dostosowanych do rynku pracy.

Innowacyjna, projakościowa strategia naprawczo-rozwojowa jednostki organizacyjnej szkoły wyższej

Od kilkunastu miesięcy przygotowywana jest nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym”1. W pierwszej połowie 2009 r. pojawiły się na stronach internetowych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego „Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”, zwane dalej „Założenia do nowelizacji ustawy”.

Dylematy jakości zarządzania w szkołach wyższych w świetle wymogów Unii Europejskiej

Realizacja misji i celów uczelni wymaga ciągłego doskonalenia jakości zarządzania w uczelni. W tym celu szkoły wyższe muszą zidentyfikować determinanty jakości zarządzania i zaangażować pracowników i doktorantów w zarządzanie uczelnią. Korzystając z doświadczeń Japonii uczelnie dążąc do doskonałości powinny zastosować główne wartości i zasady ciągłego doskonalenia zarządzania w szkole wyższej ujęte w Modelu Znakomitości Europejskiej fundacji zarządzania Jakością.

Dostosowanie systemu zarządzania w szkole wyższej do wymogów procesu bolońskiego

Pojawienie się i rozwój „nowej gospodarki” związane jest z przyspieszonym rozwojem postępu technicznego w dziedzinie informacyjnych i komunikacyjnych technologii (IKT), pogłębieniem się integracji w ramach Unii Europejskiej i przyspieszeniem procesu globalizacji. Tym trzem dynamicznym procesom musza towarzyszyć głębokie przemiany w szkolnictwie wyższym, a zwłaszcza projakościowa restrukturyzacja zarządzania uczelniami publicznymi i niepublicznymi w Polsce.

Projakościowe zarządzanie strategiczne w szkolnictwie wyższym w warunkach kryzysu

Od lat toczy się dyskusja wokół kwestii czym jest szkoła wyższa – przedsiębiorstwem czy urzędem sektora publicznego? Powstanie kilkuset uczelni prywatnych wskazuje na to, że szkół wyższych nie należy zakwalifikować do sektora publicznego, choć założycielem uczelni publicznych jest państwo. Jednocześnie uczelnie są instytucjami, które nie mają właściciela i wydają dyplomy z godłem Państwa.

Subskrybuj